Ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Ɛfɛshɔ
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pɔɔ nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei, nthɔ mfɨ̄ʼɨ pi kàʼa ŋa Minnwi fāʼo nthɛ ŋguoŋ pa yaoŋ ŋa a puoŋ ŋkuoŋ shhɛ pugu pa po nɛ. A nōoŋ moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei ŋa ŋguoŋ yaoŋ ghao shi njaʼo pi mbhɔ Jishɔ Krishto.
Moŋ fǔoŋ krao ŋwaʼaŋlɨ yei, Pɔɔ chrā pi ŋkuoŋ pɔ nu taʼa yi ntɔgɔ pi ŋkuoŋ chhu nu ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ Minnwi Tǎa chuʼɔ ŋgwa pi nɛ, ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ a līʼɛ phɨ yugu ndɔ mfuʼu vugu moŋ phɨ yugu ntɔgɔ pi mbhɔ Muuŋ vi, mbɔ Jishɔ Krishto. A pɨnɨ nuʼuŋ mfɨ̄ʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ kàʼa Minnwi shi ŋguʼɔ ndɔ̄gɔ lɨʼɨ ghao ntɔgɔ pi mbhɔ Jijwɛ Minnwi.
Pɔɔ māʼaŋ fɨʼɨ ni ntou pa yaoŋ nɔ nōoŋ nu ŋa ŋguoŋ puoŋ Minnwi ghao taʼa yi ntɔgɔ pi moŋ pɔ taʼa yi pugu pa Jishɔ Krishto. A nāʼaŋ ŋa chɔshi pɔ nɔ noŋ, Jishɔ Krishto pɔ thɔ yi, ŋa chɔshi nda, Krishto pɔ muuŋ nchíʼa nchini nda ghɔ, ŋa chɔshi pɔ pi miŋgwɛ, Krishto po ndaoŋ vi.
Pɔɔ lūgwi nōoŋ moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei ŋa nthɛ khwǎ ŋa Krishto fāʼo mbɨŋ ghaŋ piŋ nɛ, pugu pa chɔmbhi yi ŋa a fɛ nthɛ vugu nɛ, ni līʼɛ nu phɨ ŋa a chwīe pugu fāʼo nɛ, ni fɨʼɨ pwapuŋ ŋa a nōoŋ ni pugu nɛ, a pie ŋa ghaŋ piŋ mīʼaŋ mbha nnu pɨphɨ yugu nchhɔ chɔmbhi taoŋtaoŋ.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ Krishto Jishɔ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ khwā njùʼɔ Minnwi, ŋgə̄ɨ ni pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ moŋ laʼataoŋ Ɛfɛshɔ ndɔ mbɔ ŋgwa taʼanjuʼɔ mbɨŋ Krishto Jishɔ.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi, mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, pɔ ni pəɨ.
Mbɔrɔ moŋ Jijwɛ ndɨɨ ŋa ɔ piŋ Krishto nɛ
Mbɔrɔ yi Minnwi, mbɔ Tǎa Taathɔ via, mbɔ Jishɔ Krishto, ŋa a fɛ ŋguoŋ ŋkwaŋ mbɔrɔ moŋ jijwɛ ni pia moŋ mbhi mooŋ jijwɛ ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto. Wuʼɔ nɔ haʼaŋ a chuʼɔ via nthɛ Krishto ŋkaoŋ maa nchwīe mbhi nɛ, ŋa p̂ia pɔ yi taoŋtaoŋ ki lɔ mfāʼo ntəɨ shhɨ yu. Moŋ khwǎ, a ni ndɔ̄gɔ nthi mi fie ndɨɨ ntɔgɔ mbɨŋ Jishɔ Krishto nchwīe pia pɔ puoŋ pi, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwanjuʼɔ yi, nnɛ ŋa pia ghaʼo ndìpwa pwapuŋ yi, ŋa a fɛ ni pia ghagha ntɔgɔ pi mbhɔ taʼa Muuŋ vi ŋa a ŋkhwā ŋgaʼa nɛ. Ntɔgɔ pi ŋkuoŋ chhǐ Krishto,* 1:7 Njiŋ chhǐ Jishɔ pɔ ŋa gu ŋa a ni mfɛ chɔmbhi yi pi jwi vi, chhǐ yi kwrī nɔ yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ nɛ. a yuoŋ via mfuʼu moŋ ghrɨ́ phɨ, nnɛ Minnwi līʼɛ phɨ yia pi wuʼɔ nɔ fɨʼɨ pwapuŋ yi, yi yiɛŋyiɛŋ, ŋa a shāʼo ni pia ntou yi nɛ pugu pa ŋguoŋ shiethɔ pugu pa ji nu.
Minnwi chwīe nnu ŋa a ni ŋkāʼa njùʼɔ yu ndɔ paʼa ŋgwa lɔ nji nɛ, pia ji, mbɔ pa nnu ŋa a ni ŋkwo lɔ̄gɔ nthí mi nɔ chwīe nu ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto nɛ. 10 Nnu yei ŋa Minnwi ni ŋkāʼa nɔ chwīe nu, ndɔ shi nchwīe ndɨɨ ŋa ndɨɨ kāʼo nɛ, pɔ nɔ thɔ nu ni ŋguoŋ pa maoŋ, nchwīe pugu pɔ taʼa yi, ŋguoŋ pa maoŋ ŋa a pɔ po pugu pa ŋkuoŋ shhɛ nɛ, Krishto pɔ Taathɔ vugu. 11 Ntɔgɔ pi mbɨŋ Jishɔ, Minnwi pɨnɨ nchuʼɔ vigi ŋa pigi pɔ ji llɔ moŋ njɛ̄ yi, wuʼɔ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ a ni ŋkāʼa nɛ. Minnwi ghà nchwīe ŋguoŋ nnu pi pi ŋkwaŋ haʼaŋ a khwā nɛ, 12 nnɛ ŋa pigi, ŋa pigi ni mbɔ fǔoŋ ŋgwa nɔ fāʼo nu kwàʼa mbɨŋ Krishto nɛ, shi ŋgaʼo ndighaʼo yi. 13 Ntɔgɔ pi mbhɔ yu, pəɨ ŋkaa pəɨ ni ŋga njaʼo ŋkɨ̀nɨ nnu shini, mbɔ pwa pishaʼakhɔ ŋa a thɔ ni lūgu nu ni pəɨ nɛ, pəɨ gha mbiŋ, Minnwi nūʼɔŋ lì yəɨ ni Jijwɛ yi ŋa a ni ŋkāʼa nɛ. 14 Jijwɛ Minnwi pɔ pi fɛ́ ni pia nnɛ ŋa pia fāʼo tɨnɨnjuʼɔ ŋa Minnwi shi mfɛ yaoŋ ŋa a kāʼa via nɔ nɛ, ni kwàʼa ŋa a shi ndugwi mīʼɛŋ mfɛ ŋguoŋ maoŋ pighɔ ni pia, nnɛ ŋa pia ghaʼo ndighaʼo yi.
Luoŋ Minnwi Pɔɔ
15 Nthɛ nnu yei, jɛ̄ fie nɔ haʼaŋ ŋki yaʼo fɨʼɨ piŋ yəɨ mbɨŋ Jishɔ Taathɔ pugu pa khwǎ yəɨ mbɨŋ pa ŋguoŋ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ nɛ, 16 ǹshini ndɔ ŋkɨna nɔ tōo nu Minnwi nthɛ vəɨ. Ǹthɔ ŋkwiŋ vəɨ moŋ luoŋ Minnwi a, 17 ŋa Minnwi, mbɔ Minnwi Taathɔ via Jishɔ Krishto, mbɔ Tǎa ndighaʼo shi mfɛ jijwɛ shiethɔ pugu pa ji nu nnu nnɛ ŋa ɔ ji vi mbīgi. 18 Ǹduoŋ ŋa njùʼɔ yəɨ pɨ̄gəɨ ni líʼɛ, nnɛ ŋa pəɨ ji kwàʼa ŋa a fɛ ni pəɨ, mbɔ ŋgwa ŋa a gɛ̄ nɛ, ni fɨʼɨ fàʼo ŋa a pɔ moŋ mbwa mbɔrɔ ŋa Minnwi kāʼa ŋgwa pi nɔ nɛ, 19 ni ghrɨ́ ki fɨ̄ʼɨ ŋa a fāʼa nu mbɨŋ pia ŋa pia piŋ nɛ. Yei ghrɨ́ ŋa a fāʼa nu mbɨŋ pia nɛ, wuʼɔ mbɔ pi nɔ fɨʼɨ mmɛ ghrɨ́ yɛ ŋa 20 a ni mfāʼa nɔ ghɔ ndɨɨ ŋa a ni mbɨʼɨ Krishto llɔ moŋ gu nchərə vi ŋgei mbhɔ yi yi jɨ po nɛ. 21 Krishto thɔ nshaʼa nu fɔ moŋ nthɨŋkwo kəkərə nchaa ŋguoŋ ghrɨ́ ŋa pugu shaʼa nu po nɛ, pugu pa mɛmmɛ ŋgwa pugu pa mɛmmɛ ghaŋ ghrɨ́ pugu pa taathɔ pugu pa nthɨŋkwo ŋa ŋgwa ni ŋkwo ma mfāʼo, ki lɔ ŋguʼɔ mbɔ pi moŋ yei mbhi ndwɛ nɛ, pugu pa mbhi yɛ ŋa a thɔ nu nɛ. 22 Minnwi nūʼɔŋ ŋguoŋ yaoŋ ghao laʼo kwò yu, mfɛ vi ni chɔshi nɔ Taathɔ ŋguoŋ yaoŋ ghao. 23 Chɔshi pɔ pi noŋ Krishto, a chwīe chɔshi lɨnaoŋ ndɔ ŋkāʼo ni ju yɛ ŋa a lɨnaoŋ ŋguoŋ yaoŋ ghao ŋguoŋ lɨʼɨ ghao nɛ.

*1:7 1:7 Njiŋ chhǐ Jishɔ pɔ ŋa gu ŋa a ni mfɛ chɔmbhi yi pi jwi vi, chhǐ yi kwrī nɔ yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ nɛ.