17
Tesalonaika uzanan duailel, go Pol zaug Sailas dual en aiag sisileun.
Pol zaug Sailas dual Lidia nugau uzan uteimai, Ampipolis uzan siemen. Go Ampipolis uzanan betei, Apolonia uzan betemenin. Go uzan go han uteimai, Tesalonaika uzan zomen. Zuda agal gotulanemen zau tub dareu ebu siemen. Pol go gue gotulanemen zaueim simai, zobu ainarai uzan go daimai, umkoskos uzan ipal guzenaneu sul, go Uwait nugau Ze nalalaimai, petak pet abai marabun awareun. Go nug Uwait nugau Ze nanalaimai, zebigeg awareun, “Uwait nug Yesus go mu banou oimai, noumaimai, koli asabun tapai meun. Yesus go iz ulis gonugau ze awarai darem, go Kristus, du go Uwait nugtal ig imaigabun tapai maimai, palautoroun.” Zuda duailel ipal go Pol nugau ze petak aimai, Pol zaug Sailas al tulemen. Grik duailel ipal go Uwait nugau Ze sesamoranem mui, ailel banban ipal han, Yesus en oiagab petak emen.
Zuda dudu ipal go igul go peimai, go goagal oiagab eg warai, ban abu ebu beteimai, dudu igul eg macanemen imarena, dudu egeg go agen duailel ipal agal oiagab asai maremenin. Guzenaimai, go Zeson nugau zaueim beteimai, Pol zaug Sailas dual duailel agal ameagab ebu imarai alabun betei zau talioroi katoromen. Go dudu aliag go piarab tam, gonun, goagen Zeson nugau zau og unum silai heimai, zaueim simai, Zeson mui dudu ipal goagal oiagab petak emen imaraimai, uzanan dudu banban ameagab ebu tapai maraimai, enemen, “Dudu go Pol zaug Sailas dual go emgasag unum igul eg mai aidanem. Go ulis igul go mabun igual uzan zomen. Guzenaimai, Zeson nug gonugau zaueim marendai, daremen. Go Sisar nugau ze i sesamoranemen. Goagen guzenai ananem, ‘Emgasag ebu gumigabun du tub dareu, gonugau wanib Yesus.’ ” Duailel mui dudu banban mui ze go doimai, goagal oiagab eg weun. Uzanan dudu banban agen, Zeson mui, dudu oiagab petak emen mui, go aiwag asiu kot gau mabun mina, utarina, unamam aimai, awaremen. Guzenaimai, go koli goagal zau wanemenin.
Pol zaug Sailas dual Beria uzan betemenin.
10 Umaum go ebu, dudu goagal oiagab petak emen agen Pol zaug Sailas dual wageimai palautarena, Beria uzan betemen. Go Beria uzan simai, Zuda agal gotulanemen zaueim siemen. 11 Beria uzanan Zuda duailel goagal igul naliu, goagal igul nug Tesalonaika uzanan duailel goagal igul zilarai darem. Go Uwait nugau Ze doimai, oiagab siksikaimai, Pol nug Uwait nugau Ze ziwas umkoskos nanalaneu, gonugau ze petak abe mabun agtal Uwait nugau ze suban nanalanem. 12 Guzenaimai, Zuda duailel asiu uzan go darem goagal oiagab petak emen. Grik dudu banban ipal mui goagal ailel banban go han goagal oiagab Yesus en petak emen.
13 Dai dai, Zuda duailel Tesalonaika uzan daremen go Pol Beria uzan Uwait nugau Ze marai daren ze doimai, go uzan go simai, duailel goagen Pol zaug Sailas dual zamarabun oiagab asai maremen. 14 Guzenaimai, go ebuan dudu oiagab petak emen agen Pol palautina, uzan tub ibut ze gasageim dareu ebu waneun. Sailas zaug Timoti dual go sag Beria uzan daremen. 15 Dudu go Pol imai Atens uzan beteimai, go koli Beria uzan bitabun ina, Pol nug Sailas zaug Timoti dual pigai betei go tularaimai, gusig ze awarabun awarina, ze oi betemen.
Pol nug Atens uzanan duailel Uwait nugau Ze mareun.
16-17 Pol go Atens uzan beteimai, Sailas zaug Timoti dual unabun gumarai dai dai, uzanan em uwait go agal doropag asiu goagal ebeag sil patai memen peimai, go bisomagar piareun. Guzenaimai, ziwas umkoskos, Pol go Zuda duailel agal gotulanemen zaueim beteimai, Zuda dudu mui, emgasag ipal ebuan duailel goagal oiagab petak emen Uwait nugau Ze abai mareun. Go igwanem empip ebu beteimai, duailel inen alanem Uwait nugau Ze maraneu. 18 Go awarina, tapaimaranemen dudu ipal goagal wanimag Epikurian dudu mui, Stoik dudu mui, go zuna, Pol al ze ebu alalemenin. Go Yesus noumeun koli waseun ze marai dareun, ipal agen enemen, “Zemeu du go ein ze zemai, aidareu?” Dudu ipal agen enemen, “Go emgasag ipal ebuan em Uwait wanib ebu zemai, aidareu.” 19 Guzenaimai, goagen Pol imai aimai, Areopagus gotulanemen uzan ze sisiaranemen dudu banban ameagab ebu imai beteimai, enemen, “Ig ze awau go nagen duailel maranem memen, ig dumam. 20 Nait ze ipal ig domun awau, gonun, ig oigeb putputeu, ig ze awau go zebigeg suban aigemen doimai, abe mamam.” 21 Atens uzanan duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel go dacanemen go unum umkoskos ze awau mina, doimai, go salau tub i macanemen.
22 Guzenaimai, Pol nug Areopagus uzanan dudu banban ameagab ebu asaimai, eneun, “Atens uzanan duailel, iz ag uligaremin, agal oiagab agal em uwait ulapagwag marabun oiagab petak banou pet macanemen. 23 Iz agal zobu pianemen ebu aidanemin, iz agal em uwait ulapagwag maranemen biz ebu guzenai sikut wai memen uligaremin. Biz tub ebu ag guzenai sikut wai memen ‘Em uwait e go ig gonugau wanib i abiu nugau biz.’ Ag go Uwait i abiu ulagwag muranemen, gonun, iz Uwait go gonugau ze awaramoroi. Gonugau wanib Uwait.
24 Uwait nug em e ebu ece unum dareu go gonug patai meun. Go Emes mui, em e mui, goagal Banou. Go zobu zau dudu agen memen ebu i dacaneu. 25 Duailel goagen esab tub murabun iborain tam, einen, esab unum gonugau. Go gonugtal wes awau, esab ipal unum mui, duailel nugtal maraneu. 26 Ig duailel ulis e darem, Uwait nug du tutak ebuan patigai mina, go ug ebuan pouina, em e unum iborabun migeun Uwait nugtal ziwas mui uzan dabun mui tapai maimai, patai mareun. 27 Uwait nugtal gugeg go meun. Einen, dudu goagen pulig dareu aimai i itanamamen, bo, Uwait go pulig dab tam, go ig waigeb dareu. 28 Ig ulis go al daimai, go nug gusig migena, em e ebu dacanem. Getal agal abiu macanemen dudu agen guzenai sikut wemen, ‘Ig han ig gonugau gelegul.’
29 Guzenaimai, ig Uwait nugau gelegul darem, gonun, igual dabeleu agal Uwait go gol, silva aiwag sul aimai i dabilan. Dudu agen agal dabeleu eiman ebeag sil patai memen aimai i dabilan. 30 Getal dudu ag igul go ag i abiu, gonun, ag esab asiu ulapagwag mabun patai mina, Uwait nug ag eg marab tam. Ulis Uwait nug em e ebuan duailel unum goagal oiagab ailabun aimai ze gusig mareu. 31 Go ziwas tub duailel unum sisiarabun tapai meun dareu. Ziwas go ebu go nug duailel agal igul sisiamau. Go subantal sisiaramau. Uwait nug du tub sisiarabun tapai meun. Du go noumina, Uwait nug koli usai meun. Guzenaimai, ig abiu go petak.” 32 Duailel ag Pol nugau ze dudu noumemen asamam en ze doimai, dudu ipal goagen peimai welemen, ipal agen enemen, “Ig koli ze go aigemen, dumam.” 33 Ag agal oiagab petak ab tam, gonun, Pol go gotulai daremen ebuan utaraimai, waneun. 34 Dudu ipal go ula darem, go Pol nugau ze sesamoraimai, goagal oiagab petak emenin. Du tub gonugau wanib Dionisius, go Areopagus uzanan du banou mui, air tub gonugau wanib Daimairis mui, duailel ipal abai ereg goagal oiagab petak emen.