3
Guzenaimai, agen iz koli guzenai ailabun iboin, “Erunai ig Zuda duailel iguan emgasag ipal ebuan duailel zilacaramam? Ig igual enimag galau kuatamam go sil erunai isanigacaneu?” Ag go don, iguan petak duailel ipal zilacaramam! Amegai Uwait nug gonugau ze beu beu, ig Zuda duailel, migeun. Go nug nugau ze duailel ipal awarabun migeun.
Gonun, ein igul ig ebiligeb zoun? Zuda duailel ipal ag Uwait nugau Ze en agal oiagab petak i memen. Ag gonugau ze i sesamoranemen. Guzenina, igul eg gonug Uwait nugau petak ze oi hamaceu ta? Tam pet tam! Go umkoskos gonugau ze aneun go petak sesamoraneu. Duailel unum ag polu ze mamamen aimai, Uwait nug go polu ze i macaneu, go petak ze tutak maraneu. Einen, Uwait nugau ze nug guzenai aneu,
“O Uwait, na ein ze mamam duailel go doimai, na du tuguianau pet abe mizanem. Duailel agen nait ze sisiaimai, petak i anem, nagtal ag polu ze macanemen abai marai.” Buk Song 51:4
Ig guzenai marabun iborain ta? “Ig igul eg memun, duailel ipal Uwait go tuguiai igul macaneu abai maraneu. Gonun, igual dabeleu ig igul eg memun, Uwait nug ig en aigsisilaimai, uhu migamau, igul go tuguiai tam.” (Iz ze go em ebuan dudu ipal agen imem sul ze mem.) Bo, go petak tam. Tam pet tam! Uwait nugau igul tuguiai tam aba, aiu ses duailel em ebu unum go nug erunai sisiaramau?
Duailel ipal ag guzenai anacanem, “Ig polu ze memun, Uwait nugau wanib ulagwag banou bitamau. Einen, igual polu ze nug Uwait nugau petak ze araog abai maraneu. Gonun, Uwait nug einen ig, Zuda duailel, emgasag ipal ebuan duailel igul eg macanemen sul sisicigeimai, uhu miganeu?” Guzenaimai, ig guzenai ze mabun iborain ta? “Ig igul eg memun igul naliu zumau.” Duailel asiu ag izal wanim ebu ze maimai, izan guzenai ze macanem anemen. Duailel ag iz en guzenai ze anemen ag polu ze maranemen. Duailel go Uwait nug aiu ses ag sisiaraimai, uhu banou pet maramau.
Du tub nug umkoskos igul naliu i macaneu.
Gonun, ig Zuda duailel sag duailel naliu, ig Uwait nugau ameg ebu emgasag ipal ebuan duailel zilacaramam ta? Tam pet, tam! Iz ze go getal awaremin. Igul eg nug ig Zuda duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel abai ereg umkoskos gumiganeu. 10 Uwait nugau ze nug guzenai aneun,
“Du tub nug umkoskos igul naliu i macaneu. Tam pet, tam! Duailel ag unum igul eg macanemen. 11 Du tub nug Uwait erunai pet dareu aimai suban i dabilaneu. Du tub nug go isanarabun Uwait i itananeu. 12 Duailel unum ag Uwait semoromenin. Ag unum eg usalina, Uwait nug ag gonugau salau mabun tapai marabun iborain tam. Du tub nug gonugau zaug ebu igul naliu i macaneu. Petak pet, igul naliu macaneu du i dareu. Buk Song 14:1-3
13 Duailel agal oiagsau eb ob i sigelanemen sul. Ag duailel ipal igul eg mabun polu ze awaranemen. Buk Song 5:9
Ein ze agal oiagsau eiman alacaneu, go gue man nug kaluaraneu sul, ag duailel eg maranemen. Buk Song 140:3
14 Agal oiagsau nug umkoskos duailel ipal sinocarena, go uhu wanemen. Buk Song 10:7
15 Ag umkoskos duailel ugarina, noumabun dabelacanemen. 16 Ag emgasag unum aidaimai, ecesab unum eg waimai, duailel oiagab eg wai mabun guzenanemen. 17 Ag duailel abai oiagab selai mui dabun igul go ag i abiu. Aisaia 59:7-8
18 Ag Uwait en dabeleimai, gonugau ze uminaimai i sesamoranemen.” Buk Song 36:1
Ze go unum Uwait nugau kasai ze ebu dareu.
19 Gonun, ig unum abiu duailel inen ag Uwait nugau kasai ze gonugau pigsal damamen, kasai ze gonug gumaraneu, gonun, Zuda du tub nug Uwait guzenai aurabun iborain tam, “Iz ein igul naliu ta, ein igul eg ta, go gue iz i abiu,” Gonun, Uwait nug ig Zuda duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel abai ereg aiu ses ig ze mui aigamau. 20 Einen, duair tub in go kasai ze sesamorabun salau macaneu, go Uwait nugau ameg ebu naliu i damau. Go gue einen, kasai ze eim ig igul eg macanemun abai miganeu, ig go sesamorabun gusig i miganeu.
Uwait nug duailel nug dual tuguiai dabun erunai isanaramau.
21 Bo, ulis Uwait nug duailel igul tub awau eiman ig gonugau ameg ebu tuguiai dabun tapai migeun. Go ag gonugau kasai ze sesamoranemen eiman tam. Uwait nug ig igul awau abai migeun. Moses mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui agen igul go awau en ze memen. 22 Uwait nug Yesus duailel agal igul eg ebuan imarabun palautina, aleun. Guzenina, duailel inen ag agal oiagab Yesus Kristus en petak mina, Uwait nug ag izal ameab duailel tuguiai aimai anacaneu, gonun, Zuda duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel mui ag tutaksag. 23 Einen, duailel unum igul eg macanemen. Ag igul eg macanemen, gonun, Uwait nug agal wanimag banou mui i wag maramau. 24 Duailel ag Yesus en oiagab petak emen, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman ag gaul isanarena, ag gonugau ameg ebu naliu dacanemen anacaneu. Yesus Kristus nug ag en noumaimai, agal igul eg zilagai mareun, gonun, Uwait nugau ameg ebu ag ulis ze tamacag. 25 Uwait nug Yesus Kristus igual igul eg zilagai migabun tapai moroun. Gonun, Yesus nug duailel agal ameagab ebu a gegeulanau ebu noumaimai, ig go en igual oigeb petak emun, gonugau eseu nug igual igul eg go unum gau migeun, gonun, ulis Uwait ig en aigsisil i eu. Gonun, Uwait nug go muzmuz igul naliu macaneu abai miganeu. Getal duailel ag igul eg mina, Uwait nug ag pigai i eg maraneun. 26 Bo, go agal igul eg unum dabug sikab tam, go gonugau dabeleu ebu dareu. Bo, go igul tub awau mabun dabeleun. Ulis, Uwait nug ig pigai eg migab tam, einen, go nug ig en ougab eg waimai, Yesus Kristus igual igul eg zilagai migabun palautina, alabun gumei dareun. Gonun, ig abiu Uwait go tuguiai dacaneu du. Gonun, duailel ag agal oiagab Yesus en petak emen go duailel Uwait nugtal ag gonugau ameg ebu tuguiai dacanemen anacaneu.
27 Gonugun, erunai igual wanimig wag mab? Igul go ig guzenabun iborain tam. Abu go gebeun. Ein igul nug ig Uwait nugau ameg ebu naliu usalemun? Go igual igul naliu ebu tam. Go kasai ze sesamoremen eiman han tam. Tam pet, tam! Igual oigeb petak anem igul go nug petak ig gonugau ameg ebu naliu usalemun. 28 Ig unum abiu, duailel agal oiagab petak anemen gonug ag Uwait nugau ameg ebu duailel naliu dacanemen. Ag kasai ze sesamoranemen igul go eiman ag Uwait nugau ameg ebu duailel naliu i dacanemen. 29 Uwait go Zuda duailel sag agal Uwait ta? Go emgasag ipal ebuan duailel agal Uwait ta? Io, go Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel abai ereg agal Uwait. 30 Uwait go tutak, einen, ig abiu Uwait tub i dareu. Zuda duailel agal oiagab petak amamen Kristus nug agal igul eg zilagai marena, ag Uwait nugau ameg ebu duailel naliu dacanemen. Emgasag ipal ebuan duailel ag han agal oiagab petak amamen, Kristus nug agal igul eg zilagai marena, ag Uwait nugau ameg ebu duailel naliu dacanemen. 31 Go petak aba, igual oigeb petak emun gonug kasai ze oiamau ta? Tam pet, tam! Ig Yesus nugau igul sesamoraimai, ig kasai ze han suban sesamoranem.