6
Ŋguoŋ ŋgwa pɛ ŋa shhɔ̀ kǔna pɔ mbəʼɨ pugu nɛ līi pa Taathɔ pugu nɔ ŋgwa ŋa pugu fāʼo nɔ ghaʼo nu, nnɛ ŋa kiʼi pi chrà phɨ nthɛ ligi Minnwi pugu pa yaoŋ yɛʼi yia. Pɛ ŋgwa ŋa taathɔ pugu ghaŋ piŋ nɛ, lɔ mfāʼo nɔ chɨ̄ʼə nu vugu nthɛ ŋa pugu pugu pa lǐŋ moŋ piŋ. Pugu ka fāʼo nɔ fāʼa nu shiʼi mbīgi ŋa ŋgwa pɛ pugu shei nu ŋkuoŋ fàʼa pwapuŋ yugu nɛ pɔ pi ghaŋ piŋ mbɔ ŋgwa ŋa pugu khwā nɛ.
Pa ntɨ́gɨ təɨtəɨ pugu pa ŋkiɛŋ fāʼo
Yɛʼi ndɔ ŋkwɛ̄nɛ ŋgwa pugu chwīe nnu pei. S̈hesheŋoŋ njɛʼi ŋkwaŋ yɛʼi nu nduoŋ ŋa a lɔ njiʼi nyīeŋ taʼa kwò pugu pa chrà kaʼokaʼo mbɔ yi Taathɔ via mbɔ Jishɔ Krishto pugu pa yaoŋ yɛʼi ŋa a nyīeŋ taʼa kwò pugu pa pɔgɔ Minnwi nɛ, kaŋ a lɨnaoŋ ni nōoŋ noŋ ki lɔ nji kaŋ taʼa yaoŋ. A fāʼo ntou shɔ̄rɔ nu njùʼɔ, mbɔ njùʼɔ pɨphɨ nthɛ mindoundou pugu pa fɛ̀ʼi nthɛ chrà ŋa a thɔ ni kighɨʼə, pa minduoŋnduoŋ, chhu nu phɨ thɔ ŋgwa, wɛ̄iŋ nu ŋgwa ŋa pugu ghaŋ phɨ ndɔ ki lɔ mfāʼo lì, fɛ̀ʼi ŋguoŋ ndɨɨ ghao shɨna ŋgwa pɛ ŋa njùʼɔ yugu pɨrɨ moŋ jijwɛ ki pugu lɔ nji nnu shini, mbīʼi nu ŋa yaoŋ yɛʼi nthɛ Minnwi shɛndaoŋ kie nu mfāʼo.
Ndɔ ndwɛ ntou shéi pɔ moŋ pɔgɔ nu Minnwi pugu pa yru nu ni yaoŋ ŋa pia fāʼo nɛ, nthɛ ŋa pia lɔ njiʼi nthɔ ni yaoŋ ŋkuoŋ mbhi hɛiŋ, ndɔ minthɛ paʼa pia lɔ njiʼi ndɔ̄gɔ yichəɨ yaoŋ ntaoŋ nɔ ghɔ. Ndɔ p̈ia mfāʼo maoŋ jɨ pugu pa ndhwí, p̂ia yru ni yie ghɔ. Ndɔ ŋgwa pɛ ŋa pugu tāʼa nu mbɔ ghaŋ fāʼo nɛ, gū moŋ pa mōoŋ nu nɔ chwīe nu phɨ. Ŋgū moŋ shìri ntou pa nnu na pugu pa khwǎ pɨphɨ ŋa a chi vugu pugu shiʼi ndɔ mbɨrɨ. 10 Nthɛ ŋa khwǎ mbɨŋ pɔ pi ŋǐeŋ ŋguoŋ ŋkwaŋ phɨ. A chwīe paʼo nu ntou yi nɔ fāʼo nu mbɨŋ ŋa ntou ŋgwa ghɨ ntaoŋ moŋ piŋ, nchwɛʼi noŋ yugu ni ŋguoŋ ŋkwaŋ yuʼɔ njùʼɔ ghao.
Ndugwi njiŋ ntɨ́gɨ ŋa Pɔɔ ni mfɛ
11 Ndɔ ni gɔ̀ ma ŋoŋ Minnwi, tei mīʼaŋ ŋguoŋ nnu pei ghao. Njōu njiŋ ndɨndɨ, pɔ́gɔ Minnwi, piŋ, khwǎ, tīi nu shii, juju. 12 Wie ŋkiɛŋ ŋkrɔ̀ mbɔ yi piŋ, wɛ̄iŋ chɔmbhi ki mmɛ ŋa pi ni mɛ̄iŋ ghɔ ŋa ɔ fāʼo nɛ ndɨɨ ŋa ɔ ni nchrā shishiʼi nthɛ piŋ yɔ shhɨ ntou pa miŋkwentie nɛ. 13 M̀fɛ gɨ́ vɛ shhɨ Minnwi, ŋa a ghà mfɛ chɔmbhi ni ŋguoŋ yaoŋ nɛ, pugu Krishto Jishɔ ŋa a ni nchrā nnu shini nthɛ noŋ yi shishiʼi shhɨ Pontiu Pailɛ nɛ, 14 ŋa ɔ̂ nūʼɔŋ pa kɨ̀na, ki kɔ̀rɔ, mbɔ ki ntəɨ ti Taathɔ via Jishɔ Krishto nuʼuŋ nthɔ. 15 Minnwi shi nōoŋ thɔ nu yi ghɔ ndɨɨ ŋa ndɨɨ kāʼo nɛ, mbɔ ju ŋa a fāʼo ŋguoŋ mbɔrɔ, mbɔ fiɛŋ ŋoŋ ŋa a chaa ŋguoŋ njɨ, mbɔ Fùoŋ pa fùoŋ, Taathɔ pa taathɔ. 16 A wuʼɔ ju təʼɨ vi ŋa a shiʼa ŋkhu, nchhɔ moŋ liʼɛ ŋa mbaʼa ŋoŋ para yəɨ ghɔ, ŋa ŋoŋ lɔ naa ma njəɨ ndɔ pinthɛ paʼa ŋoŋ lɔ ndɔ njəɨ. Ŋguoŋ ghaʼo nu pugu njɨ ki ndugwi yi pɔ pi ji. A yie!
17 Tɨgɨ ŋgwa pɛ ŋa pugu ghaŋ fāʼo moŋ mbhi yei nɛ ŋa kiʼi pugu nōoŋ noŋ, ki nūʼɔŋ njùʼɔ yugu ŋkuoŋ pa fàʼo, mbɔ yaoŋ ŋa mbaʼa ŋoŋ nūʼɔŋ noŋ yi ŋkuoŋ ghɔ nɛ. P̂ugu nūʼɔŋ noŋ yugu pi mbɨŋ Minnwi, mbɔ ŋoŋ ŋa a ghà nɨʼɨŋ via ni ŋguoŋ yaoŋ nɔ fāʼo nu pwanjuʼɔ nɔ ghɔ. 18 Pugu fāʼo nɔ chwīe nu shiʼi, mbɔ ghaŋ fàʼo pi moŋ fàʼa shiʼi, mfāʼo pwapuŋ, mbīri noŋ yugu nɔ fɛ nu pa maoŋ ni pichəɨ ŋgwa, 19 nnɛ nchhɔ ŋkɨrɨ fàʼo ni noŋ yugu, mbɔ ŋkiɛŋ ŋǐeŋ shiʼi ni pugu nɔ llɛmbhi yua, nji ŋa a nthɛ pugu fāʼo yaoŋ ŋa a chɔmbhi shishini nɛ.
20 Yo! T̂imoti, lɨna ni yaoŋ ŋa pi lə̄ɨŋ vɛ nɛ. Ləʼɨ pa chrà ghagha pugu pa mindoundou na ŋa pichəɨ pa ŋgwa fāaŋ nu nchhɔ mɛ̄iŋ nu ŋa a ji nu nnu. 21 Nthɛ ŋa pichəɨ ŋgwa piŋ ŋa a nnu shini, nnɛ mfāaŋ shɛndaoŋ ntɨgɨ ŋa ghaŋ piŋ thi ŋkuoŋ ghɔ nɛ.
Pwapuŋ Minnwi pɔ mbɨŋ pəɨ.