9
Sol gonugau ougab kekuleun.
1-2 Sol nug Yesus nugau ze sesamoranemen dudu apiparabun ze gusig meun. Guzenaimai, gonug Uwait ula dacanemen dudu goagal banou waugab betena, sikut wai morona, Damaskus uzan betei Zuda duailel goagal gotulanemen zau beteimai, duair inen goagal oiagab Yesus en petak emen gotularaimai, gusig pataraimai, Zerusalem uzan imarai alabun awareun.
Guzenaimai, Sol go Damaskus uzan bete betei, go ban uzan waugab sina, pigai al banou tub amelaneu sul emes wageim go ebu amel heun. Guzenina, Sol go em nogoug ebu alai nuna, du tub nugau zeu sul nug guzenai aurina, doun, “Sol, Sol, na iz einen igul eg milei darem?” Gonug koli eneun, “Banou, na in?” Zeu go nug koli eneun, “Iz Yesus na iz igul eg milei darem. Na asaiba, ban uzan sinen. Aiu ses, du tub nug alaimai, na einab igul mabun aizamau.” Dudu go Sol al betemen go esilakaimai, ze tamacag soai daremen. Go zeu go domen, du tub piab tam. Guzenaimai, Sol go asaimai, ameiteun, bo, ameg kumi mina, abu piabun iborain tam. Guzenina, gonugau ebeg pataimai Damaskus ban uzan imai siemen. Go gil ainarai ameg kumi dareun. Ziwas go ebu go ougab eg wina, ee mui, ze mui zab tam.
10 Yesus nugau ze sesamoraneun du tub go Damaskus uzan dareun gonugau wanib Ananaias, go Dubanou Ban nug wabil aimai, aureun, “Ananaias.” Gonug koli eneun, “Dubanou Ban, iz e darem.” 11 Dubanou Ban nug aureun, “Na asaiba, abu go wanib Tuguianau ebu beteiba, Zudas nugau zaueim du tub gonugau wanib Sol, go Tarsus ban uzanan betei kanabareun. Du go gue Uwait aurai dareu. 12 Sol nug wabil aimai, du tub gonugau wanib Ananaias nug zoimai, gonugau ameg patena, koli abu piabun abai moroun.” 13 Ananaias nug koli aureun, “Dubanou Ban, iz du go Zerusalem uzan nait duailel eg mareun ze asiu ailina, domin. 14 Uwait ula dacanemen dudu banban agen igul eg go mabun gusig moromen. Uzanan duailel e na ulapwag mizanem gonug Zerusalem uzan imarai beteimai, hiacaranem zau oug hiacarabun zoun.” 15 Bo, Dubanou Ban nug koli aureun, “Na izan aizem beten. Du go izal ze oi aidabun salau du tapai macanai. Gonug emgasag ipal ebuan duailel mui, goagal gumarabun dudu banban mui, Israel duailel mui, izal ze awaramau. 16 Izanagtal go iz en uhu banou wabun go abai murai.”
17 Guzenaimai, Ananaias go Sol dareun zaueim beteimai, gonugau ebeg Sol ebu maimai, aureun, “Zai Sol, Yesus Dubanou Ban gonugtal na abu alemen ebu usaleun. Gonugtal iz na darem ebu palautilina, alem. Na koli ameitamam, Uwait nugau Ah Wes na onab oug kapamau.” 18 Guzenina, pigai ece kabunam sul Sol nugau ameg ebu dareun zilagai nuna, go koli ameiteun. Guzenaimai, go asina, dudu ipal agen ze zioremen. 19 Guzenaimai, Sol go ee zaimai, go koli gonugau gusig oun.
Sol nug Damaskus ban uzan Uwait nugau Ze meun.
Sol go ziwas ipal Yesus nugau ze sesamoremen dudu abai Damaskus uzan dareun. 20 Go asaimai, betei Zuda duailel agal gotulanemen zaueim beteimai, duailel Uwait nugau Ze maraimai, eneun, “Yesus Kristus go Uwait nugau nag pet.” 21 Duailel unum go gonugau ze doimai, esilakemen, goagen enemen, “Du e gonug Zerusalem uzanan duailel Yesus nugau wanib patai ulagwag mina, gonug eg maraneu. Go e uzan in duailel goagal oiagab Yesus en petak emen imaraimai, Zerusalem uzan betei eg marabun aleun.” 22 Bo, Sol nugau ze mareun gusig banou pet usalina, Zuda duailel Damaskus uzan daremen gonugau ze doimai, esilakemen, gonug gusig awaraimai, eneun, “Yesus go Kristus, du go Uwait nug ig koli imaigabun palautina, aleun.” Guzenina, duailel gonugau ze polumai dareu aimai, aurabun iborain tam.
23 Ziwas asiu mazicina, Zuda du banban gotulaimai, Sol webi, noumamau aimai ze patemen. 24 Dudu ipal agen Sol webi, noumamau aimai ze doimai, Sol aurina, doun. Dudu uzan go gilan zau og unum gumeimai, Sol uzaneim nuba, wemun, noumamau aimai umaum amban umkoskos gumei dacanem. 25 Umaum tub ebu, gonugau sesamoranem dudu agen imai aimai, betei zau biag eiman gom gau zo banou tub oug mina, gilan seseim palautina, noimai, waneun.
Sol go koli Zerusalem uzan sieun.
26 Sol Zerusalem uzan beteimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu ipal abai gotulabun beteun. Bo, dudu go unum go uligaimai, uminemen. Goagal dabeleu go polumeu emen. Uminaimai, gonugau ze goagal oiagab nug petak ab tam. 27 Guzenaimai, Barnabas nug Sol isanoroimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu waiagab imai sieun. Gonug dudu ipal, Sol go Yesus abu ebu usalina, Dubanou Ban nug aureun unum awareun. Barnabas nug dudu ipal Sol nug Damaskus uzan Uwait nugau Ze gusig mareun han unum awareun. 28 Guzenaimai, Sol duailel go abai Zerusalem uzan daimai, uzan ipal Zerusalem uzan waugab unum beteimai, Yesus nugau ze gusig marai ai dareun. Go uminab tam. 29 Zuda dudu ipal go Grik ze macanemen goagen Pol al ze eim alalaimai, dudu go aiag sisilina, Sol webi, noumamau en dabilemen. 30 Dudu ipal goagal oiagab petak emen goagen dudu go agal dabeleu abe maimai, Sol Sisaria uzan imai beteimai, gonugau uzan Tarsus palautemen.
31 Guzenaimai, Zudia agaig mui, Galili agaig mui, Samaria agaig ebuan duailel oiagab petak emen go oiagab selanau mui daremen. Go iwai dab tam, gonun duailel goagal oiagab petak emen, Uwait Banou mui, gonugau Ah Wes mui goagen gusig marena, oiagab selanau mui daimai, asiu usalemen.
Pita nug du tub wanib Ainias kasai meun.
32 Pita go uzan unum Uwait nugau Ze marai aidareun. Ziwas tub ebu, go uzan tub wanib Lida uzanan duailel goagal oiagab petak emen piarabun beteun. 33 Uzan tub ebu, du tub gonugau wanib Ainias uligeun. Du go gonugau ebegarab unum noumeun, go wai gugen biz ebu sag gabuai dacaneun aidabun iborain tam. 34 Pita nug du go uligaimai, aureun, “Ainias, ulis, Yesus nug na kasizamau. Na asaiba, nait biz suban men.” Guzenina, du go gue pigai aseun. 35 Lida uzanan duailel go mui, Saron uzanan duailel mui, go igul go uligaimai, Dubanou Ban en goagal oiagab ailemen.
Pita nug Tabita koli asai meun.
36 Yesus nugau ze sesamoremen air tub go Zopa uzan dacaneun, gonugau wanib Tabita. Grik ze eim Dorkas anem. Go umkoskos igul naliu duailel ipal esab tamacag go nug isanaraneu. 37 Ziwas go ebu, go ebeu banou oimai, noumeun. Gonugau enib ze sil ulusaimai, zau empip wag mina, dareun. 38 Lida uzan go Zopa uzan waugab dareu. Guzenaimai, Yesus sesamoranem du Pita go Lida uzan dareu ze doimai, goagen dudu aliag palautarena, betei Pita guzenai auremen, “Na ig waigeb pigai alen.” 39 Guzenaimai, Pita go asaimai, dudu aliag go abai beteun. Go uzan go betena, goagen imai aimai, zau go empip ebu imai siemen. Wab ailel go unum Pita waugab alai gotulaimai, patai weinemen. Goagen tibur galau go mui, esab ipal Dorkas nug patai maimai, mareun Pita abai moromen. 40 Pita nug duailel unum uzaneim palautarena, nuna, go taubib aimai, Uwait aureun. Guzenaimai, go nug kekulaimai, air go gabuai memen ebu ametai peimai, eneun, “Tabita, na asen.” Guzenina, air go gue koli ameg oitina, Pita uligaimai, asaimai, gonugau biz ebu hoboun. 41 Pita nug go waugab beteimai, gonugau ebeg pataimai, asai mina, air noumeun go waseun. Pita nug duailel Uwait en oiagab petak emen mui, wab ailel mui, ularena, zuna, gonug Dorkas abai mareun. 42 Ze go Zopa uzanan duailel agen oi unum betei awarina, duailel asiu goagal oiagab Dubanou Ban en petak emen. 43 Pita go Zopa uzan ziwas asiu dareun. Go du tub bulumakau nugau galau sil ecesab patai macaneun du wanib Saimon al dareun.