18
Pol nug Korin uzanan duailel Uwait nugau Ze mareun.
Pol go Areopagus uzanan dudu banban ameagab ebu ze marai maziaimai, Atens ban uzan uteimai, Korin ban uzan beteun. 2-3 Go ebu Zuda du tub tuloroimai, go al dareun. Du go gonugau wanib Akwila, Pontus agaig ebu ban meun. Gonugau wau wanib Prisila dual, go Rom ban uzanan ulis alemen, einen, Sisa-Klodius nug gonugau emgasag ebu Zuda duailel i damam, unamamen aimai awarina, go Rom ban uzan utei wanemenin. Guzenaimai, Pol go gue Zuda du gonugau wau dual piarabun beteimai, go abai dareun. Go salap zau patai maimai, dudu ipal maraimai, aiwag wanem. Go Pol nugau salau macaneu sul, gonun, go abai salau go mai dareun. Pol nug Imabun ziwas ebu gotulanemen zaueim, Zuda duailel mui Grik duailel agal oiagab ailabun ze umkoskos maraneun.
Sailas zaug Timoti dual go Masedonia agaig eiman Pol waugab betena, Pol go salau tub mab tam, go Uwait nugau Ze tutak Zuda duailel Yesus go Kristus aimai awareun. Zuda duailel ipal go gonugau ze duabun uteimai, ze biabial kuina, go nug goagal igul eg abai marabun gonugau tibur galau ebuan emwaibul esues kueceimai, awareun, “Uwait nug ag eg marabun aba, go izal uhu tam, go agal uhu. Izal oiab naliu darena, ulis iz emgasag ipal ebuan duailel Uwait nugau Ze awarabun bitai.”
Guzenaimai, go utaraimai, betei du tub wanib Titius-Zastus nugau zau beteun. Go Uwait ulagwag muraneu du. Gonugau zau Zuda duailel agal gotulanemen zau waugab dareun. Gotulanemen zau go gumaneu du gonugau wanib Krispus, gonugau ug mui, Korin duailel ipal mui, go Pol nugau ze doimai, oiagab petak aimai, go Pol nug ze ziwareun.
Umaum tub, Dubanou Ban nug Pol wabil eiman sul aureun, “Na i uminen, izal ze duailel awarabun i uten. 10 Iz na ibaiz darem. Du tub nug na ibaiz iwai maimai, eg i mizamau, einen, izal duailel asiu go uzan e darem.” 11 Guzenaimai, Pol go gue uzan wai tutak geil wasolig sag daimai, duailel Uwait nugau Ze abai marai dareun.
12-13 Rom agal dudu banban agen du tub wanib Galio, go Grik emgasag gumabun tapai moromen. Go emgasag go gumaneun ziwas ebu Zuda duailel koli gotulaimai, Pol gusig pataimai, ze sisiaranemen dudu banban waiagab imai beteimai, enemen, “Du e go igual duailel Uwait ulagwag murabun igul atai abai maraneu. Ig gonugau ze sesamoraimai, ig Sisar nugau kasai ze i sesamoramam.” 14 Pol nug koli awarai ina, Galio nug Zuda duailel awareun, “Ag Zuda duailel, go don! Du e go igual emgasag ebuan kasai ze tub utab tam. Go igul eg pet tub mab tam. Go igul go meun zob, iz agal ze petak awarem zob. 15 Bo, go agal kasai ze en alai ailemen, go agtal suban macan. Iz ze go i duai.” 16 Gonug guzenai awarina, Zuda dudu ipal palautarena, uzaneim nomen. 17 Uzaneim noimai, go aiag sisilina, du tub go goagal gotulanemen zau gumaneu du wanib Sostenes gusig pataimai, Galio nugau zau waugab gaul wemen. Galio gue igul go guzenemen go dabeleu asiu i oun.
Pol nug koli Antiok uzan Siria agaig beteun.
18 Pol go Korin uzan ziwas umkoskos duailel goagal oiagab petak emen abai daimai, tebil oimai, utaraimai, Siria agaig bitabun dabeleun. Prisila gonugau gamu Akwila dual go Pol al ereg betemen. Pol go tebil wag siab tam ebu, Senkria uzan Zuda agal igul sesamoraimai, gonugau gagalig gulum meun. Go igul tub guzeneun, einen, Uwait dual baib pateun. 19 Epesus uzan zoimai, go ebu Prisila gamu Akwila dual utaraimai, Pol nugtal Zuda duailel goagal gotulanemen zaueim Uwait nugau Ze marabun en waneun. 20 Goagen go ziwas asiu go abai ereg dabun auremen, go nug awareun, “Iz ag abai ereg ban i dai,” aimai, awareun. 21 Go unabun aimai, guzenai awareun, “Uwait nug koli e ebu alen ailaba, iz petak alai.” Guzenaimai, go tebil oimai, Epesus uzan uteimai, Sisaria uzan beteun. 22 Go Sisaria uzan beteimai, Zerusalem ban uzan simai, duailel oiagab petak emen ze awarai maziaimai, Antiok uzan koli waneun.
23 Pol go Antiok uzan ziwas asiu daimai, waneun. Go Galesia agaig mui, Prigia agaig ebu uzan beu beu aidaimai, duailel goagal oiagab petak emen gusig mara marai ai dareun.
Apolos nug Uwait nugau Ze Epesus uzan mareun.
24 Zuda du tub go gonugau wanib Apolos, go Aleksandria ban uzan go daimai ban meun, go Epesus uzan zoun. Go ze naliu macaneu, go Uwait nugau Ze unum suban abe meun. 25 Dudu ipal agen Yesus nugau igul suban abai morona, go nug koli Yesus nugau ze tuguiai duailel ipal abai mareun. Bo, go Zon nugau ze ziwaraneun igul tutak go abiu. 26 Go Zuda duailel agal gotulanemen zaueim simai, go duailel uminarab tam. Uwait nugau Ze gusig mareun. Guzenina, Prisila gamu Akwila dual go gonugau ze doimai, goagal zau imai beteimai, Yesus nugau ze ipal go i abiu goagen go suban abai moromen. 27 Apolos go Uwait nugau Ze Akaia agaig marabun unabun dabilena, Epesus uzanan Kristen duailel agen gonugau dabeleu gusig morona, Akaia agaig ebuan Kristen duailel go imabun aimai, sikut wai morona, oimai beteun. Guzenaimai, agaig go ebu, Apolos nug beteimai, Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman duailel isanarena, goagal oiagab petak emen, duailel go suban isanareun. 28 Go duailel ipal agal ameagab ebu, Zuda dudu abai ze ze maimai, gonug Uwait nugau Ze nanalaimai, abai mareun, petak Yesus go Kristus, du go gue Uwait nug palautina, go imarabun aleun.