6
Tiɛŋ lrì pichəɨ ŋgwa
Lǐŋ paŋ, s̈hesheŋoŋ ŋgū moŋ phɨ, p̂əɨ ŋa pəɨ tɨnɨ moŋ jijwɛ nɛ, pɨnɨ njuʼu vi moŋ jijwɛ juju. Lɨna ni noŋ yɔ ŋkaa ghɔ nji ŋa kiʼi ywɛʼi nu nii ghɔ ɔ chwīe phɨ. Ghɛ̄rɛ ntiɛŋ lrì pichəɨ ŋgwa nnɛ kaŋ ɔ nūʼɔŋ gɨ́ Krishto. Nthɛ ŋa s̈hesheŋoŋ ndīi noŋ yi ŋa a mmɛŋoŋ ndɔ mbɔ pi muuŋ mi ŋoŋ kaŋ a fɨ̄ɨ pi noŋ yi.
Ndɔ ŝheshe ŋoŋ līi fàʼa yi, nji ŋa ä ntāʼa nu ŋkwēi njùʼɔ yi â pɔ nthɛ pi noŋ yi ki lɔ mbɔ nthɛ pi taakuo yi. Nthɛ ŋa a pie ŋa shesheŋoŋ tiɛŋ lrì yi.
Shesheŋoŋ ŋa pi yɛʼi vi ni chrà Minnwi nɛ ghrā ŋguoŋ maoŋ shiʼi ŋa a fāʼo nɛ mfɛ yi ŋoŋ ŋa a yɛʼi vi nɛ.
Kiʼi pəɨ fɨ̄ɨ noŋ pəɨ, ŋoŋ shiʼa māʼaŋ Minnwi ni kwə̀ɨŋ, sheshe yaoŋ ŋa ŋoŋ phī nɛ a yɛ ŋa a shi ŋkwōo nɛ. Ɔ̈ mbhī pi maoŋ frɛinoŋ, ɔ kwōo gu llɔ moŋ frɛinoŋ ghɔ, ndɔ ti ɔ̈ mbhī pi maoŋ moŋ Jijwɛ, ɔ kwōo chɔmbhi ki mmɛ moŋ Jijwɛ ghɔ. Ndɔ kiʼi pia kɨna chwīe nu shiʼi nthɛ ŋa ndɨɨ shi ŋga ŋkāʼo pia kwōo shéi, nɔ haʼaŋ pia mieŋ ki yaʼa kuo. 10 Nnɛ kiʼɛ, nɔ haʼaŋ pia fāʼo shɨna nɛ, p̂ia chwīe shiʼi mbɨŋ ŋguoŋ ŋgwa ghao. Mīʼɛŋ mbɔ mbɨŋ ŋgwa pɛ ŋa pugu ŋgia ghaŋ piŋ nɛ.
Ndugwi njiŋ shūu nu tə́nə pugu pa fɛ nu mbɔrɔ
11 Līi njəɨ ŋkwaŋ haʼaŋ ǹāʼaŋ yei lɨʼɨ ni nyaŋ mbhɔ, ndɔ nāʼaŋ a ghaʼoghaʼo nɛ! 12 A wuʼɔ ŋgwa pɛ ŋa pugu tāʼa nu nōoŋ noŋ moŋ frɛinoŋ nɛ ŋa pugu fra vəɨ ŋa pi niʼiŋ vəɨ ŋgunu mbrɛi, nnɛ ŋa kiʼi pi fɛ ŋgəʼɨ ni pugu nthɛ wáʼa Krishto. 13 Nthɛ ŋa njiʼi nthɛ pi pugu ŋa pugu nii ŋgunu mbrɛi nɛ, lɔ njiʼi nūʼɔŋ gɨ́ nduthɔ yugu. Ndɔ pugu tāʼa nu ŋa pi niʼiŋ vəɨ ŋgunu mbrɛi nnɛ ŋa pugu kwēi njùʼɔ yugu ŋa pəɨ nii ŋgunu mbrɛi moŋ frɛinoŋ.
14 Ndɔ ni mmu, kiʼi a ma mbɔ ŋa ŋ̀kwēi njùʼɔ a ŋkiɛŋ ŋa ŋ̀guʼɔ ŋkwēi njùʼɔ nthɛ pi wáʼa Jishɔ Krishto mbɔ Taathɔ via. Nthɛ ŋa ntɔgɔ pi ŋkuoŋ gu Krishto ŋkuoŋ wáʼa, ŋkuoŋ mbhi kwo pɔ yi kwīŋ ŋkuoŋ wáʼa vəɨ, mummu pɔ yi kwīŋ ŋkuoŋ wáʼa nɔ ligi ŋkuoŋ mbhi. 15 Nthɛ ŋa niʼiŋ nu ŋgwa ŋgunu mbrɛi ki mieŋ nu ki lɔ niʼiŋ lɔ njiʼi mfāʼo yichəɨ ghɛ̀rɛ. A pɔ nu ŋoŋ fhi mbɔ mmɛ nnu. 16 Ghɨghrɨ pugu pa kwoshɨnɨ pɔ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu yōu njiŋ chrà yei nɛ, mbɨnɨ mbɔ mbɨŋ Ishrae ŋa a yi Minnwi nɛ.
17 Jɛ̄ ndwɛ ŋgə̄ɨ nu shhɨ, kiʼi ŋoŋ tāʼa a ni ndàŋ nthɛ ŋa pa tɨ̀na Jishɔ pɔ mbɨŋ noŋ mu.
18 Pwapuŋ Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ via, pɔ ni jijwɛ yəɨ ghao, ma lǐŋ paŋ. A pɔ nɛnnɛ.