22
“O mekaite, zaiar, ag go don. Iz koli iz en ag ze awaramoroi.” 2-3 Go Pol nug Hibru ze eim awarina, doimai, unum soina, go nug awareun, “Iz Zuda du Tarsus uzan Silisia agaig ebu soli wemen, bo, iz Zerusalem uzan e ebu ban memin. Gamaliel go izal abai mileun du. Gonug iz igual embigeg agal kasai ze unum suban abai mileun. Ag ulis kasai ze go gusig sesamoremen sul, iz han guzenaital Uwait suban gusig sesamorem. Iz duailel ipal Yesus en oiagab petak emen eg maranemin. Izan izal zaiar agen duailel ipal us sil goagal aramag ebeag kiai maraimai, duailel ipal ugarina, noumabun aimai awaremin. Ipal hiacaranem zau oug hiacarabun imarai betemin. Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Zuda duailel agal gumaraneu dudu banban go unum igul go getal macanemin abiu, goagen ze go petak amam. Iz sikut wai milena, Damaskus uzan, duailel oiagab petak emen gusig pataraimai, mu banou maraimai, imarai alai hiacaranem zau oug hiacarabun betemin.
Pol nug gonugau ougab petak eun zebigeg awareun.
Iz dudu go Damaskus uzan gusig patarabun betemin, Damaskus uzan waugab sina, am ban ula sul ebu, pigai al banou tub Emes wageim amel sul nug iz ebilab heun. Guzenina, iz em nogoug ebu oilai hina nuna, du tub nugau zeu sul nug aileun, ‘Sol, Sol, na iz einen eg milei darem?’ Guzenaimai, izan koli enemin, ‘Ban, na in?’ Gonug koli iz aileun, ‘Iz Yesus, Nasaret uzanan, na iz eg milei darem.’ Dudu ipal iz ibail ereg betemen go al banou peimai, uminemenin. Du tub nugau zeu sul nug iz aileun go duab tam. 10 Izan koli auremin, ‘Dubanou Ban, iz erunai?’ Dubanou Ban nug koli aileun, ‘Na asaimai, Damaskus uzan sinen, go ebu na Uwait nug erunabun tapai mizabun go aizamau.’ 11 Go al banou nug iz ame kumi meun, em piabun iborain tam. Guzenaimai, iz sesamilai betemen dudu agen izal ebe pataimai, Damaskus uzan imailei siemen. 12 Uzan go du tub dareun, gonugau wanib Ananaias, go iz peilabun aleun. Go igual kasai ze unum sesamoraneu, gonun, Zuda duailel go abiu gonugau igul naliu. 13 Go iz waiab alai tapai daimai, aileun, ‘Zai Sol, na koli em pen aimai ailina, go ebutal pigai iz ame ameitaimai, go pemin.’ 14 Gonug guzenai aileun, ‘Igual embigeg agal Uwait nug na gonugau salau du naliu Yesus piabun mui, gonugau ogusau nug aizaba, duabun nugtal tapai mizeun, go gonugau dabeleu na mizeun, gonun, ein igul go meun na abiu. 15 Guzenaimai, na esab go nait amen nug pemen mui, ze ipal domen, mui, duailel go unum awaramam. 16 Zai, na einen ban darem? Na ze ziweimai, gonugau wanib ebu go auremen, nait igul eg zilagai mizamau.’
Uwait nug Pol emgasag ipal ebuan duailel gonugau ze marabun palautoroun.
17 Guzenina, iz koli Zerusalem uzan betemin. Go ebu Uwait esab muranemen zaueim Uwait aurai darendai, iz wabil eiman sul Dubanou Ban pemin. 18 Go ebu, Dubanou Ban pina, go nug aileun, ‘Na pigai asaiba, Zerusalem uzan utei beten, einen, e ebuan duailel go nait ze iz en awarina, duab tam.’ 19 Izan koli auremin, ‘Dubanou Ban, go iz abe milemen. Iz gotulanemen zaueim unum beteimai, duailel goagal oiagab petak emen betei gusig pataraimai, hiacaranem zau oug hiacaraimai, ugaranemin. 20-21 Getal Stiven, du go nait wanim duailel awarai aidaneu igul go guzenemen ziwas ebu, iz waugab tapai darendai, wai hemenin pemin. Ziwas go ebu izal oiab naliu usaleun. Iz dudu go Stiven wemen agal tibur galau gumei daremin.’ Bo, Dubanou Ban gonug koli aileun, ‘Na beten, iz na emgasag pulig ipal emgasag ebuan duailel ebalagab palautizem.’ ”
Pol nug iz Rom emgasag ebuan du eun.
22 Duailel go Pol nugau ze doi beteimai, ze go emgasag ipal bitabun en doimai, aiag sisilina, koli banban ulaimai, enemen, “Webi, noumamau! Du guzeneneg go em e ebu utebi, i damau.” 23 Go gaul gaul gusig ulaimai, goagal tibur galau oi heimai, emwaibul oimai, wag amaremen. 24 Malai dudu go agal du banou nug go guzenina piaraimai, gonugau malai dudu awarina, Pol goagal zaueim imai siemen. Simai, duailel einen Pol en aiag silaneu aimai, duabun, gonugau malai dudu go Pol busil higwagabun awareun. 25 Bo, go Pol busil higwagabun gonugau ebeg kicina, Pol nug malai du tub waugab tapai dareun go aureun, “Agal kasai ze ebu ag Rom emgasag ebuan du gonugau ze piab tam ebu esalau sul wabun sikut dareu ta?” 26 Malai du go gonugau ze doimai, goagal du banou ebu simai, aureun, “Na erunamoroi? Du go gue Rom du.” 27 Guzenina, malai dudu agal banou go nug Pol waugab beteimai, aureun, “Na iz ailen, na petak Rom emgasag ebuan du ta?” Pol nug koli aureun, “Io, iz Rom emgasag ebuan du.” 28 Malai dudu agal banou go nug koli eneun, “Iz Rom emgasag ebuan du usalabun aiwag asiu memin.” Pol nug eneun, “Izal mekai anikai dual go Rom emgasag ebuan, gonun, iz Rom emgasag ebu ban memin.” 29 Guzenai awarina, dudu go kanababun aimai dabilei daremen uminai wanemen. Malai dudu agal banou go nug Pol go Rom emgasag ebuan du doimai, nugtal Pol us sil gusig kieun abe maimai, go umineun,
Pol nug Zuda dudu banban ze mareun.
30 Malai dudu agal banou nug einen Zuda duailel agen Pol nugau enib ebu ze memen abe mabun aimai guzeneun. Guzenaimai, nineimai, umaseu, go Pol nugau ebeg us kiai memen aitulei hina, go nug Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Zuda duailel goagal gumaranem dudu banban mui, gotulabun gusig ze palauteun. Alai gotulina, go nug Pol imai aimai, alai goagal ameagab ebu tapai meun.