2
Nɛnnɛ, mi ni mbīri njùʼɔ a ŋa m̀baʼa nthɔ njəɨ vəɨ nnɛ ŋa kiʼi ǹchwīe pəɨ pɔ moŋ yuʼɔ njùʼɔ ŋkamuʼɔŋ. Nthɛ ŋa m̈i nchwīe pəɨ fāʼo yuʼɔ njùʼɔ, a shi mbɨnɨ nchwīe gɔ̌ m̀fāʼo pwanjuʼɔ ŋkiɛŋ gɔ̀ ghɔ ŋa ŋ̀kwo chwīe ɔ fāʼo yuʼɔ njùʼɔ nɛ? Mi ni nāʼaŋ ŋkwaŋ haʼaŋ ŋki nāʼaŋ nɛ, nnɛ ŋa ǹshi ŋga nthɔ, paʼa ǹdɔ mfāʼo yuʼɔ njùʼɔ llɔ mbhɔ ŋgwa pɛ ŋa pugu kaŋ ni nchwīe m̀fāʼo pwanjuʼɔ nɛ. Mi ni mfāʼo tɨnɨnjuʼɔ mbɨŋ pəɨ ŋa pwanjuʼɔ a shi mbɔ pwanjuʼɔ ŋguoŋ yəɨ ghao. Nthɛ ŋa ŋki nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ mfɛ ni pəɨ pi moŋ ŋkiɛŋ ntou ŋgəʼɨ pugu pa mmɛ yuʼɔ njùʼɔ, ni ŋkhǐ ligi, paʼa ndɔ ntāʼa pi ŋa pəɨ pɔ moŋ yúʼɔ, ntāʼa pi ŋa pəɨ ji fɨʼɨ ntou khwǎ ŋa m̀fāʼo nthɛ vəɨ nɛ.
Līʼɛ phɨ ŋoŋ ŋa a chwīe phɨ nɛ
Ndwɛ s̈hesheŋoŋ kaŋ ni nchwīe ŋoŋ fāʼo yuʼɔ njùʼɔ, kaŋ a lɔ nchwīe pi mbɨŋ mu nɔ yichəɨ fɨʼɨ, a chwīe pi mbɨŋ ŋguoŋ yəɨ, nɔ chhu nu ki lɔ niʼiŋ nchunchru yi. Ni ŋkwaŋ ŋoŋ yinɛ, njɔ́ ŋa a llɔ mbhɔ yiɛŋ yəɨ nɛ kāʼo. Nnɛ, a ka pie pi ŋa p̂əɨ līʼɛ phɨ yi ndɔ māʼaŋ njùʼɔ yi, kaŋ minthɛ yuʼɔ njùʼɔ yiɛŋ ŋgaʼa vi. Nnɛ, ǹdɨ̄gəɨ vəɨ ŋa pəɨ pɨnɨ nuʼuŋ nchwīe a ji ŋa pəɨ khwǎ vi.
Nthɛ ŋa yei nnu ŋa a ni nchwīe ǹāʼaŋ mfɛ ni pəɨ ŋa minthɛ ǹjwɛʼi vəɨ njəɨ ŋa pəɨ ghà njaʼo nchò moŋ ŋguoŋ nnu ghao. 10 Shesheŋoŋ ŋa pəɨ līʼɛ phɨ yi nɛ, mummu ŋkaa mu shi ndīʼɛ phɨ yi. Nthɛ ŋa sheshe ndɨɨ ŋa ŋ̀kwo līʼɛ phɨ nɛ, nɔ haʼaŋ ä mbɔ ŋa ŋ̀kwo līʼɛ phɨ, kaŋ a pɔ nthɛ pi pəɨ shhɨ Krishto, 11 nnɛ ŋa kiʼi Shata ghaʼa via, nthɛ ŋa pia shi lɔ mbɔ pi pa ghɨ̀nɨ ni pa shìri ŋa a pīri nu nɛ.
Pa ghaghana ŋa a ni nthɔ ni Pɔɔ laʼataoŋ Troa
12 Ndɨɨ ŋa mi ni nthɔ nchəɨŋ Troa lɨʼɨ chīi ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ Krishto nɛ, njiʼi nthɛ pi nɔ haʼaŋ chonda fàʼa Taathɔ ni mbɔ yi chuʼɔ vəɨ fɔ nɛ, 13 njùʼɔ a shini ndɔ mbɔ shiʼi nthɛ ŋa ǹshini ndɔ njəɨ Taitu ndǐŋ a fɔ. Nnɛ m̀ieŋ vugu ŋgə̄ɨ Mashedonia.
Pia ghaʼa pa ghaghaʼa ntɔgɔ pi mbhɔ Krishto
14 Ndɔ pia tōo Minnwi, ŋa, moŋ pɔ nu taʼa yi pia pa Krishto, a ghà ŋguʼɔ nthi shhɨ ntia via ŋgə̄ɨ nu nɔ ghɔ, nɔ ŋgwa ŋa pugu māʼaŋ ti ŋgaʼa, ntɔgɔ mbhɔ pia Minnwi chwīe yaoŋ ŋa Krishto yie nɛ nyīeŋ ŋguoŋ lɨʼɨ nɔ luŋ mbwa laminda. 15 Nthɛ ŋa pia pɔ pi nɔ mbwa luŋ laminda Krishto ni Minnwi shɨna ŋgwa pɛ ŋa pugu lūgu nu nɛ, ndɔ mbɨnɨ mbɔ shɨna ŋgwa pɛ ŋa pugu phɛ nu gha nɛ. 16 Ni ŋgwa pɛ ŋa pugu phɛ nu gha nɛ, a luŋ gu ŋa a thɔ ni gu, ndɔ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu lūgu nu nɛ, luŋ chɔmbhi ŋa a thɔ ni chɔmbhi. Ti a gɔ̌ ŋa nnu pei kāʼo ghrɨ́ yu? 17 Nthɛ ŋa pigi shi lɔ mbɔ pi nɔ ntou pichəɨ ŋgwa ŋa pugu lɔ̄gɔ chrà Minnwi nɔ maoŋ taŋ, ndɔ nɔ ghaŋ taʼanjuʼɔ ŋa Minnwi fɛ fàʼa ni pugu nɛ, shhɨ Minnwi, pigi ghà nchrā moŋ pɔ nu taʼa yi pigi pa Krishto.