Mbra ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Koriŋ
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Yei mbra ŋwaʼaŋlɨ ŋa Pɔɔ ni nāʼaŋ mfɛ ni chɔshi Koriŋ nɛ. A nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei mfɛ ni pugu ndɨɨ ŋa pa nnu shini ndɔ nyīeŋ nu shiʼi mbhɔ pugu pugu nɛ. Pichəɨ pa ŋgwa moŋ chɔshi ghɔ ni nchhɔ mfɛ ŋgəʼɨ ni Pɔɔ ndɔ a paʼo nɔ lūgwi nu pugu pugu.
Moŋ fǔoŋ ghrà moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei, Pɔɔ fɨ̄ʼɨ ŋkwaŋ haʼaŋ shɨ̀na yugu pa chɔshi ghɔ ni mbɔ nɛ, ndɔ mbɨnɨ mfɨ̄ʼɨ nnu ŋa a chwīe a nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ ghɔ a tɨtɨnɨ nɛ. A ni nāʼaŋ nnɛ nthɛ wɛ́ʼi pugu pa kɨʼɨŋgɨnɨ ŋa pugu ni nūʼɔŋ nu ghɔ nɛ. A ni mbɨnɨ mfɨ̄ʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ a ni mfāʼo pwatua nthɛ ŋa a ni ŋga nāʼaŋ nɛnnɛ, a chwīe pugu pāʼa ŋkǔnu yugu ni phɨ, nnɛ, chīni nu ŋggì pɨnɨ mbɔ.
A ghə̄ɨ shhɨ kiʼɛ ndɨ̄gəɨ ŋa pa ŋgwa moŋ chɔshi ghɔ fɛ pa yaoŋ ki lɔ ŋgīʼɛ nɔ ghɛ̄rɛ nu pa ghaŋ piŋ ŋa pugu ni mbɔ Judia nɛ. Pɔɔ gha ndwigi nu kiʼɛ, nōoŋ ŋa a ŋkiɛŋ ŋgaŋ ntaoŋ Krishto shini nthɛ ŋa pichəɨ ni nthɔ ndīi vi pi nɔ ŋgaŋ mifɨɨ.
1
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ pi mbhɔ mu Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ Krishto Jishɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ khwā njùʼɔ Minnwi ndɔ mbɨnɨ ndhɔ mbhɔ Timoti ndǐŋ via, ŋgə̄ɨ ni chɔshi Minnwi ŋa a pɔ laʼataoŋ Koriŋ pugu pa ŋguoŋ pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ŋa pugu pɔ moŋ ŋguoŋ krao ŋgei Akaya.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi, mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, pɔ ni pəɨ.
Minnwi ghà mfɛ māʼaŋ njùʼɔ ni ŋguoŋ ŋgwa
Mbɔrɔ yi Minnwi ndɔ mbɔ Tǎa Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ via. A Tǎa pa kwoshɨnɨ ndɔ mbɔ Minnwi ŋguoŋ māʼaŋ njùʼɔ ghao, ŋa a ghà māʼaŋ njùʼɔ yigi moŋ ŋguoŋ pa ŋgəʼɨ yigi ghao, nnɛ ŋa minthɛ pigi fāʼo njɨ nɔ māʼaŋ nu njùʼɔ pa ŋgwa pɛ ŋa pugu pɔ moŋ sheshe ŋgəʼɨ ni māʼaŋ njùʼɔ ŋa Minnwi māʼaŋ njùʼɔ nduthɔ yigi nɔ ghɔ nɛ. Nthɛ ŋa wuʼɔ nɔ haʼaŋ pigi yəɨ ŋgəʼɨ ntou yi nɔ haʼaŋ Krishto ni njəɨ nɛ, wuʼɔ nɛnnɛ, māʼaŋ njùʼɔ yigi shi njiɛŋ ntɔgɔ pi mbhɔ Krishto. Ndɔ p̈igi njəɨ ŋgəʼɨ, a pɔ pi māʼaŋ njùʼɔ pugu pa lūgu nu ni pəɨ, ki pi māʼaŋ pi njùʼɔ yigi, kaŋ a pɔ pi māʼaŋ njùʼɔ yəɨ, ŋa a fāʼa mbɨŋ pəɨ ndɨɨ ŋa pəɨ wɛ̄iŋ njùʼɔ yəɨ, ntīi shii moŋ taʼa ŋkwaŋ ŋgəʼɨ ŋa pigi ŋkaa pigi yəɨ nɛ. Kwàʼa yigi nthɛ vəɨ lɔ njiʼi nchɨʼɨ, nthɛ ŋa pigi ji ŋa nɔ haʼaŋ pəɨ fāʼo ghrà moŋ ŋgəʼɨ yigi nɛ, pəɨ shi mbɨnɨ nuʼuŋ mfāʼo ghrà moŋ māʼaŋ njùʼɔ yigi.
Pa lǐŋ paŋ, pigi tāʼa nu nshwei vəɨ ni ŋgəʼɨ ŋa pigi tɔgɔ moŋ ghɔ Eshia nɛ. Pa lrì haʼaŋ pi ni nūʼɔŋ mbɨŋ pigi nɛ ni ŋgāʼo ndɔ ndrī nchaa ghrɨ́ yigi ti chɔmbhi gu nnu gha ni pigi. Shishini, pigi ni mbīʼi ŋa pi fɛ njɔ́ gu ni pigi. Ndɔ yei ni mbɔ nɔ chwīe nu kiʼi pigi yɨʼə noŋ yigi mbɨŋ pigi, ndɔ pigi yɨʼə pi mbɨŋ Minnwi ŋa a ghà mbɨʼɨ pa ŋgwa khu moŋ gu nɛ. 10 A ni mfuʼu vigi moŋ yie cho gu pɨphɨ ndɔ shi ŋguʼɔ mbɨnɨ mfuʼu vigi ŋkamuʼɔŋ. Pigi nūʼɔŋ kwàʼa yigi pi mbɨŋ yu ŋa a shi mbɨnɨ nuʼuŋ ŋkwe vigi ŋkamuʼɔŋ. 11 Pəɨ ŋkaa pəɨ fāʼo nɔ ghɛ̄rɛ nu vigi ni luoŋ Minnwi, nnɛ ŋa ntou ŋgwa shi mfɛ ntōo nu nɔ ligi yigi nthɛ mbɔrɔ ŋa Minnwi fɛ ni pigi nthɛ luoŋ Minnwi ntou ŋgwa nɛ.
Pɔɔ kwri ŋkwaŋ haʼaŋ a ni mfāʼo nɔ chwīe nu nnu pi nɛ
12 Kwēi njùʼɔ yigi pɔ pi yei, ndɔ ŋgaŋthɔ yigi chhu ni pigi ŋa pigi ni nchwīe nnu pigi ŋkuoŋ mbhi yei ni taʼanjuʼɔ ndɔ ntɔgɔ ndaoŋ ntou moŋ pɔgɔ Minnwi, ki lɔ mbɔ pi shiethɔ ŋkuoŋ mbhi yei, mbɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwapuŋ Minnwi, mīʼɛŋ mbɔ pi ni pəɨ. 13 Nthɛ ŋa pigi lɔ nchhɔ nāʼaŋ pi yichəɨ nnu nduoŋ ni pəɨ ŋkiɛŋ yaoŋ ŋa pəɨ mɛ̄iŋ ndɔ nji nɛ, ndɔ ŋkwāʼa nu ŋa pəɨ shi nja nji ghao, 14 wuʼɔ nɔ haʼaŋ pəɨ ni nji vigi shɨgɛi nɛ, ŋa moŋ llɛmbhi ŋa Jishɔ Taathɔ via shi mbɨ̄nɨ nɛ, pəɨ shi mfāʼo titɛnɛ nthɛ vigi nɔ haʼaŋ pigi fāʼo nthɛ vəɨ nɛ.
15 Nthɛ ŋa mi ni mfāʼo yei tɨnɨnjuʼɔ nɛ, mi ni ntāʼa nu mfǔoŋ nthɔ ŋkra vəɨ, nnɛ ŋa minthɛ pəɨ fāʼo mbɔrɔ mbra ŋgɛ. 16 Mi ni ntāʼa nu ŋkra vəɨ ndɨɨ ŋa ŋ̀gə̄ɨ nu Mashedonia nɛ, ndɔ nshi mbɨnɨ njəɨ vəɨ llɔ Mashedonia, nnɛ ŋa pəɨ ghɛ̄rɛ a ŋ̀gə̄ɨ Judia.
17 Mi ni ŋgə̄ɨ pi shhɨ ŋkwəɨ nu njiŋ ndɨɨ ŋa mi ni ntāʼa nu nchwīe yei nɛ? Ŋ̀ga ŋkāʼa nnu paŋ pi ŋkwaŋ haʼaŋ frɛinoŋ tāʼa nu nɛ, mbīri nɔ chhu nu ŋa, “Ooŋ, ooŋ” ki ŋa “Ŋga, ŋga” wuʼɔ taʼa ndɨɨ ghɔ? 18 Shishini, nɔ haʼaŋ Minnwi ŋoŋ ŋa a ghà nchwīe nɔ haʼaŋ a chhu nɛ, chrà yigi ni pəɨ lɔ njiʼi mbɔ pi Ooŋ pugu Ŋga. 19 Nthɛ ŋa Muuŋ Minnwi mbɔ Jishɔ Krishto ŋa Shaila, ni Timoti ni mmu nduthɔ a chīi nu ni pəɨ nɛ shini ndɔ mbɔ pi Ooŋ pugu Ŋga ndɔ moŋ Krishto a ghà ŋguʼɔ mbɔ pi Ooŋ. 20 Nthɛ ŋa ŋguoŋ pa kàʼa Minnwi Ooŋ mbɨŋ yu. A chwīe yie a pɔ ntɔgɔ pi mbhɔ yu ŋa pia chhu ŋa “A pɔ nɛnnɛ” ni Minnwi nɔ ndighaʼo yi.
21 A chwīe Minnwi pia thi tɨtɨnɨ moŋ Krishto, ndɔ mbɨnɨ nchuʼɔ via nūʼɔŋ nɔ ji, 22 ndɔ mbɨnɨ mbɔ ju mbɔ ŋoŋ ŋa a nūʼɔŋ lì yi mbɨŋ pia ndɔ mfɛ Jijwɛ yi njùʼɔ pia nɔ miŋkwentie pa nnu pɛ ŋa a kàʼa via nɔ ghɔ nɛ.
23 Ŋ̀gɛ̄ Minnwi nɔ miŋkwentie a ŋa ǹdɔ ndɛʼi pi ŋgiɛŋ, ŋa a ni mbɔ nthɛ pi ŋa ǹshini ndɔ ntāʼa nu mfɛ ŋgəʼɨ ni pəɨ ŋa mi ni mieŋ ki lɔ nthɔ njəɨ vəɨ Koriŋ. 24 A lɔ njiʼi mbɔ pi ŋa pigi kuʼɔ kuʼɔ thɔ pəɨ moŋ piŋ yəɨ, ndɔ pia ghà mfāʼa kaʼa nɔ pwanjuʼɔ yəɨ, nnɛ ŋa pəɨ thi a tɨnɨ moŋ piŋ yəɨ.