16
Timoti go Pol zaug Sailas dual abai ereg wanemenin.
Pol go Antiok uzan uteimai, Derbe uzan eiman betei, koli Listra uzan beteun. Du tub gonugau wanib Timoti, gonugau ougab Yesus en petak eun uzan go dareun. Gonugau anag han gonugau ougab petak eun, go Zuda air. Timoti nugau memeg go Grik du. Listra uzanan Kristen duailel, Aikoniam uzanan Kristen duailel mui, agen Timoti nugau igul naliu anem. Guzenaimai, Pol nug Timoti imai ereg unabun aimai, gonugau enib galau kuatai moroun. Go ebuan Zuda duailel go abiu Timoti nugau memeg go Zuda du tam, gonun, Pol nug Zuda duailel go oiagab eg i ugamau aimai, igul go meun. Go unum ban uzan aidaimai, getal Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban mui, Zerusalem uzan ze pataimai, sikut wemen ze go duailel oiagab petak emenin go awaremen. Go ze go sag sesamorabun aimai awaremenin. Guzenaimai, duailel goagal oiagab petak emenin gusig maraimai, ziwas tutak tutak duailel ipal oiagab ailaimai, Kristen duailel asiu usalemen.
Pol nug du tub wabilai sul uligeun.
Pol gonugau zaugul abai Prigia agaig, Galesia agaig ebu sag beteimai, Uwait nugau Ze duailel maremenin. Go ibut ze tubaiman bitabun iborain tam, einen, Uwait nugau Ah Wes nug Esia agaig tubaim Uwait nugau Ze i betei awaran aimai kuatai ze mareun. Go betei Misia agal em be ebu beteimai, go Bitinia em ebu siabun guzenemenin. Bo, Yesus nugau Ah Wes nug kuatai ze marena, em go ebu siab tam. Guzenaimai, go Misia emgasag zilacoroi beteimai, Troas uzan nomen. Troas uzan noimai, umaum, Pol wabilai sul uligeun, Masedonia agaig ebuan du tub nug ameg ebu zoi, tapai daimai, aureun, “Na ibut ze matelaiba, Masedonia alaiba, ig isanigen.” 10 Pol go wabilai uligaimai, aigina, igual esab suban maimai, Masedonia agaig betemun. Igual dabeleu go Uwait nug agaig go ebuan duailel Uwait nugau Ze Naliupet awarabun uligeun.
Air tub wanib Lidia gonugau ougab petak eun.
11 Ig tebil tub oimai Troas uzan uteimai, Samotres em ebu beteimai, uzan go ninemun, umaseu, Neapolis uzan betemun. 12 Go eiman Masedonia agaig agal ban uzan wanib Pilipai betemun. Go ban uzan Rom agen gumaranem. Ig uzan go ziwas ginamtal daremun.
13 Imabun ziwas ebu, uzan go uzaneim ze gasageim nomun. Ig ze go gasag duailel agal Uwait aurabun empip dareu aimai, dabeleimun. Ig noimai hoboi darena, ailel ipal gotulabun alina, iguan Uwait nugau Ze maremun. 14 Go ebu air tub dareun. Gonugau wanib Lidia, go Taiataiara uzanan. Air gonugau salau go tibur galau naliu pet ubia gonugau uzanan oimai, aiwag en maraneu. Air go gue Uwait ulagwag muraneu, guzenaimai, Dubanou Ban nug gonugau ougab im oitina, Pol nug Uwait nugau Ze meun suban doi dareun. 15 Guzenaimai, air gonug gonugau atagul abai, gonugau salau duailel gonugau zaueim daremen go unum Pol nug ze ziwareun. Guzenaimai, air go nug ig aigeun, Iz Dubanou Ban en oiab petak em ag iz ibail izal zau beteimai, ee zab ta?” Guzenai aigaimai, gusig ze migena, ig go sesamorai betemun.
Pol zaug Sailas dual Pilipai uzan hiacaranem zau oug daremenin.
16 Ziwas tub ebu, ig Zuda duailel gotulaimai, Uwait auranem uzan bete beteimai, abu ebu salau air tub go wes eg mui tuloromun. Air go wes eg mui ein igul aiu ses zumau duailel awarina, gonugau gumanemen dudu agen aiwag asiu dudu ipal ebuan wanemen. 17 Air gonug Pol nugau zaugul abai ereg sesamarai beteimai, enai uleun, “Dudu ag Uwait Banou, Mesgai wag dareu, nugau salau dudu. Ag Uwait nug erunai koli imarabun ze marai aidanem.” 18 Air go ziwas umkoskos sesamarai ze go mina, Pol nug salau air go en bisou peimai, kekulaimai, wes eg go aureun, “Iz Yesus nugau wanib ebu, aizem, na air go uteiba, alien!” Guzenina, wes eg ziwas go ebutal air go uteimai, waneun.
19 Air go gumanem dudu go air go koli salau maba, aiwag wabun iborain tam aimai dabeleimai, aiag sisilina, Pol zaug Sailas dual gusig pataremenin. Guzenaimai, goagen dudu aliag go, dudu banban gotulai daremen goagal ameagab ebu pataraimai abai betemenin. 20 Go dudu banban ameagab ebu imaraimai beteimai, enemen, “Zuda dudu e agen igual uzanan duailel ze gugeg beu awaraimai, goagal oiagab asai maremenin. 21 Goagen igul beu beu duailel abai maremenin. Igul go igual kasai ze sesamorab tam. Ig Rom emgasag ebuan duailel, gonun, ig igul go dudu aliag go agen guzenemen ig i sesamoramam.”
22 Guzenaimai, duailel agen Pol zaug Sailas dual bigegwaimai, apiparemen. Guzenina, ze sisiaranemen dudu banban agen malai dudu awarina, goagal tibur galau oi heimai, esalau sul ugabun awaremenin. 23 Go gusig esalau sul ugaimai, hiacaranem zau oug hiacaraimai, zau gumaneun du go gue dudu aliag suban gumarabun gusig ze auremenin. 24 Zau gumaneu du go goagal gusig ze doimai, dudu aliag go zau tub empip ula dareu oug hiacaraimai, goagal aramag gusig kiai maraimai, zau im gusig gebei memenin.
25 Umaum ula ebu Pol zaug Sailas dual go Uwait ulagwag moroimai, kabal wai daremenin. Hiacaranem zauan dudu ipal go ereg zau oug daremen go doi daremen. 26 Pigaital, mim banou zoimai, hiacaranem zau go unum iloialoieun. Guzenina, zauan go zau im nugtal oiteun. Go us han, dudu ebeagab ebu kiai memen nugtal golosai heun. 27 Zau gumaneun du, go asaimai, zau im unum oitai heun peimai, gonugau dabeleu hiacaranem zauan dudu unum uminai wanemen aimai, gonugau maulzag huia oimai, nugtal gonugau enib wamoroi dabeleun. 28 Guzenina, Pol nug ulaimai, eneun, “Ei! Ig uminai unab tam, ig unum darem, na nagtal nait enim i wen.”
29 Guzenaimai, zau gumaneun du nug dudu ipal awarina, al oi zuna, go uminaimai, betei Pol zaug Sailas dual aramag waiagab taubib weun. 30 Guzenaimai, go nug uzaneim imarai noimai, awareun, “Du banban aliag, iz ein igul memin, Uwait nug iz koli imailamau?”
31 Goagen koli auremen, “Nait ounab Yesus en tutak petak emen, Uwait nug nait atanar mui koli imaramau.” 32 Guzenaimai, goagen Uwait nugau Ze gonugau atagul mui marena, domenin. 33 Umaum, du go nug hiacaranem zau ebuan imarai noimai, goagal suiag unum otoi mareun. Guzenaimai, nug mui gonugau atagul abai ereg Pol nug ze ziwareun. 34 Gonug Pol zaug Sailas dual gonugau zaueim imarai beteimai, ee marena, zemenin. Go gonugau atagul abai Uwait en oiagab petak emen, gonun, goagal oiagab oug siksikemenin.
35 Umaseu, Rom agal dudu banban agen malai dudu palautarena, betei hiacaranem zau gumaneun du auremen, “Dudu aliag go utaremen, unamam.”
36 Guzenaimai, zau gumaneun du nug Pol aureun, dudu banban agen go hiacaranem zau utarebi, unamam emen go awarem, “Go utei unan. Agal oiagab selai mui unan!”
37 Pol nug malai dudu awareun, “Ig igul eg tub mab tam, bo, ig duailel ameagab ebu gaul esalau sul iguemen. Ig Rom emgasag ebuan dudu. Ig hiacaranem zau oug heigemen ulis wage wageimai palautigabun dabelem ta? Tam pet! Rom agal dudu banban agtal alaimai, ig palautigebi, unamam.”
38 Malai dudu go agen beteimai, ze go Rom agal dudu banban awaremenin. Ag Pol zaug Sailas dual Rom emgasag ebuan dudu ze domenin abe maraimai, go uminemenin. 39 Guzenaimai, agtal beteimai, bisomagar mui aimai, dudu aliag go uzaneim imarai noimai, awaremen, “Ag e uzan i dacan.” Guzenai awaraimai, palautaremenin. 40 Pol zaug Sailas dual go zau uteimai, Lidia nugau zau betemenin, Go ebu beteimai, dudu oiagab petak emen gusig dabun ze awaraimai, utarai wanemenin.