4
Pita zaug Zon al dudu banban agal ameagab ebu taparai maremen.
Pita zaug Zon al duailel ze awarina, ipal Uwait nugau ula dacanemen dudu mui Uwait esab muranemen zau gumacanemen dudu banou mui, ipal Sadiusi dudu han ereg go waiagab alemen. Pita zaug Zon al Uwait nug Yesus noumeun, koli asai meun, awau dareu aimai, duailel awaremenin. Go ze go doimai, aiag silanina zomenin. Guzenaimai, dudu go agen Pita zaug Zon dual ze piabun gusig patemenin. Bo, go umusig pet mina, uligaimai, hiacaranem zau oug hiacaremenin. Bo, duailel asiu go ebu daremen goagal ze doimai, goagal oiagab petak emen. Duailel goagal oiagab petak emen go tausen tabkwai sag usalemen.
Umaseu, Zuda duailel, dudu banban mui, gumaranemenin dudu banban mui, kasai ze tapaimaranemen dudu mui, go Zerusalem ban uzan alai gotulemenin. Dudu go beteimai, Uwait ula dacaneu du banou pet, wanib Anas, Kaiapas, Zon, Aleksanda mui, Anas nugau ug ipal abai gotulemenin. Zon zaug Pita dual goagal ameagab ebu zoi taparai maimai, kanabaremenin, “Du arab eg go erunai kasorona, em tapai waneu? Ag ein gusig sil igul go guzenemenin? Ag in nugau wanib ebu guzenemenin?”
8-9 Pita go Uwait nugau Ah Wes nug gusig morona, dudu go awareun, “Ag duailel gumaranemenin dudu banban, ag ulis ig du arab eg kasai memun en kanabigemen. Ag erunai du e naliu usaleun aimai kanabigemen. 10 Guzenaimai, ag unum Israel duailel abai abe mamamen, Yesus Kristus, Nasaret uzanan gonugau gusig sil du go nugau arab kaseun. Guzenina, go ulis ag ameagab ebu tapai dareu. Agen du go a gegeulanau ebu wemenin. Go noumina, Uwait nug go koli ob ougan asai meun. 11 Yesus go en getal Uwait nugau ze eim enemenin,
‘Zau sanag go zau macanemen dudu agen eg anemenin, ulis zau sanag go naliu pet usaleun.’ Buk Song 118:22
12 Go nug tutak ag imarabun iboin. Gonugau wanib tutak gusig mui. Duailel gonugau wanib ebu ulebi, imaramau. Du tub nug em e ebuan imaigabun iborain tam.”
13 Dudu banban go Pita zaug Zon al agen ze gusig marena, uminab tam, uligaraimai, dabeleu asiu omenin. Ag abiu dudu aliag go abiu asiu unab tam, go uzanan dudu sag. Guzenaimai, ag abiu zaug al go getal Yesus sesamorai aidanemenin. 14 Du go gonugau arab naliu usaleun go zaug dual abai tapai dareun pemenin, gonun, go ze tub marabun iborain tam. 15-16 Guzenaimai, goagen zauan palautarena, uzaneim nuna, agzozou ze guzenai patemen, “Ig du aliag go erunarab? Zerusalem uzanan duailel go unum gugeg goagen guzenina abe memenin, ig wage mabun iborain tam. 17 Bo, gugeg go emgasag ebuan duailel awarebi, dumam, gonun, ig du aliag go Yesus nugau wanib ebu duailel ipal i abai marabun aimai gusig awaramam.”
18 Guzenaimai, dudu banban agen Zon zaug Pita dual koli ularena, zaueim sina, gusig awaremenin, “Ag koli koli Yesus nugau wanib ebu duailel ipal ze i awaran.” 19 Pita zaug Zon al koli awaremenin, “Ag agtal agal ze sisian. Uwait nugau dabeleu erun neneg, ig agal ze sesamoramam ta, Uwait nugau Ze sesamoramam? Go agtal dabilan. 20 Ig igul go igual ameig nug unum uligaimai, domun, gonun, gonugau ze i utamam. Ig duailel unum awaramam.”
21-22 Guzenaimai, dudu banban agen kolital Yesus nugau ze duailel awarebi, ugarabun en, ze gusig awaraimai, utarina, wanemenin. Du gonugau arab eg kasai memen, gonugau wai 40 sag zilaoroun. Duailel unum uligaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moromai, Uwait nug gugeg go guzeneun en agal oiagab petak emenin. Guzenaimai, dudu banban go duailel uminaraimai, go du aliag go gusig awarabun abu tamacag.
Duailel agal oiagab Yesus en petak emen Uwait nugau gusig wabun auremenin.
23 Dudu banban agen Pita zaug Zon al palautarena, wanena, go koli goagal zaiagar goagal zaueim gotulai daremen ebu betemenin. Go dudu banban agen ze go unum awaremen goageban betei, zaiagar awaremenin. 24 Go ze go doimai, go unum oiagab tutak maimai, gotulaimai, Uwait guzenai auremenin, “O Uwait Banou, em mui, emes mui, ibut ze mui, ece unum nagen zemina, usaleun. 25 Getal nait Ah Wes igual embigeg, nait salau du Devit nugau ogusau eiman guzeneun,
‘Emgasag ipal ebuan duailel einen aiag silanina zoi darem? Duailel go einen goagal dabeleu beu beu oi darem?
26 Em e ebuan du banban ag agal malai mabun esab suban maimai, Uwait Banou mui gonugau nag ig imaigabun tapai meun Kristus al iwaimabun guzenemen.’ Buk Song 2:1-2
27 Petak pet, Herot mui, Pontias-Pailot mui, emgasag ipal ebuan duailel mui, Israel duailel go abai ereg Zerusalem ban uzan gotulaimai, Yesus, nait salau du nugau wanib tonoi mabun guzenemenin. Nagtal go tapai memen. 28 Go salau unum, getal nagtal nait gusig dabeleu ebu tapai memen, petak zuabun sesamoremenin. 29 O Banou, na ulis dudu go agen ze eg ig ebiligeb mai darem don! Ig nait salau duailel en dabeleu oimai, isanigemen, ig nait ze duailel gusig maraimai, i uminamam. 30 Na nait eben ebeu duailel ebu memen, go koli naliu damam. Na nait salau mogoi naliu Yesus nugau wanib ebu gugeg beu beu men.”
31 Go Uwait aurai maziaimai, zaueim go darena, mim sul zoun. Guzenaimai, duailel go unum Uwait nugau Ah Wes nug gusig marena, Uwait nugau Ze ze maimai, uminab tam.
Duailel goagal oiagab petak emen unum oiagab tutak memenin.
32 Dudu goagal oiagab Yesus en petak emen go unum oiagab tutak maimai, dabeleu tutak memenin. Du tub nugau esab gonugau sag aimai anab tam. Ein esab tub nugau unum gotularaimai, ereg wanemen. 33 Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go Yesus Kristus noumaimai, koli waseun en gusig ze maimai, uminab tam. Guzenina, Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman go isanarena, go suban daremenin. 34 Ziwas go ebu, du tub go esab tub en tamacag dab tam. Duailel ipal agen goagal em inain, zau inain, dudu ipal marena, go ebuan aiwag omenin. 35 Go aiwag oi alaimai, goagen Yesus nugau ze oi aidanemen dudu alai marena, goagen han aiwag go doumaraimai, goagal zaiagar ecesab tamacag dueneg maremen.
36 Ziwas go ebu, du tub gonugau wanib Zosep go Liwai nugau ug ebuan go Saiprus em waug uzanan du dareun. Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agen Barnabas auranem. Zebigeg go wanib, dudu agal oiagab selai dabun ze maraneu du. 37 Go han gonugau em ginampet tub du tub morona, gau meun. Go em ebuan aiwag oimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu alai mareun.