3
Fàʼa Pɔɔ ni ŋgwa taoŋ nduoŋ
Nthɛ nnu yei, mmu Pɔɔ, luoŋ Minnwi mfɛ ni pəɨ. M̀bɔ pi ŋgaŋ chə́ɨŋ nthɛ ligi Krishto Jishɔ, nthɛ vəɨ, ma pa ŋgwa taoŋ nduoŋ. Nɔ haʼaŋ ä mbɔ yɛ ŋa shishini, pəɨ kwo yaʼo fàʼa yɛ ŋa Minnwi fɛ vəɨ moŋ pwapuŋ yi nthɛ vəɨ nɛ, ŋa nnu ŋa Minnwi ni ndə̄ɨŋ nɛ, a ni nōoŋ vəɨ, nchwīe ǹji nɔ haʼaŋ ŋ̀kwo nāʼaŋ, ŋkāoŋ thɔ yi ni pəɨ nɛ. Pəɨ shi ŋga mɛ̄iŋ nnu yei, kaŋ pəɨ shi nji nyaŋ pīʼi nu nthɛ nnu lə̄ɨŋ ŋa Minnwi tūgu nthɛ Krishto nɛ, yɛ ŋa pi shini ndɔ ntūgu ni pa ŋgwa llɛshhɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pi nōoŋ ni pa ghaŋ ntaoŋ Jishɔ pugu pa njəɨlɨʼɨ Minnwi pi taoŋtaoŋ ntɔgɔ pi mbhɔ Jijwɛ Minnwi nɛ.
Nnu lə̄ɨŋ ghɔ pɔ ŋa ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwa pishaʼakhɔ, pa ŋgwa taoŋ nduoŋ fāʼo shɨ̀na pugu pa Juu kaʼa moŋ mbɔrɔ yɛ ŋa Minnwi fɛ nɛ. Pugu ŋgia taʼa frɛinoŋ ndɔ nchīri moŋ kàʼa ŋa Minnwi ni mfɛ ntɔgɔ pi mbhɔ Krishto Jishɔ. Minnwi ni nchwīe a m̀bɔ muuŋ fàʼa pwa pishaʼakhɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ fɛ pwapuŋ yi ŋa a ni mfɛ vəɨ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ŋkwaŋ haʼaŋ njɨ yi fāʼa nu nɛ.
Mmu, ŋa mi ndugwi njiŋ shɨna pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ nɛ, pi ni mfɛ pwapuŋ yei vəɨ ŋa ǹchīi pwa pishaʼakhɔ fàʼo Krishto ŋa a chaa lɨna ŋoŋmishua nɔ ji nu nɛ, ni ŋgwa taoŋ nduoŋ, ndɔ mbɨnɨ nōoŋ kàʼa Minnwi lɨʼɨ wo ni ŋguoŋ ŋgwa ghao, mbɔ kàʼa ŋa a ni ndə̄ɨŋ llɔ llɛshhɨ nɛ. Minnwi yei ŋoŋ ŋa a ni nchwīe ŋguoŋ yaoŋ.
10 Nɛnnɛ ŋa ndwɛ, minthɛ chɔshi chwīe pa thishɨ pugu pa mɛmmɛ njɨ moŋ mbhi mooŋ jijwɛ ji shiethɔ Minnwi moŋ ŋguoŋ pa ŋgwrà pi. 11 Yei ni ŋguʼɔ mbɔ ŋkwaŋ haʼaŋ Minnwi ni ŋkāʼa ŋkaoŋ mbhi maa njɛ̄ nɛ, ŋa a ni nchwīe a lɔ̄gɔ lɨʼɨ ntɔgɔ pi mbhɔ Krishto Jishɔ, mbɔ Taathɔ via nɛ, 12 mbɔ ju ŋa pia tɔgɔ mbhɔ yu mfāʼo tɨnɨnjuʼɔ pugu pa ndaoŋ wo moŋ piŋ mbɨŋ yu nɔ ghə̄ɨ nu shhɨ Minnwi nɛ. 13 Nthɛ yie ghɔ, ǹdɨ̄gəɨ vəɨ ŋa kiʼi pəɨ fāʼo pəʼɨ njùʼɔ nthɛ ŋgəʼɨ ŋa ǹjəɨ nu nthɛ vəɨ nɛ, nthɛ ŋa a pɔ pi nɔ ghaʼo nu vəɨ nɛ.
Khwǎ Krishto
14 Nthɛ yei, ŋ̀kwi kwɛ́rɛ a shhɨ Tǎa 15 ŋa ŋguoŋ ndaaŋoŋ po pugu pa ŋkuoŋ shhɛ fāʼo ligi yugu pi llɔ mbhɔ yu nɛ, 16 ŋa a shi mfɛ njɨ ni pəɨ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ Jijwɛ yi, nnɛ ŋa pəɨ tɨnɨ moŋ njùʼɔ pəɨ, wuʼɔ pi nɔ fɨʼɨ fàʼo yi moŋ ndighaʼo yi, 17 nɛnnɛ ŋa minthɛ Krishto chhɔ moŋ njùʼɔ pəɨ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ piŋ, ŋǐeŋ yəɨ gha ŋkwo tɨnɨ, kwo yəɨ kwò phi moŋ khwǎ, 18 nthɛ pəɨ pa ŋguoŋ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ghao fāʼo ghrɨ́ nɔ ji nu fɨʼɨ fǐgi, pugu pa fɨʼɨ puŋ, ni fɨʼɨ nthi, ni fɨʼɨ shhi nu ŋa khwǎ Krishto fāʼo nɛ. 19 Ooŋ, ŋa a nthɛ pəɨ ji khwǎ Krishto ŋa a chaa lɨna ŋoŋmishua nɔ ji nu nɛ, nnɛ ŋa minthɛ pəɨ lɨnaoŋ ni fhi nu Minnwi.
20 Ni ju yɛ ŋa minthɛ a fāʼa nchaa fɨʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pia pie ki mbīʼi nɛ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ njɨ yɛ ŋa a fāʼa nu moŋ noŋ yia nɛ, 21 ndighaʼo pɔ ghɔ ntɔgɔ mbhɔ chɔshi pugu pa Krishto Jishɔ ŋguoŋ ŋgwrɛiŋgwa ghao, ŋguoŋ ndɨɨ ghao ki ndugwi yi. A pɔ nɛnnɛ.