16
Yaoŋ fɛ nɔ ghɛ̄rɛ nu ghaŋ piŋ nɔ ghɔ Jerushalɛiŋ
Ndwɛ, nɔ chrā nu ŋkuoŋ nnu fɛ pa maoŋ pi kɨrɨ nɔ fɛ nu ni pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ* 16:1 Ghaŋ piŋ pei ni mbɔ pi Jerushalɛiŋ nthɔ njəɨ ŋgəʼɨ. nɔ haʼaŋ ŋki chhu ni pa chɔshi Galashia ŋa pugu chwīe nɛ, p̂əɨ wuʼɔ nchwīe pi nɛnnɛ ŋkaa pəɨ. Moŋ fǔoŋ llɛmbhi moŋ ŋguoŋ shwiʼi taŋ, ŝhesheŋoŋ vəɨ fāʼo nɔ nūʼɔŋ nu yichəɨ fɨʼɨ mbɨŋ, ŋkɨrɨ nu, wuʼɔ fɨʼɨ nɔ haʼaŋ a fāʼo nɛ, nji ŋa ǹshi ŋga nthɔ paʼa a lɔ nuʼuŋ mbɔ ŋa pi kwe nu wuʼɔ ndɨɨ ghɔ. Ndɨɨ ŋa ǹshi nchəɨŋ nɛ, ǹshi ntaoŋ ŋgwa pɛ ŋa pəɨ piŋ nɛ ni ŋwaʼaŋlɨ pugu tiɛŋ pa maoŋ fɛ́ pighɔ ŋgə̄ɨ nɔ Jerushalɛiŋ. Ä nshi mbɔ ŋa a pwa ŋa ŋ̀gə̄ɨ ŋkaa mu, kaŋ pugu shi nthɔ pigi pugu ghə̄ɨ kaʼa.
Ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ nyìeŋ Pɔɔ shi mbɔ nɛ
Ǹshi ŋkra vəɨ ndɨɨ ŋa ŋ̀kwo tiri Mashedonia nɛ, nthɛ ŋa mbīʼi nu nɔ tɔgɔ nu Mashedonia, kəʼɨchəɨ shi nthɔ pia laʼa kaʼa, kəʼɨchəɨ ti mbɔ pia kaʼa moŋ pɨɨ ndɨɨ pa nàoŋ fɨgəɨ, nji ŋa pəɨ shi ŋgɛ̄rɛ a nɔ nyīeŋ nu sheshe lɨʼɨ ŋa ǹshi ŋgə̄ɨ nɛ. Nthɛ ŋa ǹdɔ ntāʼa nu njəɨ vəɨ ndwɛ pi wuʼɔ tɔthɨ. Ŋ̀khwā ŋa pia chhɔ kaʼa nɔ yichəɨ fɨʼɨ ndɨɨ nɔ haʼaŋ T̈aathɔ mbiŋ. Ndɔ shi ndaʼa Ɛfɛshɔ ti ndɨɨ jɨ Pentekɔ kāʼo. Nthɛ ŋa mmɛ shɨ̀na pɔ vəɨ fɔ nɔ ŋkiɛŋ mmɛ fàʼa, ndɔ ntou pa mimbɨna pɔ.
10 Ndɨɨ ŋa Timoti shi nthɔ nɛ, p̂əɨ chwīe a fēi noŋ yi shɨna pəɨ, nthɛ ŋa a chhɔ mfāʼa pi fàʼa Taathɔ nɔ haʼaŋ mummu fāʼa nu nɛ. 11 Nthɛ yie ghɔ, kiʼi shesheŋoŋ chɨ̄ʼə vi. P̂əɨ ghɛ̄rɛ vi nɔ haʼaŋ a nyīeŋ nu nɛ moŋ ghɨghrɨ nji ŋa a shi ŋkwəɨ njəɨ a, nthɛ ŋa nchhɔ njwɛrɛ vi pugu pa pichəɨ ghaŋ piŋ.
Pa ndugwi njiŋ chrà
12 Ndwɛ nthɛ ndǐŋ via Apolo, mi ni nja mfra nu tɨtɨnɨ ŋa a thɔ pugu pa pichəɨ ghaŋ piŋ ŋkra vəɨ. Ndɔ a shini ndɔ mbɔ pi khwatua yi kaŋ shɨgɛi ŋa a thɔ pi ndwɛ. A shi nthɔ ndɨɨ ŋa a fāʼo shɨ̀na nɛ.
13 P̂əɨ chhɔ ni lɨna məɨ, nthi a tɨnɨ moŋ piŋ, p̂əɨ chwīe nnu nɔ pimbia, p̂əɨ thi a tɨnɨ. 14 P̂əɨ chwīe ŋguoŋ nnu ŋa pəɨ chwīe nu nɛ pi moŋ khwǎ.
15 Pəɨ ji ŋa mbaanda Shitefana ni mbɔ pa fǔoŋ ghaŋ piŋ Akaya pugu pa ŋa pugu fɛ noŋ yugu ni fàʼa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ. Ndwɛ, ǹdɨ̄gəɨ vəɨ, ma lǐŋ paŋ, 16 p̂əɨ yaʼo nchò ŋkwaŋ ŋgwa pei pugu pa ŋguoŋ pichəɨ ŋgwa ŋa pugu nii moŋ fàʼa ghɔ ndɔ mfɛ njùʼɔ yugu moŋ ghɔ nnɛ nɛ. 17 M̀fāʼo pwanjuʼɔ nthɛ ŋa Shitefana, ni Fɔtunatu ni Akaiku ni nthɔ, nthɛ ŋa pugu chwīe nnu ŋa pəɨ shini ndɔ mbɔ hɛiŋ nɔ chwīe nu nɛ. 18 Nthɛ ŋa pugu ni māʼaŋ njùʼɔ a pugu pa yəɨ. Pəɨ līi ŋkwaŋ ŋgwa nɔ pei shiʼi.
19 Pa chɔshi moŋ Eshia māʼaŋ chrà yəɨ. Akwila pugu Prishika 16:19 Prishika pɔ pi yichəɨ ligi Prishila., pugu pa chɔshi ŋa a pɔ nda pugu nɛ, māʼaŋ chrà yəɨ shishiʼi moŋ Taathɔ. 20 Ŋguoŋ pa ghaŋ piŋ hɛiŋ, māʼaŋ chrà yəɨ. Pəɨ chrā ni noŋ pəɨ shishiʼi ni paŋ nu noŋ.
21 Mmu, Pɔɔ, ǹāʼaŋ chrā nu yei pi ni nyaŋ mbhɔ.
22 S̈hesheŋoŋ mieŋ ki fāʼo khwǎ mbɨŋ Taathɔ, nchɔ̀nɔ pɔ mbɨŋ yu. Taathɔ vigi! Thɔ!
23 Jishɔ, mbɔ Taathɔ, nōoŋ pwapuŋ yi ni pəɨ.
24 Khwǎ a pɔ mbɨŋ pəɨ ghao moŋ Krishto Jishɔ. A yie.

*16:1 16:1 Ghaŋ piŋ pei ni mbɔ pi Jerushalɛiŋ nthɔ njəɨ ŋgəʼɨ.

16:19 16:19 Prishika pɔ pi yichəɨ ligi Prishila.