Mbra ŋwaʼaŋlɨ
Timoti
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Yei mbra ŋwaʼaŋlɨ ŋa Pɔɔ ni nāʼaŋ mfɛ ni Timoti nɛ. Timoti ni ŋkwo fāʼo pəʼɨ njùʼɔ pugu pa pɔgɔ gu llɔ mbhɔ pa masha mifɨɨ ŋa pugu ni mfāaŋ ndaoŋ ni ŋgwa ndɔ mvūʼu vugu ni pa nnu mindoundou ŋa a chwīe ŋgwa chhɔ moŋ minduoŋnduoŋ, ki lɔ nchhɔ pi chɔmbhi shɨ̄gao mbhɔ pugu pa yi yaʼo nchò. Pɔɔ fɛ ntou pa ntɨ́gɨ ni Timoti nɔ ŋgaŋ kwò fàʼa yi ndɔ mbɔ ŋgaŋ ghɛ̀rɛ vi nɔ māʼaŋ nu ghrɨ́ yi ŋa a kɨna mbɔ ŋoŋ ndɨndɨ nɔ miŋkwentie Jishɔ Krishto. Pɔɔ tɨgɨ vi ŋa a tīi shii, ŋgwɛ̄iŋ ntɨ́gɨ pwa pishaʼakhɔ pugu pa Ŋwaʼaŋlɨ Ndunu Kɨ̀na a tɨnɨ, nchwīe fàʼa yi nɔ ŋgaŋ yɛʼi ŋgwa pugu pa ŋgaŋ chīi chrà Minnwi a pwa njiʼi nthɛ pi nɔ haʼaŋ a tɔgɔ nu moŋ ŋgəʼɨ nɛ. Ŋwaʼaŋlɨ yei gɛ̄ Timoti ŋa a ləʼɨ pa mindoundou nnu na ŋa a lɔ mfāʼo ghɛ̀rɛ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu yaʼo nɛ.
1
Pɔɔ māʼaŋ chrà Timoti
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu, Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ Krishto Jishɔ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ khwā njùʼɔ Minnwi, nnɛ ŋa ǹchīi chɔmbhi ŋa pia fāʼo moŋ pɔ nu moŋ Krishto Jishɔ nɛ.
Ǹāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei mfɛ vɛ, ma Timoti muuŋ a ŋa ǹja ŋkhwā.
Ǹduoŋ ŋa Minnwi Tǎa pugu Krishto Jishɔ Taathɔ via nōoŋ pwapuŋ, ni kwoshɨnɨ, ni ghɨghrɨ vɛ.
Tōo nu pugu māʼaŋ nu ghrɨ́
Ǹtōo Minnwi ŋa ŋ̀ga ŋgaʼo wuʼɔ nɔ pa ŋkhu tǎa paŋ, ni ŋgaŋthɔ ŋa a yi shieshie nɛ. Ŋ̀ga ntōo vi nɔ haʼaŋ ŋ̀kwiŋ vəɨ ki jwɛ moŋ luoŋ Minnwi a moŋ tuʼu pugu pa naoŋchɨ nɛ. Nɔ haʼaŋ ŋ̀kwiŋ ŋkhǐ ligi yəɨ nɛ, ŋ̀khwā nɔ yəɨ nu vəɨ nnɛ ŋa minthɛ ndɨnaoŋ ni pwanjuʼɔ.
Ŋ̀kwiŋ piŋ taʼanjuʼɔ ŋa ɔ fāʼo nɛ, mbɔ piŋ ŋa a ni mbɔ njùʼɔ mamma ghɔ mbɔ Loeshi pugu mǔuŋ ghɔ Unishi, m̀fāʼo tɨnɨnjuʼɔ ŋa ɔ fāʼo ŋkaa ghɔ. Nthɛ yei nnu, ǹchhɔ ŋkwiŋ ghɔ ŋa ɔ̂ pɨnɨ frə̄ɨ fɛ́ Minnwi ghɔ ŋa a pɔ mbɨŋ ghɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ nūʼɔŋ nu mbhɔ ŋa pi ni nūʼɔŋ mbɨŋ ghɔ nɛ a kɨɨ nu. Nthɛ ŋa Minnwi lɔ njiʼi mfɛ pi Jijwɛ pɔgɔ gu ni pia. A fɛ pi Jijwɛ ŋa a lɨnaoŋ via ni njɨ pugu pa khwǎ ni wɛ̄iŋ noŋ.
Nthɛ yie ghɔ, kiʼi mfāʼo lrithɔ nɔ chrā nu nɔ ligi Taathɔ via, ki nthɛ a mbɔ ŋgaŋ chə́ɨŋ nɔ ligi yi. Ndɔ yəɨ ŋgəʼɨ ŋkaa ghɔ nthɛ pwa pishaʼakhɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ghrɨ́ Minnwi, ŋa a ni ŋkwe via ŋgɛ̄ via ŋa pia pɔ ŋgwa pi pi taoŋtaoŋ, ki lɔ mbɔ nthɛ pi fàʼa yia, mbɔ nthɛ pi ji nu nnu pugu pa pwapuŋ yi ŋa a ni nōoŋ ni pia ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto Jishɔ ŋkaoŋ mbhi maa njɛ̄ nɛ. 10 Ndɔ ndwɛ pi chwīe pia ji pwapuŋ yi ghɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ thɔ nu Ŋkwe via, mbɔ Krishto Jishɔ. Mbɔ ju ŋa a chiʼi gu, nthɔ ni chɔmbhi, pugu pa chhɔ nu mbhi kikhu lɨʼɨ wo ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ, 11 ŋa pi ni nchuʼɔ a ŋa mbɔ ŋgaŋ chīi nu, mbɨnɨ mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ, mbɨnɨ mbɔ ŋgaŋ yɛʼi ŋkɨ̀nɨ ghɔ, 12 mbɔ nnu ŋa ǹjəɨ ŋgəʼɨ nɔ ghɔ nɛiŋ nɛ. Ndɔ, ǹdɔ njiʼi mfāʼo lrithɔ, nthɛ ŋa ǹji ŋoŋ ŋa m̀biŋ vi nɛ, ndɔ ǹji ŋa a fāʼo ghrɨ́ nɔ kɛ̄ʼi nu yaoŋ ŋa a lə̄ɨŋ nɛ ti ŋgə̄ɨ nchəɨŋ yua ghɔ.
13 Kɨna ni ŋkwaŋ chrà tithi ŋa ɔ yaʼo mbhɔ mu moŋ piŋ pugu pa khwǎ ŋa a pɔ moŋ Krishto Jishɔ. 14 Kɛ̄ʼi pa maoŋ shiʼi ŋa pi lə̄ɨŋ vɛ nɛ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ njɨ Jijwɛ Minnwi ŋa a chhɔ mbɨŋ pia nɛ.
15 Ɔ ji ŋa ŋguoŋ ŋgwa ŋa pugu pɔ Eshia nɛ tei a, shɨna pugu ni mbɔ Figelushi pugu Həmogene.
16 Taathɔ nōoŋ kwoshɨnɨ ni ndaaŋoŋ Onɛshiforu nthɛ ŋa a ni njiɛŋ nthɔ māʼaŋ njùʼɔ a ntou ndɨɨ. A shini ndɔ mfāʼo lrithɔ nthɛ ŋa m̀bɔ moŋ chə́ɨŋ. 17 Ndɔ ndɨɨ ŋa a ni nchəɨŋ Laʼataoŋ Roma nɛ, a ni ntāʼa a ni taʼanjuʼɔ yi ti njəɨ a. 18 Taathɔ nōoŋ kwoshɨnɨ yi ghɔ moŋ Llɛmbhi ghɔ. Ɔ ya nji shiʼi ŋkwaŋ haʼaŋ a ni ŋgɛ̄rɛ Ɛfɛshɔ nɛ.