21
Pol Zerusalem ban uzan beteun.
1-2 Ig Epesus dudu banban ‘Kero’ awaraimai, utarai wanemun. Ig beteimai, waug uzan tub wanib Kos betemun. Go ninemun, umaseu, Rodes waug uzan betemun. Go eiman koli Patara uzan betemun. Uzan tub tebil tub Ponisia agaig bitabun dareun ig tebil go wag simai, wanemun. Ig beteimai, Saiprus agal em waug pemun, em waug go siab tam, zilaoroimai, Siria agal agaig ebu simai, Tair uzan beteimai, go uzanan esab oi abun tebil imeun. Uzan tub duailel ipal Uwait en oiagab petak emen tularaimai, go abai zobu tutak daremun. Duailel go Uwait nugau Ah Wes nug dabeleu marena, Pol go Zerusalem ban uzan i siabun aimai kuatai ze auremen. Bo, ig uzan go utei unabun ziwas zuna, utarai tebil ebu nomun. Uzanan Kristen dudu unum goagal geleagar ulaiagar mui ig tebil ebu siabun ibut ze gasageim imaigei nomen. Go ebu ig taubib waimai, ereg go abai Uwait auremun. Guzenaimai, iguan ‘Kero’ awaraimai, ig unabun tebil wag sina, go goagal uzan beu beu betenar.
Ig Tair uzan uteimai, Tolomes uzan betemun. Go ebu duailel ipal agal oiagab petak emen betei tularaimai, go abai ziwas tutak daremun. Nineimai, umaseu, asaimai, uzan go uteimai, Sisaria uzan betemun. Go ebu, Uwait nugau Ze maraneu du wanib tub Pilip nugau zau daremun. Getal dudu ipal kwali sag Zerusalem uzan duailel isanarabun tapai maremenin, dudu kwali sag go ebuan du Pilip go dareun. Pilip gonugau alegul magun iwanarai sag go Uwait nugau ze doimai, awaranemen ailel. 10-11 Ig go ebu ziwas asiu darena, Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub, gonugau wanib Agabus go Zudia agaig eiman aleun. Go ig waigeb zoimai, Pol nugau us oimai, gonugau arab ebeg ebu kiai maimai, eneun, “Uwait nugau Ah Wes nug guzeneun, ‘Us e atag du, go Zuda duailel agen us e kiai mem pem sul, aiu ses go han guzenaimai, emgasag ipal ebuan dudu ebeagab ebu mamam.’ ” 12 Ig ze go doimai, ig uzanan dudu go mui Pol Zerusalem uzan i bitamau aimai ze gusig auremun. 13 Iguanag go guzenai aurina, go nug koli guzenai aigeun, “Ag einen enai weinina, izal oiab eg wai meu? Zerusalem uzanan dudu agen iz Yesus nugau salau meminag, go en gusig patilamam, izal dabeleu go iboi. Go iz iwebiag, noumanai go han go iboi.” 14 Ig gonugau dabeleu koli kekulabun iborain tam. Guzenaimai, ig auraimai, enemun, “Uwait Banou gonugau dabeleu na ebizab zumau.”
15 Sisaria uzan go ziwas ipal mazicina, ig igual esab unum suban maimai, Zerusalem ban uzan siemun. 16 Sisaria uzanan duailel ipal go Yesus en oiagab petak emen go ereg ig sesamigai beteimai, du tub go getal gonugau ougab petak eun du, gonugau wanib Nason, ig du gonugau zau ninabun imaigei betemen, du go gue Saiprus em waug ebuan.
Pol Zerusalem ban uzan sieun.
17 Ig Zerusalem ban uzan sina, igual zaiger ipal goagal oiagab petak emen go ig peigaimai, siksikemen. 18 Ninemun, umaseu, ig Pol al Zems piabun aimai betemun. Go uzanan oiagab petak emen dudu banban go Zems al daremen betei tularemun. 19 Pol nug umaseu awaraimai, ein salau emgasag ipal ebuan duailel ebalagab Uwait nug gonugau ebeg sil meun, salau dudu ipal unum ze suban mareun. 20 Go unum ze go doimai, Uwait nugau wanib wag pet ulagwag moromen. Guzenaimai, goagen auremen, “Zaig Pol, e ebuan Zuda duailel asiu go goagal oiagab ailemenin. Bo, go Zuda agagal kasai ze sesamorabun gusig macanemen. 21 Dudu ipal agen na en guzenanem, ‘Pol nug Zuda duailel go emgasag ipal ebu darem, go Moses nugau kasai ze i sesamorab aimai awaraneu. Gonug en aneu, ag agal geleagar agal enimag galau i kuatan. Go muz igul koli i sesamorabun awaraneu.’ 22 Na e ebu zomen abiu mizamam. Gonun, ig na ein erunizamam? 23 Ig na igul go guzenabun aizamoroi, dudu iwanarai sag ig ibaig go Uwait nugau salau mabun baib memen darem. 24 Na dudu go imaraiba, go abai koli Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun, na goagal egun Uwait ulagwag murabun gau maiba, goagal gagaliag ulig kuatarebi gulum damam. Na guzenemen, duailel go unum abe mamam, ze go getal domenin go petak tam, na nagtal Moses nugau kasai ze sesamorem aimai dabilanem. 25 Bo, go emgasag ipal ebuan duailel goagal oiagab petak emen iguan sikut wai maraimai, awaremun go em uwait ulagwag moroimai, ee biz ebu aganemen mui, egun eseu mui, egun ipal beguranag olinarena, noumemen go ag i zan. Ag wal igul i macan aimai awaremun.” 26 Guzenaimai, nineimai, umaseu, Pol nug dudu iwanarai sag go imaraimai, go abai koli naliu usalabun wanemen. Go guzenaimai, go Uwait esab muranemen zau banou simai, Uwait ula dacanemen dudu ziwas eiceisab uteimai, go unu tamacag usalabun Uwait egun biz ebu agaimai murabun kanabareun.
Dudu agen Pol zobu zau oug gusig patemen.
27-28 Gil kwali sag tapai memen go maziabun ina, Zuda duailel ipal go Esia agaig ebuan agen Pol Uwait esab muranemen zau simai dareun peimai, goagen duailel unum goagal oiagab eg asai maraimai, imarai zomen. Guzenaimai, Pol gusig pataimai, goagen gusig ulaimai enemen, “Israel duailel, ag ig isanigen. Du e nug uzan beu beu unum beteimai, Moses nugau kasai ze mui Nou Zau banou tub mui igual igul mui eg aimai wanimag ebu ze marai marai aidaneu. Gonug emgasag ipal ebuan dudu imaraimai, Nou Zau banou tub zaueim Zuda agal empip ebu imarai zoun. Go nou pet nou, gonun, go igual Nou Zau eg meun.” 29 Go guzenemen, einen, getal Tropimus go Epesus uzanan go Pol al uzan go dareun pemen, gonun, goagal dabeleu Pol nug du go Nou Zaueim imai sieun aimai anemen. 30-31 Guzenaimai, dudu unum goagal oiagab asai marena, go pigai alaimai, Pol gusig pataimai, Nou zauan patai suai ina, uzaneim noun. Guzenaimai, zobu zau im go gebei memen, Duailel agen Pol wai iabun ina, du tub nug pigai beteimai, Rom agal malai dudu gumaraneu du banou aureun, “Zerusalem uzanan duailel go alalai darem.” 32 Pigai malai du banou go nug asaimai, gonugau malai dudu ipal imarai, duailel go gotulai daremen ebu noun. Duailel ag go malai dudu agal du banou mui nuna, uligaraimai, go Pol wai daremen utemen. 33 Malai dudu go goagal banou nug Pol waugab beteimai, gusig pataimai, us sil ebeg kiai mabun aimai, gonugau malai dudu awareun. Guzenaimai, go nug duailel kanabareun, “Du e in? Go eruneun?” 34 Goagen polu ze beu beu gonugau enib ebu memen. Malai dudu goagal banou go goagal ze asiu suban duabun iboin tam, gonun, gonugau malai dudu awarina, Pol goagal zaueim imai siabun aimai awareun. 35 Go imai zau abu gatugat waugab zuna, duailel go oiagab zabeg pet zuna, go wabun ina, malai dudu agen go golosai oimai, gamai wanemen. 36 Duailel agen sesamarai simai, gusig ulaimai enemen, “Webi, noumamau!”
Pol nug gonugau ougab petak eun zebigeg Zuda duailel awareun.
37 Malai dudu agen Pol zaueim imai siabun ina, Pol nug malai dudu agal du banou Grik ze eiman aureun, “Iz duailel ze marabun iboin ta?” Du banou gonug Pol aureun, “Ei, na Grik ze macanem ta? 38 Iz dabelem na Izip du. Getal go ig ibaig malai maimai, dudu tausen iwanarai sag alalabun malai mui imaraimai, du tamacag uzan betei gotulareun aimai dabelemin.” 39 Pol nug eneun, “Tam. Iz Zuda du, izal uzan Tarsus, Silisia agaig ebuan, go izal em wanib a. Na iz utileben, duailel ze maramoroi.” 40 Go malai du banou nug io aimai aurina, Pol gue abu gatugat go ebu tapai daimai, duailel soabun aimai gonugau ebeg sil soan aimai awarina, duailel unum soina, Pol nug Hibru ze eiman guzenai awareun,