20
Pol go koli Masedonia agaig mui Grik emgasag beteun.
Go ze ebu alalemenin unum noumina, Pol nug duailel goagal oiagab petak emen gotularaimai, gusig dabun ze awaraimai, ‘Kero’ awaraimai, utarai Masedonia agaig waneun. Go agaig go eiman beteimai, duailel go ebuan gusig dabun ze mareun. Guzenaimai, go Grik emgasag beteun. Go ebu geil ainarai dareun. Gonugau esab suban maimai, Siria agaig tebil oimai, bitabun dabeleun. Zuda duailel agen go webi, noumabun ze doimai, koli Masedonia agaig bitabun dabeleun. Dudu ipal go Pol al wanemen goagal wanimag go ena: Pirus nugau nag, Sopater go Beria uzanan, Aristarkas zaug Sekundus dual go Tesalonaika uzanan, Gaius go Derbe uzanan, Tikikus zaug Tropimus dual go Esia agaig ebuan mui, Timoti han ereg betemen. Dudu go amegai beteimai, Troas uzan ig gumigai daremen. Pasowa Imabun ziwas maziaimai, ig Pilipai uzanan tebil wag utei beteimai, go ziwas tabkwai ebu Troas uzan tularemun. Ig go ebu betei, zobu tutak daremun.
Pol nug Troas uzan du tub noumeun go asai meun.
Ginam zobu umaum, ig Uwait nugau ee zabun unum gotulemun. Pol nug duailel ze mareun. Go tuaba umaseu, uzan go utei unabun, gonun, go ze marai betei umaum ula ebu. Al asiu usaimai, gotulanemen zaueim empip tub wag pet ig gotulai daremun ebu, unum asarai memen dareun. Mogoi magun tub gonugau wanib Iutikus go wag zau wol abu ebu hoboi daimai, Pol ze marena, doi dareun. Iutikus go ames maimai, ames waugweun. Ames waugwina, zau wageim alai em nogoug ebu noi beteun. Dudu goagen noi imai aimai, pemen go noumeun. 10 Pol go noimai, du go gonugau ebeg sil pataimai, eneun, “Ag dabeleu asiu i on, gonugau dorog bitab tam, go awau dareu.” Guzenina, mogoi go koli aseun. 11 Guzenaimai, Pol koli simai, duailel abai Uwait nugau ee zeun. Ee zaimai, go abai ze mai betei em, unum ilina, Pol go utarai waneun. 12 Du go noumab tam, imai gonugau zau alaimai, go banban siksikemenin.
Pol go Troas uzan uteimai, Miletus uzan beteun.
13 Ig tebil tub wag ebu Asos uzan amegai beteimai, Pol gumei darena, Pol go emen arab ebu uzan go betei tuligabun aigeun. 14-15 Go betei Asos uzan tuligena, iguan go tebil ebu imai aimai, Mitilini uzan betemun. Mitilini uzan betei nineimai, go eiman Kios waug uzan betemun. Go ebu ninemun, umaseu, Kios waug uzanan betei Samos waug uzan betemun. Kolital ninemun, Samos waug uzanan betei Miletus uzan betemun. 16 Pol go ziwas ipal Esia agaig ebu dabun uteimai, go Epesus uzan zilacoroi unabun dabeleun. Go pigai Zerusalem uzan Pentikos ziwas ebu bitabun dabeleun.
Pol nug Epesus uzanan dudu banban suban dabun ze awareun.
17 Pol go Miletus uzanan, Epesus uzanan Kristen dudu banban go alai tulurabun aimai ze palauteun. 18 Dudu banban go gue waugab alai gotulina, go nug awareun, “Ag abiu iz amegai ag abai Esia agaig e ebu ag ula erunai dacanemin agal ameag nug uligilemen. 19 Iz izal wanim wag mab tam. Iz Uwait Banou nugau salau mina, Zuda duailel agen iz eg milabun dabilemenin. Go gonun iz oiab uhu mina weinanemin. 20 Ag abiu, iz ag isanarabun Uwait nugau Ze tub izal oiab oug i wageimai macanemin. Ze go unum agal gotulanemen zaueim mui agal zau tutak tutak betei unum awaranemin. 21 Iz Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel goagal igul eg uteimai, agal oiagab Uwait en tutak kekulaimai, igual Dubanou Ban Yesus en agal oiagab petak an aimai gusig ze awaranemin.
22 Ulis, iz Uwait nugau Ah Wes nugau dabeleu sesamoraimai, Zerusalem ban uzan bitamoroi. Iz i abiu duailel agen go ebu iz erunilamam ab. 23 Iz abiu uzan tutak tutak ebu Uwait nugau Ah Wes nug dabeleu gusig mileimai, aileun, hiacaranem zau oug mizeimai, igul eg mu banou mui mizabun gumizai dareu aimai aileun. 24 Bo, iz izal dorop en dabeleu asiu i om. Izal dabeleu salau go Yesus Kristus nug mabun mileun go Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman ig isanigabun Ze Naliupet emgasag unum awarabun aidarem.
25 Ag go don, getal iz ag abai alai daimai, Uwait nugau gumarabun ze awaremin, iz abiu aiu ses ag izal aip i pimamen. 26 Guzenaimai, iz Uwait nugau Ze ulis awarem, aiu ses du tub ag ula ze e wai heimai, ag i sesamoremen aimai, awaraba, Uwait nug du go eg muraba go izal uhu tam, gonugau uhu. 27 Iz Uwait nug ein igul mabun unum awarabun uminab tam. 28 Ag agtal mui duailel oiagab petak emen mui, suban gumaran. Uwait nugau Ah Wes nug ag gonugau duailel gumarabun tapai mareun, Ag suban gusig tapai daiban, duailel Dubanou Ban en oiagab petak emen gumaran. Yesus Kristus nug ag gonugau eseu sil gau mareun, gonun, ag gonugau pet. 29 Iz abiu, aiu ses iz ag utarai wanemin, dudu ipal go bau zag egonou pet agen zoimai, duailel oiagab petak emen eg maramam. 30 Aiu ses, agal dudu ipal agtal zoimai, polu ze maimai, duailel ipal agal oiagab petak emen go dudu eg sesamaramam. 31 Gonun, ag umkoskos gusig tapai dacan. Ag dabilan, wai ainarai amban umaum iz salau banou maimai, ag Uwait nugau Ze marai aidanemin.
32 Ulis iz ag Uwait nugau ebeg ebu marem. Gonug gonugau ougab naliu mui eiman ag isanaraimai, ag gusig maramau. Gonug ag esab nugtal gonugau duailel marabun tapai mareun sul ag marabun iboin. Ag gonugau ze sesamoramamen, go nug ag guzenai isanaramau. 33 Iz dudu ipal agal aiwag silva ta gol ta esab en oiab i alanemin. 34 Ag abiu, iz izal ebesil salau gusig maimai, iz izatal mui, izal zaiar isanaranem. 35 Iz esab go izal ebesil memin, ig salau go igual ebeig siltal salau maimai, duailel ipal gusig tamacag salau go gusig pet isanarabun abai maremin. Ig guzenai dabelem, igual Dubanou Ban Yesus nug ze go eneun, ‘Du in dudu ipal agen esab muranemen, siksikamau go ginampet. Bo, du in dudu ipal esab maraneu, go banban siksikamau.’ ”
36 Pol gue ze go maziaimai, dudu go abai taubib waimai, Uwait aureun. 37 Go unum oiagab eg pet ugarina, weinaimai, molotoromenin. 38 Duailel go oiagab banban eg weun, einen, Pol nug go koli gonugau aiu i pimam aimai awareun. Guzenaimai, go sesamorai tebil ebu moitabun nomen.