26
1-2 Pestus nug guzenai aurina, Agripa nug Pol aureun, “Nagtal na en ze memen, duai.”
Guzenina, Pol nug asaimai, ebeg wag maimai, nug en eneun, “O Du banou, ulis dudu e agen izal enim ebu ze uhu milabun daimai nait amen ebu alai tapilai moitilemen iz en aizamoroi. Izal dabeleu go naliu. Go petak, na ig Zuda duailel igual igul gue ze eim alalabun abiu memen. Gonun, iz na izal ze suban doi dacan.
Zuda duailel unum, ag iz mogoi awau daremin ebu iz erunai daremin ag abiu. Getal mogoi ginampet ebu, izal uzan Zerusalem erunai daremin ag abiu. Wai asiu go iz abe milemenin. Ag iz Zuda agal igul Parisi dudu sul gusig sesamoranemin awarabun go iboi. Parisi dudu agtal igual igul gusig sesamoranemen, go dudu ipal unum zilaremenin. Iz han guzenaital macanemin. Ulis iz imailei alina, ameagab ebu zoi tapai darem. Gonugau zebigeg enai, getal Uwait nug igual embigeg baib mareun. Go dudu noumemen koli asamam. Go en izal oiab petak ina, go petak zumau en gumei darem. Gonun iz ulis nait amen ebu tapilai milem ze mai. Baib go tutak getal igual embigeg begurug sag agal ug mui piabun, amban umaum Uwait ulagwag muranemen. O Du banou, go gonugun Zuda duailel agen iz nait amen ebu tapilai milem. Zuda duailel, ag einen Uwait nug noumemen dudu koli asai maraneu go en agal oiagab petak abun utemen.
Iz getal Yesus Nasaret uzanan wanib eg muranem, iz go igul naliu aimai dabelemin. 10 Iz Zerusalem uzan igul go macanemin, Uwait nugau ula dacanemen dudu banban agen Yesus en oiagab petak emen duailel imarai alai, hiacaranem zau oug hiacarabun iz gusig milemen. Duailel go ugarina, noumina, izan igul go naliu aimai siksikanemin. 11 Ziwas asiu ebu iz agal gotulanemen zaueim unum ag eg marabun beteimai, iz agal oiagab petak emen utabun gusig awaranemin. Iz banban acisilina, uzan ipal pulig beteimai, Kristen duailel eg maranemin.
Pol nug go erunai gonugau ougab kekuleun go awareun.
12 Iz igul go guzenabun, Uwait ula dacanemen dudu banban agen palautilena, Damaskus uzan siabun betemin. 13 Am gusig ula abu ebu al banou tub amel sul Emes wageim aleun pemin. Al go nugau hilanau nug am hilaneu zilacoroun. Al gonug alaimai, iz mui, dudu iz ibail ereg betemun mui, ig enimig ebu hilai heun. 14 Ig unum em nogoug ebu ululai nuna, du tub nugau zeu sul nug Hibru ze eim enai ailina, domin. Du gonugau zeu nug aileun, ‘Sol, Sol, na iz einen eg milei darem? Izal gusig banou, gonun, na iz ibail iwai darem, nagtal na koli mu umam. Go enai bulumakau gonugau memeg nugau ze sesamorabun uteimai, memeg nugau aumag mapau anemen sul koli koli arab sil hiba, bulumakau nugau arab mu banou umau. Na guzenai mu umam.’
15 Guzenai ailina, izan koli kanabai auremin, ‘Du banou, na in?’
Dubanou Ban nug koli aileun, ‘Iz Yesus na iz eg milei darem.’ 16 Na asen, iz na izal salau du tapai mizabun na wautab alem. Na beteiba, igul ulis uligem mui, igul aiu ses abai mizai mui duailel awaramam. 17 Iz na Israel duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel ebalagab palautizai, iz go na eg mizabun tapelizemin, na eg i mizamam. 18 Na beteiba, dudu go agal ameag oitai maremen, go umaum Satan nugau gusig oug darem uteimai, Uwait nugau al hilanau ebu alamam. Guzenaimai, go iz en oiagab petak ebi, Uwait nug goagal igul eg zilagai maraba, go Uwait nugau duailel naliu abai ereg damamen.
Pol nug gonugau salau mai aidaneun Agripa aureun.
19 Du banou, iz ze go domin, go utabun sul tam. 20 Ze go amegai Damaskus uzan maraimai, alai Zerusalem uzan awaraimai, betei Zudia agaig unum mui, emgasag ipal ebuan duailel ereg ze maremin. Iz go agal igul eg macanemen ebuan koli ailina, Uwait en oiagab petak an awaremin. Go igul naliu mina, dudu ipal uligaraimai, abe macanemen go agal igul eg ebuan ailemenin. 21 Gonun, iz Uwait esab muranemen zau banou zaueim daremin ebu Zuda dudu agen gusig patilaimai, iwebi, noumanai emin. 22 Ziwas go ebu Uwait nug isanilena, ze go petak go duailel unum wanimag a mui, wanimag tamacag mui, ulis awarem. Ze go getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen aiu ses igul go zuabun anemen mui, Moses nug aneun mui, iz ze go tutak awarem. 23 Go guzenemen Kristus go mu banou oimai, noumaimai, koli go amegai waseun. Guzenaimai, Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel mui koli imaramau, Kristus go goagal al hilanau sul usalamau.”
24 Pol nug guzenina, Pestus go gusig ze meun, “Pol, na dabeleu asiu omen, gonun, dabun guageu.”
25 Pol nug koli aureun, “Du banou, iz dabui gugab tam. Iz ulis ze e mem go petak pet. Iz dabeleu mui ze mem.” 26 Pol nug koli Agripa aureun, “Du banou, igul go guzenemen na abiu, gonun, iz unum araog mamoroi. Igul go ag wagei mabun iborain tam. Igul go araog guzenemen na abiu. 27 O, Du banou, ze go Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen sikut wemen en iz abiu nait ounab petak emen.”
28 Agripa nug Pol aureun, “Nait dabeleu, iz ulis ze go ginampet domin sil oiab ailaimai, Yesus en oiab petak abun iboin ta?”
29 Pol nug eneun, “Ulis ta aiu ses, iz na mui, duailel ameagab ebu tapai darem go iz sul usalabun Uwait auranem. Bo, iz ag hiacaranem zau oug dabun aurab tam.”
30 Guzenaimai, Agripa, Pestus, Bernaisi go asai utei wanemen. 31 Go utei wanemen ebu, agzozou enemen, “Du go gue igul eg tub mab tam. Go gaul webi, noumabun iborain tam. Go gaul hiacaranem zau oug utebi, dabun iborain tam.”
32 Agripa nug Pestus aureun, “Du Pol e go Sisar nug gonugau ze sisiai murabun tam eun zob, go ulis utemin, waneu zob.”