2
Llɔ moŋ gu nii moŋ chɔmbhi
Pəɨ ni mbɔ ŋgwa khu moŋ chɨ̄ʼə nu nchò pugu pa phɨ ŋa pəɨ ni nchhɔ nu moŋ ghɔ ŋkwaŋ haʼaŋ ŋgwa ŋkuoŋ mbhi yei chwīe nu nɛ, mbɨnɨ mbɔ ŋkwaŋ haʼaŋ Shata, mbɔ nthishɨ njɨ moŋ tɔthɨ tāʼa nu nɛ, mbɔ jijwɛ ŋa a fāʼa nu mbɨŋ ŋgwa haʼaŋ pugu chɨ̄ʼə nchò Minnwi nɛ. Ŋguoŋ yia ni mbɔ nɔ pugu, nchhɔ chɔmbhi yia ŋkwaŋ haʼaŋ frɛinoŋ yia khwǎ nɛ, nthɔ nchwīe nnu haʼaŋ frɛinoŋ yia pugu pa njùʼɔ yia tāʼa nu nɛ, ŋa púoŋ yia ni mbɔ pi yi phɨ nɛ, pɨgɨtua Minnwi ni mbɔ mbɨŋ pia.
Ndɔ Minnwi, ŋa a fāʼo ntou kwoshɨnɨ, nthɛ khwǎ yi yi tɨtɨnɨ ŋa a khwā via nɔ nɛ, ti mfɛ pi moŋ ndɨɨ ŋa pia ni ŋguʼɔ mbɔ pi ŋgwa khu moŋ chɨ̄ʼə nchò nɛ, a ni nchwīe via pia pɔ yi maoŋ pia pa Krishto kaʼa. A tɔgɔ pi ŋkuoŋ pwapuŋ Minnwi ŋa pəɨ lūgu. A ni ŋkuʼɔ ni pia pa Krishto Jishɔ moŋ gu, nchərə via pugu kaʼa moŋ mbhi mooŋ jijwɛ mbɨŋ Krishto Jishɔ, nɛnnɛ ŋa moŋ pa ndɨɨ ŋa a thɔ nu nɛ, minthɛ a nōoŋ mmɛ pwapuŋ yi ŋa minthɛ paʼa pi lɔ mfɨ̄ʼɨ nɛ, moŋ shiʼi yi ŋa a nōoŋ ni pia ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto Jishɔ nɛ.
Nthɛ ŋa a chwīe pwapuŋ Minnwi pəɨ lūgu ntɔgɔ pi ŋkuoŋ piŋ, ndɔ paʼa yei lɔ ndhɔ pi mbhɔ ghɔ, a pɔ pi fɛ Minnwi, ki lɔ mbɔ nthɛ pi fāʼa nnɛ ŋa kiʼi shesheŋoŋ kwēi njùʼɔ yi. 10 Nthɛ ŋa pia pɔ pi mbhɔ fàʼa yi, a chwīe via ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto Jishɔ ŋa p̂ia fāʼa fàʼa shiʼi ŋa Minnwi ni ŋkwo pīri nūʼɔŋ ŋa pia chwīe.
Taʼaŋggi pugu pa ghɨghrɨ moŋ Krishto
11 Nthɛ yie ghɔ, pəɨ ŋa pəɨ ŋgwa taoŋ nduoŋ moŋ frɛinoŋ nɛ, ŋa ŋgwa haʼaŋ pugu nii ŋgunu mbrɛi mɛ̄iŋ vəɨ ni ŋgwa ki nii ŋgunu mbrɛi nɛ, mbɔ ŋgunu mbrɛi ŋa pi niʼiŋ ŋoŋ fɔ pi ni mbhɔ ŋoŋmishua nɛ, p̂əɨ kwiŋ ŋkwaŋ yaoŋ ŋa pəɨ ni mbɔ llɛshhɨ nɛ, 12 ŋa yichəɨ yaoŋ shini ndɔ nchīni vəɨ pəɨ pa Krishto, pəɨ ni mbɔ pa ghɨ̀nɨ nnɛ paʼa ndɔ mbɔ ŋgwa Minnwi nɔ ŋgwa Ishrae, pəɨ shini ndɔ mfāʼo nnu moŋ pa kɨ̀na llɔ ŋkuoŋ kàʼa Minnwi ni ŋgwa Ishrae, ki lɔ mfāʼo kwàʼa, ndɔ mbɔ ki Minnwi ŋkuoŋ mbhi. 13 Ndɔ ndwɛ, ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto Jishɔ, pəɨ ŋa pəɨ ni mbɔ pi fie hini nɛ, pi chənə ni pəɨ mbara, ŋkie pi ŋkuoŋ chhǐ Krishto.* 2:13 Njiŋ chhǐ Jishɔ pɔ ŋa gu ŋa a ni mfɛ chɔmbhi yi pi jwi vi, chhǐ yi kwrī nɔ yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ nɛ.
14 Nthɛ ŋa a ju nduthɔ yi ŋa a thɔ ni taʼaŋggi shɨna pia, ŋa a chwīe paa ghrà ŋgwa pei, mbɔ ŋgwa taoŋ nduoŋ pugu pa ŋgwa Juu, pugu gū taʼa yi. A ni mbəʼɨ ŋkaʼa ŋa a ni fɛ̄nɛ vugu ntɔgɔ pi ŋkuoŋ gu yi moŋ frɛinoŋ, 15 a ni mfuʼu kipɨna ŋa a ni nthɔ nthɛ gɨ́, 2:15 A shini ndɔ nthɔ gɨ́ ni kipɨna yei. Līi nnu ŋa a pɔ moŋ ŋwaʼaŋlɨ Roma 7:5-14. pugu pa nnu ŋa gɨ́ chhu nɛ, nnɛ ŋa a nthɛ a taoŋ ni taʼa ŋoŋ fhi shɨna kɨrɨ paa ŋgwa pei ŋkie pi mbɨŋ yu, nnɛ nthɔ ni taʼaŋggi, 16 ndɔ mbɨnɨ nchīni paa kɨrɨ ŋgwa pei pugu pɔ taʼa yi, a chīni vugu pugu pa Minnwi ntɔgɔ pi ŋkuoŋ gu yi ŋkuoŋ wáʼa, nnɛ njwi kipɨna ghɔ.
17 Nɛnnɛ, Krishto ni nthɔ nchīi pwa pishaʼakhɔ mbɔ yi taʼaŋggi ni pəɨ ŋgwa taoŋ nduoŋ ŋa pəɨ shi ki lɔ mbara yəɨ Minnwi nɛ, pugu pa ŋgwa Juu ŋa pugu ni mbara nɛ. 18 Nthɛ ŋa a tɔgɔ pi mbhɔ Krishto ŋa ŋguoŋ yia ghao mbɔ ŋgwa Juu pugu pa ŋgwa taoŋ nduoŋ, fāʼo shɨ̀na moŋ taʼa Jijwɛ nɔ ghə̄ɨ nu shhɨ Tǎa.
19 Nthɛ yei, pəɨ ŋgwa taoŋ nduoŋ lɔ nuʼuŋ mbɔ pa ghɨ̀nɨ ki ghaŋ kra, pəɨ pɔ ndwɛ pi taʼa ŋgwa pəɨ pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ, pəɨ pɔ moŋ mbaanda Minnwi. 20 Pi krao vəɨ ŋkuʼɔ nɔ ghɔ ŋkuoŋ kwonda ŋa a nūʼɔŋ ghaŋ ntaoŋ Jishɔ pugu pa njəɨlɨʼɨ Minnwi nɛ, Krishto Jishɔ nduthɔ yi pɔ ŋkiɛŋ muuŋ nchíʼa nchini nda ghɔ. 21 A tɔgɔ pi mbhɔ yu ŋa ŋguoŋ nda ghɔ ŋa a kuʼɔ nu nɔ nɛ tithi mbɔ taʼa yi, ŋkuʼɔ nu mbɔ nda Minnwi yi taoŋtaoŋ, mbɔ yi Taathɔ. 22 Ntɔgɔ pi mbɨŋ Krishto, pi thɔ ŋkrao vəɨ ŋkuʼɔ nu ni pəɨ, pəɨ pɔ nda ŋa Minnwi ghà nchhɔ fɔ moŋ Jijwɛ nɛ.

*2:13 2:13 Njiŋ chhǐ Jishɔ pɔ ŋa gu ŋa a ni mfɛ chɔmbhi yi pi jwi vi, chhǐ yi kwrī nɔ yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ nɛ.

2:15 2:15 A shini ndɔ nthɔ gɨ́ ni kipɨna yei. Līi nnu ŋa a pɔ moŋ ŋwaʼaŋlɨ Roma 7:5-14.