4
Abraham gonugau ougab Uwait en petak eun, gonun, Uwait nug go du naliupet aureun.
Duailel agal oiagab Yesus en petak mina, Uwait nug go duailel naliu anacaneu. Gonun gue, Abraham go ig Zuda duailel igual memenig ig go en ein amam? Go eruneun? Uwait nug Abraham nugau salau naliu uligaimai, go du naliupet eun zob, gonugau wanib wag mabun iboin. Bo, Uwait nug gonugau salau naliu uligaimai, go du naliupet anab tam, gonun, go gonugun, gonugau wanib wag murabun iborain tam. Einen? Uwait nugau ze eim guzenai aneu,
“Abraham go gonugau ougab Uwait en petak eun, gonun, Uwait nug go du naliupet eun.” Stat 15:6
Ag don, du tub go du tub nugau salau maimai, aiwag waneu. Aiwag go gue gaul wab tam, go salau maimai, waneu. Bo, du tub go gonugau salau macaneu go Uwait nugau ameg ebu naliu i usalamau. Tam, go gonugau ougab Uwait en petak mina, Uwait nug go du naliupet anacaneu. Uwait nug du go getal seugab eun koli gonugau ameg ebu naliu dabun tapai macaneu. Em gasag gumaraneun du banou King-Devit nug guzenaital aneun, “Uwait nug duailel gonugau ameg ebu naliu dacanemen anaimai, ag kasai ze sesamoranemen en i dabilaneu. Bo, Uwait go duailel ipal naliu awaraimai, agal oiagab siksikai dacanemen.”
Devit nug guzenai sikut weun,
“Uwait nug duailel agal igul eg unum zilagai maraimai, wageimai marendai, agal oiagab siksikai dacanemen. Banou nug du tub guzenai auramau, ‘Iz nait igul eg memen koli i dabilai.’ Go guzenai aurina du go gonugau ougab banou siksikeu.” Buk Song 32:1-2
Gonun, ig igul go en ein ai? Go oiagab siksikanemen igul dudu go agal enimag galau kuatanemen agal sag ta? Emgasag ipal ebuan dudu goagal enimag galau kuatab tam go agal tam ta? Tam, agal ereg. Einen, ig abiu ig getal Uwait nugau ze eim guzenai aneu enemun, “Abraham gonugau ougab Uwait en petak eun, gonun, Uwait nug du naliupet gue eneun.” 10 Abraham go erunai darena, Uwait nug du naliu eun? Go gonugau enib galau kuateun ziwas ebu ta, kuatab tam ebu ta? Uwait nug Abraham guzenai i aureun, “Ameigai nait enim galau kuatamam. Guzenamam, na izal ameab du naliu usalamam.” Tam, Abraham gonugau enib galau kuatab tam ziwas ebu, Uwait nug go du naliu eun. 11 Amegai, Uwait nug Abraham go du naliu eun. Dai dai, Abraham gonugau enib galau kuateun. Go igul go guzeneun, einen, go amegai gonugau ougab Uwait en petak mina, go Uwait nugau ameg ebu du naliu usaleun, abai mareun. Gonun, Abraham go dudu agal enimag galau i kuatanemen, agal oiagab Uwait en petak anemen agal memeag. Dudu go agal oiagab petak emen ag han Uwait nugau ameg ebu dudu naliu usalabun iboin. 12 Abraham go han dudu agal enimag galau kuatemenin agal oiagab Uwait en petak emen agal memeag. Agal enimag galau kuatemenin en Abraham agal memeag ig guzenai i anacanem. Abraham go gonugau enib galau kuatab tam ebu gonugau ougab petak eun. Guzenina, dudu go ag gonugau igul sesamoraimai, agal oiagab Uwait en petak anemenin, go en petak Abraham go agal memeag.
Uwait nug baib guzenai meun ‘Duailel agal oiagab petak emen go nug igaramau’.
13 Uwait nug Abraham gonugau embigeg mui baib guzenai mareun, ‘Agen em unum umamen’. Bo, Abraham go kasai ze eiman baib go wab tam. Gonugau ougab Uwait en petak mina, Uwait nug go du naliupet eun, gonun, go em go umau. 14 Duailel ag kasai ze sesamoraimai, em go omen zob, Uwait nug baib go gaul meu zob. Duailel ag kasai ze sesamoraimai, em go omen zob, ag agal oiagab Uwait en petak anemen, go gaul dareu zob. 15 Duailel ag kasai ze unum sesamorabun iborain tam, gonun, Uwait ag en aigsisil aneu. Kasai ze i dareu zob, duailel ag kasai ze etuburabun iborain tam. Bo, kasai ze dareu, ig go etuburacanem.
16 Gonugun, duailel agal oiagab Uwait en petak emen, ag gonugau baib eiman ecesab umamen. Einen, Uwait nug baib mareun, gonugau ougab naliu eiman ecesab go gaul maramau. Abraham nugau embigeg unum agal oiagab petak emen ece go umamen. Zuda duailel ag Uwait nugau kasai ze mui, ag sag ece go i umamen. Bo, duailel unum ag, Abraham nug sul, agal oiagab Uwait en petak anemen ag han ecesab go umamen. Abraham go duailel oiagab petak anemen agal memeag. 17 Uwait nugau ze eim guzenai aneun,
“Abraham, iz na emgasag asiu ebuan duailel unum agal memeag usalai mizemin.” Stat 17:5
Guzenaimai, Uwait nugau ameg ebu oiagab petak emen duailel ag unum Abraham nugau embigeg. Uwait nugtal dudu noumemen koli asai maraneu. Ece getal usalab tam, go nug ze mina, unum usalemen. Guzenina, Abraham gonugau ougab go Uwait en petak pet mai dareun.
18 Abraham go Uwait nug gelegul asiu murabun en ougab petak eun. Go ureg, gonun, iz mogoi i wai aimai dabeleun. Go Uwait nug en tutak umkoskos ougab petak aimai, gumei dareun. Guzenina, Uwait nug go emgasag asiu agal duailel unum agal memeag usalai meun. Uwait nug getal guzenai aureun,
“Na embigeg asiu emes wagan ureb sul umam.” Stat 15:5
19 Abraham go ureg pet, gonugau wai 100 waugab, noumabun aimai dareun. Gonun, go mogoi wabun iborain tam. Sara han go ureg pet meun go mogoi wabun iborain tam, gonun, Abraham nugau dabeleu go mogoi i soligumau aimai dabeleun. Bo, gonugau ougab Uwait en petak eun go utab tam, go gusig mai dareun. 20 Bo, Abraham go Uwait nug baib moroun en dabeleu aliag i waneun. Gonugau ougab Uwait en petak eun utab tam, gusig mai daimai, duailel ipal agal ameagab ebu Uwait nugau wanib ulagwag macaneun. 21 Gonugau dabeleu aliag mab tam, go abiu Uwait nug ein igul mabun baib meun gonugau gusig nug igul go petak mamau. 22 Guzenaimai,
Uwait nug Abraham nugau ougab petak eun uligaimai, du naliu aureun. Stat 15:6
23 Ze go Uwait nug Abraham du naliu aureun, go gotal isanurabun sikut wab tam. 24 Ze go nug ig han isanigabun sikut wemen dareu. Igual oigeb Uwait en petak anem Uwait nug ig duailel naliu aigamau. Go igual Dubanou Ban, Yesus a gegeulanau ebu noumeun koli asai meun, gonun, ig go en oigeb petak anem. 25 Uwait nug Yesus dudu ipal agal ebeagab ebu mina, go igual igul eg zilagai migabun a gegeulanau ebu noumeun. Gonug ig gonugau ameg ebu naliu dabun go koli asai meun.