5
Ananaias wau Sapiria goagal igul eg.
Bo, du tub gonugau wanib Ananaias, gonugau wau nugau wanib Sapiria al dareun. Goagal em dudu ipal maraimai, aiwag omen. Gonugau wau al ze pataimai, aiwag ipal goagal zaueim wageimai memen. Go polumaimai, goagal aiwag unum oi alemen mabun aimai, aiwag oi betei Yesus nugau ze oi aidanemen dudu maremen.
Guzenaimai, Pita igul go guzenemenin abe maimai, Ananaias aureun, “Na Satan einen utena, nait dabeleu unum gumena, Uwait nugau Ah Wes polumorona go em ebuan aiwag ipal wagemaimai, ipal oi alem? Go em getal dudu ipal agen gau mab tam ebu go em nait. Ulis dudu ipal go em maremen gau maimai, aiwag mizemen go nait aiwag. Na ein dabeleu oimai, igul eg go guzenem? Na du polumorab tam, na Uwait polumorom.”
Ananaias ze go doimai, em nogoug ebu alai noimai, noumeun. Duailel go go ebu daremen ze go doimai, esilakaimai, banban uminemenin. Guzenina, silin dudu ipal agen zoimai, go noumeun du tibur galau sil kulai maimai, gamai beteimai, ob oug hemen.
Ginam dai daimai, Ananaias nugau wau Sapiria go igul go guzeneun i abiu, zaueim zoun. Pita nug air go aiwag abai moroimai, kanabeun, “Na iz ailen, ag gamut al agal em ebuan aiwag omen e sag ta?”
Air gonug aureun, “Io, aiwag em ebuan omun go sag.”
Guzenina, Pita nug koli aureun, “Na einen gamut al ze pataimai, Uwait nugau Ah Wes polumoromen? Dudu go nait gamut gamai betei ob oug hemen sul, ulis na noumemen, na han imaiz betei, ob oug heizabun zau og ebu tapai darem.”
10 Pita nug guzenina, pigai air go gonugau arabugab alai noimai, noumeun. Dudu go zaueim zoimai, air noumeun uligaimai, gonugau enib gamacaimai, betei gonugau gamu ob oug hemen waugab betei ob oug hemenin. 11 Guzenaimai, duailel oiagab petak emen mui uzanan duailel go mui unum igul go guzenemen doimai, esilakaimai, banban pet uminemenin.
Gugeg ata atai zoun.
12 Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agen duailel agal ameagab ebu gugeg ata atai guzenemenin. Duailel agal oiagab Yesus en petak emen oiagab tutak maimai, alai getal Solomon nugau hoboi dacaneun zau gotulemenin. 13 Duailel ipal agen go agal salau uligaimai, goagal wanimag wag macanemen, bo, goagen go abai ereg gotulabun uminemenin. 14 Bo, duailel asiu pet goagal oiagab Dubanou Ban en petak emen, go abai ereg alai gotulemenin. 15 Guzenina, duailel agen duailel ipal ebeu mui biz ebu imarai alai abu ebu gabuarai memenin. Goagal dabeleu, am zuba, Pita bitaba, gonugau ilwal nug ebeu duailel ipal ebalagab nuba, go naliu usalabun aimai guzenemenin. 16 Guzenaimai, duailel asiu Zerusalem ban uzan waugab an goagal zaiagar ebeu mui abai duailel wes eg mui imarai zuna, go naliu usalemen.
Zuda duailel agal dudu banban agen Uwait nugau ze oi aidanemen dudu eg maremenin.
17 Guzenaimai, Uwait ula dacaneu du banou pet gonugau salau zaugul abai ereg daremen, go unum Sadiusi dudu. Go Yesus nugau ze oi aidanemen dudu en aiag sisilina, eg marabun dabilemen. 18 Guzenaimai, goagal malai dudu agen Yesus nugau ze oi aidanemen dudu gusig pataraimai, hiacaranem zau oug dudu gaul ipal hiacaremen ebu ereg betei hiacaremen. 19-20 Bo, umaum go Uwait nugau tibur tub zoimai, go hiacaranem zau og oitaimai, Uwait nugau ze oi aidanemen dudu imarai, uzaneim noimai, awareun, “Ag Nou zaueim beteiban, go ebuan duailel awau muzmuz dabun ze awaran.”
21 Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ze go sesamoraimai, em ilai ina, Nou zaueim simai, go ebu duailel Uwait nugau Ze marai daremenin.
Uwait ula dacaneu du banou pet nug gonugau salau zaugul mui Zuda agal dudu banban mui ularena, alai ereg gotulemenin. Ze tutak pataimai, goagal malai dudu agen Yesus nugau ze oi aidanemen dudu hiacaranem zauan go waiagab imarai alabun palautaremenin. 22-23 Guzenaimai, malai dudu gue dudu go hiacaranem zauan imarabun betemenin. Go zaueim simai dudu go piarab tam, gonun, koli beteimai, dudu banban awaremen, “Ig hiacaranem zau oug beteimai, im gusig tapelemen pemun. Go hiacaranem zau gumemen dudu go zau gusig gumei daremen piaremun. Bo, ig im oitai, zaueim simai, dudu go piarab tam.” 24 Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Nou Zau gumaranem dudu agal du banou go ze go doimai, Uwait nugau Ze oi aidanemen dudu ein erunarab aimai dabeleu asiu omenin.
25 Guze guzenina, du tub nug zoimai, awareun, “Ag don, dudu go agen hiacaranem zau oug hiacaremenin, go beteimai, igual Nou Zaueim Uwait nugau Ze duailel marai darem.” 26 Guzenai awarina, Nou Zau gumaneun du banou nug gonugau malai dudu mui goagen Yesus nugau ze oi aidanemen dudu betei imarai alemen. Bo, duailel agen go aiwag sil ugaramam aimai uminaraimai, go ugarab tam, go gaul imarai alemen.
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go dudu banban ameagab ebu ze mabun uminab tam.
27 Goagen imarai alaimai, dudu banban agal ameagab ebu taparai mina, Uwait ula dacanemen dudu goagal banou nug kanabareun. 28 “Ig ag du gonugau wanib duailel koli i awarabun en gusig awaremun, bo, ag igual ze sesamorab tam. Agal ze nug Zerusalem ban uzan unum iboreun. Guzenaimai, goagen enemen, iguan du go wemun, noumeun emen aimai agen ze go polu migemen.”
29 Pita mui Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ipal agen koli enemen, “Ig Uwait nugau Ze tutak sesamoramam. Ig dudu agal ze i sesamoramam. 30 Agen Yesus a gegeulanau ebu asai mina, noumeun. Igual embigeg agal Uwait nug Yesus go noumemen dudu agal empip ebuan koli asai meun. 31 Uwait nug go imai aimai, wag simai, gonugau ebeg naliu eiman meun. Yesus go ulis igual gumigabun du go igual igul eg ebuan imaigabun koli asai meun. Ig, Israel duailel, igual oigeb kekulina, go igual igul eg ebuan zilagai migabun guzeneun. 32 Igul go guzeneun ig igual ameig nug pemun, gonun, ze e marai darem. Uwait nugau Ah Wes nug han ze e aneu. Inen duair Uwait nugau Ze suban sesamoraneu Uwait nug gonugau Ah Wes maraneu.”
33 Duailel banban ze go doimai, go ag oiagab zabeg zuna, dudu go apiparebi, noumamam aimai dabilemenin. 34-35 Guzenina, Parisi du banou tub gonugau wanib Gamaliel, go han kasai ze tapaimaraneu du banou go ebu dacaneu, duailel ipal go gonugau ze suban sesamoranem. Gonug du banban ameagab ebu asaimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go uzaneim imarai nuabun awareun. Uzaneim imarai noimai, go nug awareun, “O zaiar, Israel dudu, ag ein igul dudu e ebalagab guzenabun, ag suban dabileiban, guzenan. 36 Ag abiu, wai asiu tam ebu, du tub gonugau wanib Teudas nug zoimai, iz sag du banou aimai, nugtal gonugau wanib ulagwag mai awaraneu. Guzenina, dudu handret iwanarai sag go sesamoremenin. Dudu ipal goagen wai mina, noumina, gonugau sesamoranemen dudu go unum uminai beu beu wanemen. Gonugau salau unum noumeun. 37 Dai dai, dudu banban agen duailel agal wanimag agau banou ebu wabun ziwas, du tub gonugau wanib Zudas, go Galili agaig ebuan zuna, duailel asiu go uligaimai, sesamoremenin. Go han dudu agen wai hina, noumina, gonugau sesamoranem dudu go han unum uminai beu beu wanemen. 38 Guzenaimai, iz gonun ag awarem, ag dudu go en oiagab zabeg pigai i mamau. Goagal ein igul guzenanem dudu goagal dabeleu nug go abai ban i damau, dai dai, tamamau, gonun, utarebiag, damam. Utaraiban, piarai dacan. 39 Bo, dabeleu go Uwait nug eiman aleun aba ig tapelabun iborain tam. Ig igul go guzenamam, go ig Uwait al iwai mamam.”
40 Dudu banban go Gamaliel nugau dabeleu naliu mareun doimai, sesamoremenin. Guzenaimai, goagen gonugau ze sesamoraimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ularena, zuna, us kulam sil esalau sul ugaraimai, go Yesus nugau wanib koli duailel i awarabun en gusig awaraimai, utarina, wanemen.
41 Guzenina, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu, go dudu banban utaraimai, uzaneim noimai, oiagab banban siksikemen. Einen, Uwait go dabeleun go iboi Yesus nugau wanib ebu mu omenin. 42 Gil umkoskos, go Uwait esab muranemen zau banou zaueim mui, duailel agal zau beu beu beteimai, goagen Yesus Kristus nugau Ze Naliu duailel abai maranemen.