24
Zuda dudu banban agen Pol enib ebu ze memen.
Gil tabkwai mazicina, Uwait ula dacaneu du banou wanib Ananaias mui dudu banban ipal mui goagal ze isanaraneu du wanib Tertulus imai aimai, em gumaraneu du banou wanib Peliks waugab Pol nugau enib ebu ze mabun alemen. Du banou gonug Pol imai nuabun awaraimai, imai nuna, Tertulus nug Pol enib ebu polu ze maimai, eneun, “Du banou, ig emgasag e ebu dabun suban gumigemen, ig iwai mab tam. Nait dabeleu nug igual duailel isanaraimai, emgasag e ein ece getal naliu i daremen, nagen ulis suban memen. Guzenina, igual oigeb naliu usalina, naliu darem, ig nait wanim ulapwag maimai, ‘Ese-e’ aizem. Guzenaimai, iz na ban i patizai dai. Iz du gonugau ze mamoroi suban doi dacan. Du go gue igul eg macaneu. Ig du e nugau igul pemun. Gonug ig Zuda duailel em e ebu unum oigeb asai migeu. Gonug wanib tub Nasaret agal du banou. Go zobu zau banou han eg mamoroi eun, gonun, iguan gusig patemun. [Igual dabeleu go igual kasai ze eiman ze sisiabun guzenemun. Bo, malai dudu agal du banou, Klodius-Lisias nug alaimai, gusig maimai, igual ebeig ebuan imai waneun.] Guzenaimai, go nug dudu awareun, ‘Go na wautab alaimai, gonugau ze sisiai muramam awareun. Bo, nagtal dudu go kanabai awaren. Guzenaimai, na abe mamam ze go ig gonugau enib ebu mem go petak.’ ”
Zuda duailel agen du go isanoroimai, Pol nugau enib ebu ze maimai, enemen, “Ze go aneu unum go petak.”
Pol go nug en Peliks ze moroun.
10 Guzenaimai, du banou Peliks nug Pol ze mabun aimai gagalig kunkunai aurina, Pol nug asaimai, eneun, “Iz abiu na emgasag e ebuan duailel wai asiu suban sisiaranemen. Guzenanem, gonun, izal oiab naliu usalina, iz en na aizamoroi. 11 Na suban kanabai awaramam, na guzenai ze dumam. Gil begurug ebu, ziwas go asiu tam, iz Zerusalem uzan Uwait ulagwag murabun siemin. 12 Iz Nou Zaueim du tub dual iwai mab tam. Iz duailel agal gotulanemen zaueim beteimai, duailel agal oiagab igul eg mabun asai marab tam. Iz ban uzanan duailel han eg marab tam. Guzenaimai, izal iwai zaiar agen iz igul eg tub memin, peilab tam. 13 Ze e ulis izal enim ebu mai darem ze go petak iboin tam. Go ze petak pet abai mizabun igul tub guzenabun iboin tam. 14 Iz ze e na ebizab araog mamoroi. Go petak Zuda duailel agen polu abu anem, abu go iz sesamoranem. Iz abu go sesamoraimai, igual embigeg agal Uwait ulagwag muranem. Iz Zuda duailel agal kasai ze mui, Uwait nugau ze doimai awaranemen dudu agal ze sikut wemen unum go en oiab petak anem. 15 Dudu e agal oiagab Uwait en petak anemen sul iz han guzenaital izal oiab petak em. Uwait koli duailel igul naliu macanemen mui, igul eg macanemen mui, noumemenin asai maramau en iz oiab petak ai darem. 16 Gonug, iz umkoskos, Uwait nugau ameg ebu mui, duailel agal ameagab ebu oiab naliu mui, salau gusig oi darem.
17 Iz wai ipal ebu, emgasag ipal betei daimai, koli alemin, iz esab tamacag dudu ipal isanarabun aiwag mui, Uwait egun biz ebu agaimai, ulagawag murabun esab ereg oi alemin. 18 Iz igul go Nou Zaueim guzenai, guzenina, Zuda dudu agen iz uligilemen. Ziwas go ebu, iz Uwait nugau ameg ebu naliu usalemin duailel iz ibail tulab tam. Iz dudu ipal abai iwai mab tam. 19 Bo, Zuda dudu ipal go Esia agaig dacanemen agen zoimai, iz igul eg mai darem dabeleimai, gusig patilemen. Bo, dudu go ag iz igul eg memin pemen aba, goagen zoimai, na aizamam. 20 Tam aba, dudu e iz Zerusalem uzanan dudu banban agal ameagab ebu tapai daremin ebu ein ze memin domen aba goagen na ulis aizamam. 21 Iz getal dudu go ameagab tapai daimai, awaremin “Uwait nug duailel noumemenin koli asai maramau, izal oiab petak eu.” Ze go en tutak iz ulis gusig patilaimai, nait amenab imailei alem.”
22 Guzenaimai, Peliks go Pol nugau ze doimai, dudu ipal goagal oiagab Yesus en petak anemen abiu maimai, awareun, “Aiu ses malai dudu agal banou, Klodius-Lisias alaba, petak agal ze sisiai marai.” 23 Guzenaimai, gonug malai du go Pol gumaneun suban gumabun aureun. Bo, ziwas ipal ebu, gonugau zaugul uligarabun bitabun aba, i kuatai ze auran aimai aureun. Gonugau zaugul agen ein esab murabun zobi, i kuatai ze awaran aimai aureun.
Peliks nug Pol hiacaranem zau oug wai aliag utena, dareun.
24 Ziwas ipal mazicina, Peliks go gonugau wau wanib Drusila dual nomen. Drusila go Zuda air. Pol nugau ze duabun Pol imai alan awarina, imai nuna, Pol nug Yesus Kristus en oiagab petak abun aimai ze meun. 25 Pol nug igul naliu mabun mui, du go nugtal gonugau igul suban gumabun mui, aiu ses Uwait nug ig sisigamaun mui, ze moroun. Pol gue ze go mina, Peliks go esilakaimai, eneun, “Iz ziwas tub salau tam aba, go petak nait ze koli duai, na ulis alien.” 26 Gonugau dabeleu Pol nug aiwag hiacaranem zau utabun iz milamau aimai, umkoskos Pol uloroimai, go al ze macaneu.
27 Wai aliag mazicina, du tub wanib Porsius-Pestus go Peliks nugau salau pip oun. Peliks nug unabun aimai, Zuda duailel agal oiagab naliu usalabun aimai, Pol hiacaranem zau oug utena, dareun.