23
Pol nug dudu banban gusig deleu araimai, awareun, “O zaiar, Israel dudu, iz getal Uwait nugau ameg ebu naliu daimai, aidanemin. Igul eg tub mab tam alai ulis darem. Guzenaimai, izal oiab naliu usaleu.” Uwait ula dacanemen dudu agal banou wanib Ananaias nug ze go doimai, dudu ipal Pol waugab tapai daremen gonugau ogusau pouabun awareun. Go guzenabun ina, Pol nug aureun, “Na gilan eg sul dudu agen seu ausiau sil ziorina, naliu usalaneu, bo, ougab oug eg pet dareu. Uwait nug na niwamau. Na e ebu hoboi daimai, kasai ze eim izal igul sisiai milei darem. Bo, na nagtal kasai ze go suban i sesamorem. Guzenaimai, na dudu ipal iz iwabun awarem!” Dudu go Pol waugab tapai daremen goagen koli Pol auremen, “Na Uwait ula dacanemen dudu agal banou ze eg aurem.” Pol nug awareun, “Zaiar, Israel dudu, iz go Uwait ula dacanemen dudu agal banou i abiu. Iz igul eg memin, einen, Uwait nugau ze nug eneu,
‘Na nait duailel gumaraneu du banou ze eg i auren.’ Ze go sag iz abiu.” Kisim Bek 22:28
Pol nug Sadiusi dudu ipal mui, Parisi dudu ipal go ebu daremen uligaraimai, go ze sisiaranemen dudu banban awareun, “Zaiar, Israel dudu, iz Parisi du. Iz Parisi du tub nugau nag. Iz dudu noumaimai koli asamam en oiab petak em. Guzenaimai, iz ze go ag awarem. Gonun ag ulis izal ze en sisicilemen.” Pol nug guzenina, Parisi dudu mui, Sadiusi dudu mui, atalaraimai, agzozou ze alalemenin. Sadiusi dudu agen enemen dudu noumaimai, koli i asanem. Go kolital enemen, Uwait nugau tibur mui, tibur ipal mui, i darem anem. Bo, Parisi dudu go zeze go en unum oiagab petak emen. Go ebu banban ze alalaimai, tabagig banban memen. Parisi agal kasai ze maranemen dudu ipal agen asaimai, gusig ze memen, “Ig du e nug igul eg tub meun, tamacag. Igual dabeleu wes tub ta, Uwait nugau tibur tub nug petak aureun aba gue, ig ze tamacag.” 10 Ze alalemenin go betei banban usalina, malai dudu agal du banou dudu go agen Pol tubaim tubaim patai keuina, sau zilanamam aimai umineun. Guzenaimai, go nug malai dudu palautarena, noi Pol dudu go ulan imai aimai, goagal zaueim imai siabun awareun.
11 Umaum go, Dubanou Ban nug Pol waugab zoi tapai daimai, aureun, “Pol, na i uminen, gusig tapai dacan. Na izal ze Zerusalem uzan e gusig maremen sul, Rom emgasag ebu han guzenaital betei mamam.”
Zuda dudu agen Pol webi, noumamau en ze patemen.
12 Umaseu, Zuda dudu ipal wage wageimai, gotulaimai, ze pataimai, enemen, “Ig baib guzenai mab, ee ze mui i zab, ig Pol wemun, noumaba, petak ee ze mui zab.” 13 Dudu igul go guzenabun ze patemen go houhou iwanarai (40) sag ginam zilaoroi. 14 Guzenaimai, go Uwait ula dacanemen dudu mui, dudu banban waiagab simai, awaremen, “Ig baib maimai, ig ee mui ze mui i zimam, ig Pol wemun, noumaba, petak ee ze mui zimam. 15 Gonun, ulis go malai dudu agal du banou Pol imai nuabun en ze palautan. Go dudu banban abai polumaimai, gonugau igul piabun dabeleimai ze palautebi, ig abu ula wageimai damam, Pol wemun, noumamau.” 16 Bo, Pol nugau giag ze go patemen doimai, malai dudu agal zaueim betei Pol aureun. 17 Guzenina, Pol nug malai du tub ulorona, go alina, aureun, “Na mogoi e agal du banou waugab imai beten, go ze tub mui.” 18 Guzenaimai, go malai du gonug mogoi go agal du banou waugab imai beteimai, eneun, “Go hiacaranem zauan du Pol nug mogoi e go na ze tub aizabun iz palautilena, na wautab imai alem.” 19 Malai dudu go agal gumaraneu du nug mogoi gonugau ebeg pataimai, gasag imai beteimai, kanaboroun, “Na iz ein ze ailabun ibaiz alemen?” 20 Gonug aureun, “Zuda dudu banban agen Pol tuaba nagen waiagab imai nuabun ze patemen. Go polumaimai, gonugau igul suban piabun anemen. 21 Bo, na goagal ze i donen, einen, dudu go Pol webi, noumabun abu ula wageimai damam. Dudu go houhou iwanarai sag go ginam zilaorou. Go baib guzenai maimai, ee ze mui i zimam hemen, ‘Ig Pol wemun, noumaba, petak ee ze mui zimam aimai, goagal dudu banban ameagab ebu guzenai baib memen.’ Dudu go igul go guzenabun na goagal ze sesamoramam ta, tam ta, aimai doi darem.” 22 Malai dudu agal banou nug mogoi go aureun, “Na dudu ipal ze e izanag aizemin aimai i awaren.” Guzenaimai, go nug mogoi go palautina, waneun.
Malai dudu agal du banou nug Pol go du banou tub wanib Peliks waugab palautoroun.
23 Guzenaimai, malai dudu agal du banou gonug gonugau malai dudu banban aliag ularena, go waugab betena, awareun, “Ag beteiban, malai dudu handret aliag abai, dudu houhou kwali (70) sag go hos ebu hoboi bitabun mui, malai dudu handret aliag (200) sag agal malai patai bitabun, umaum uzan e uteimai, Sisaria uzan bitabun tapai maran. 24 Pol hoboi bitabun hos oi moromen. Go suban gumena, betei Zudia agaig gumaneu du banou Peliks waugab imai bitamam.” 25 Malai gumaraneu du banou go nug Peliks guzenai sikut wai moroun. 26 “O, du banou Peliks, iz Klodius-Lisias, izan na du banou sikut wai mizeimai, umaseu aizem. 27 Zuda dudu agen du go na wautab imai betem gusig pataimai, webi, noumabun emen. Iz go Rom emgasag ebuan du eun doimai, iz izal malai dudu mui du go dudu agen wai daremen unig ougan imaiemin. 28 Iz go einen ze enib ebu memen aimai duabun agal dudu banban darem ebu oimai nomin. 29 Guzenaimai, iz domin go igul eg tub mab tam, go gaul noumabun iboin tam, go gaul hiacaranem zau oug hiabun han iboin tam. Iz kanabendai, ailemen, go nug Zuda agal kasai ze suban i sesamoraneu aimai ailemen. 30 Ulis go webi, noumabun ze patemen aimai ze doimai, go na wautab palautem. Iz gonugau iwai zaugul awaremin ag go enib ebu ze mabun agtal du banou Peliks amegwab beteiban, auran aimai awaremin. Gonun, na nagtal dudu ein ze go enib ebu mabun guzenem nagen dumam.” Go guzenai sikut wai moroun.
31 Guzenaimai, malai dudu go gonugau ze sesamoraimai, umaum Pol imai aimai, Antipatris uzan imai betemen. 32 Umaseu, malai dudu hos tamacag mui go goagal uzan koli wanemen. Dudu go hos mui tutak go Pol imai aimai, Sisaria uzan betemen. 33 Go Sisaria uzan simai, agau sikut weun Peliks moroimai, Pol imai aimai, gonugau ebeg ebu memen. 34 Du banou gonug sikut weun nalalaimai, Pol kanabai aureun, “Na ein em gasag ebuan?” Pol nug koli aureun, “Iz Silisia agaig ebuan.” 35 Guzenina, go nug Pol aureun, “Dudu go nait enim ebu ze mabun alebi, izan nait ze piai.” Guzenaimai, go nug malai dudu awarina, go Herot nugau zau banou zaueim imai betei maimai, suban gumamamen aimai awareun.