2
Ŋkiɛŋ ŋgaŋ māʼaŋ nchhɔ̀ Krishto Jishɔ
Ndɔ ni gɔ̀ ma muuŋ a, fāʼo māʼaŋ ghrɨ́ moŋ pwapuŋ ŋa a pɔ mbɨŋ Krishto Jishɔ nɛ. Pa yaoŋ ŋa ɔ yaʼo mbhɔ mu shhɨ ntou pa miŋkwentie nɛ, fɛ mbhɔ pa ŋgwa ndɨndɨ ŋa a nthɛ pugu pɨnɨ njɛʼi ŋgwa nduoŋ nɔ ghɔ ŋkaa pugu nɛ.
Yəɨ ŋgəʼɨ ŋkaa ghɔ nɔ ŋkiɛŋ shoogɛ Krishto Jishɔ. Sheshe shoogɛ shiʼa niʼiŋ noŋ yi moŋ nnu pa ŋgwa gha, nnɛ ŋa minthɛ a chwīe njùʼɔ ŋoŋ ŋa a nūʼɔŋ vi nɔ shoogɛ nɛ pwa. Ŋgaŋ shɨrɨ tei shiʼa njiʼi mfāʼo ŋgáʼo kaŋ a nɛ a tei nɔ haʼaŋ gɨ́ tei ghɔ pie nɛ. Ŋgaŋ fāʼa nyìeŋ ŋa a ya mfāʼa nɛ gɛ nɔ fāʼo nu fǔoŋ ghrà maoŋ kwōo moŋ nyìeŋ. Ywɛrɛ thɔ yɔ ni nnu ŋa ǹchhu nɛ, nthɛ ŋa Taathɔ shi nchwīe ɔ ji ŋguoŋ nnu ghao.
Chhɔ ŋkwiŋ Jishɔ Krishto, ŋa pi kuʼɔ ni ju moŋ gu, ŋa a ni mbɔ mbhɛ̌ yaoŋ fùoŋ Devi nɔ haʼaŋ pi yɛʼi moŋ pwa pishaʼakhɔ ŋa ŋ̀ga nchīi nɛ. Nthɛ ŋa ǹjəɨ ŋgəʼɨ ndwɛ ti mbɔ moŋ chɛiŋ nɔ ŋgūo nnu mbɨmbhɨ nthɛ pi pwa pishaʼakhɔ ghɔ. Ndɔ ti chrà Minnwi lɔ njiʼi mbɔ moŋ chɛiŋ. 10 Nthɛ yie ghɔ, ǹtīi shii moŋ ŋguoŋ pa nnu ghao nɔ ligi pa ŋgwa pɛ ŋa Minnwi chuʼɔ nɛ, nnɛ ŋa pugu ŋkaa pugu nthɛ pugu fāʼo lūgu nu ŋa a pɔ moŋ Krishto Jishɔ nɛ pugu pa ndighaʼo ki ndugwi yi.
11 Chrà yei chrà ŋa minthɛ ɔ yɨʼə noŋ yɔ ŋkuoŋ ghɔ,
P̈ia ŋkwo ŋkhu pia pa Krishto kaʼa,
pia pɨnɨ mfāʼo chɔmbhi pia pugu.
12 P̈ia nchhɔ ntīi shii,
pia pugu shi nshaʼa kaʼa,
p̈ia ndāa vi,
juju ŋkaa yu shi ndāa via.
13 P̈ia mieŋ ki lɔ ŋgə̄ɨ shhɨ nthɔ njɨʼə noŋ yia mbɨŋ yu,
a kɨna mbɔ ŋoŋ ŋa minthɛ pia yɨʼə noŋ yia mbɨŋ yu
nthɛ ŋa minthɛ paʼa a lɔ ndāa ŋoŋ ŋa a yie nɛ.
Ŋgaŋ fàʼa ŋa Minnwi piŋ vi nɛ
14 Kwiŋ vugu ni pa nnu pei, ndɔ mfɛ gɨ́ yei ni pugu ki lɔ ntɔnɔ shhɨ Minnwi, ŋa kiʼi pugu fɛ̄ʼi fɛ̀ʼi nthɛ pa chrà ŋa a lɔ mfāʼo ghɛ̀rɛ ndɔ ŋka pɨrɨ ŋgwa pɛ ŋa pugu yaʼo nɛ pɨrɨ. 15 Kāa ni ŋguoŋ ghrɨ́ yɔ ghao nɔ thi nu shhɨ Minnwi nɔ ŋgaŋ fàʼa ŋa ju Minnwi piŋ nɛ, mbɔ ŋgaŋ fàʼa ŋa a lɔ njiʼi mfāʼo nɔ lrī nu thɔ, ŋa a tɛrɛ chrà nnu shini shishiʼi. 16 Ndɔ ləʼɨ pa chrà ki pɔgɔ Minnwi pugu pa chrà na, nthɛ ŋa a shi ŋguʼɔ niʼiŋ ŋgwa pi moŋ ki pɔgɔ Minnwi mbīgi ŋgə̄ɨ shhɨ. 17 Chrà ŋkwaŋ ŋgwa pei ghà ŋguʼɔ ŋgɨʼəghɨʼə ŋgə̄ɨ nu nɔ fɨ́ ki tɨnɨ. Paa ŋgwa ŋa pugu yɛʼi ŋkwaŋ nnu pei nɛ Haimenu pugu Filetu, 18 mbɔ ŋgwa ŋa pugu fāaŋ shɛndaoŋ ki lɔ nuʼuŋ mbiʼi moŋ nnu shini, nchhu nu ŋa pɨnɨ nu ŋkuʼɔ moŋ gu kwo lɔ̄gɔ lɨʼɨ, nnɛ, nthɔ ntāra piŋ pichəɨ ŋgwa.
19 Ndɔ ŋǐeŋ ŋa Minnwi phi nɛ thi ntɨnɨ ni lì yei ŋkuoŋ ghɔ: “Taathɔ ji pa ŋgwa pɛ ŋa pugu pɔ pi ji nɛ,” pugu pa ŋa, “Shesheŋoŋ ŋa a chhu ŋa a yi Taathɔ nɛ mieŋ phɨ.”
20 Moŋ nda liɛŋ, pi lɔ ŋguʼɔ mfāʼo pi maoŋ ŋa pi chwīe ni laoŋgo pugu pa tɨ́nɨ, pi ghà mbɨnɨ mfāʼo yi thɨ pugu pa mbə́ɨŋ, pi ghà nchwīe nnu ni pichəɨ pi wuʼɔ ndɨɨ ŋa mɛmmɛ nnu taoŋ nɛ, nchwīe nnu ni pichəɨ pi lɛllɛ moŋ nda. 21 Yei ŋkwaŋ haʼaŋ a pɔ ni ghaŋ piŋ nɛ, ŋgwa pɛ ŋa pugu chwīe noŋ yugu mbɔ yi taoŋtaoŋ llɔ moŋ pa nnu pei nɛ, pi shi ndɔ̄gɔ vugu mfāʼa pa mɛmmɛ fàʼa nɔ ghɔ, nthɛ ŋa pi tɛrɛ vugu nūʼɔŋ nɔ yi taoŋtaoŋ pugu fāʼo fàʼa mbhɔ taathɔ vugu moŋ nda, mbīri noŋ yugu nɔ fāʼa nu ŋguoŋ pa fàʼa shiʼi.
22 Nɛnnɛ, tei pa nnu pɨphɨ pɛ ŋa pa kuoŋoŋ ghà ŋkhwā nɛ, njōu njiŋ ndɨndɨ, piŋ, khwǎ ni ghɨghrɨ, pəɨ pa ŋgwa pɛ ŋa pugu gɛ̄ Taathɔ llɔ moŋ taʼanjuʼɔ nɛ.
23 Ndɔ ləʼɨ mindoundou nnu na ŋa lɨna shi lɔ mbɔ moŋ ghɔ nɛ, nthɛ ŋa ɔ ji ŋa a ghà nshūu pi fɛ̀ʼi. 24 Ŋgaŋ fàʼa Taathɔ lɔ mfāʼo nɔ pɔ nu ŋgaŋ fɛ̄ʼi fɛ̀ʼi, a fāʼo nɔ nōoŋ nu pwapuŋ ni ŋguoŋ ŋgwa ghao, nji yɛʼi nu, mfāʼo wɛ̄iŋ njùʼɔ ndɨɨ ŋa pi fāaŋ mbɨŋ yu nɛ, 25 nthɔ njuʼu ŋgwa pɛ ŋa pugu pugu lɔ mbɔ taʼa kwò nɛ ni junoŋ, ŋa kəʼɨchəɨ Minnwi shi nchwīe pugu pāʼa ŋkǔnu yugu nji nnu shini. 26 Kəʼɨchəɨ lɨna yugu kwəɨ pugu tei shìri devɨ ŋa a kwo wɛ̄iŋ vugu pugu thɔ njaʼo pi mbhɔ yu nɛ.