4
Taʼa frɛinoŋ moŋ piŋ
Nthɛ yie ghɔ, mmu, ŋgaŋ chə́ɨŋ nthɛ ligi Taathɔ, ǹdɨ̄gəɨ vəɨ ŋa p̂əɨ chhɔ chɔmbhi moŋ shɛndaoŋ ŋa a kāʼo nthɛ gɛ̀ yɛ ŋa Minnwi gɛ̄ vəɨ nɔ nɛ. P̂əɨ shwiʼi noŋ yəɨ shhɛ, mbɔ juju, mfāʼo wɛ̄iŋ njùʼɔ, mfāʼo wɛ̄iŋ njùʼɔ ni fàŋ ŋgwa nduoŋ moŋ khwǎ, ŋkāa moŋ ŋguoŋ puoŋ shɛndaoŋ ghao ŋa taʼaŋggi yɛ ŋa Jijwɛ Minnwi fɛ ntɔgɔ moŋ ghɨghrɨ ŋa a chīni vəɨ nɛ, kɨna shɨna pəɨ.
A wuʼɔ taʼa noŋ pugu taʼa Jijwɛ, wuʼɔ nɔ haʼaŋ Minnwi ni ŋgɛ̄ vəɨ moŋ taʼa kwàʼa nɛ, taʼa Taathɔ, taʼa piŋ ni taʼa kwe ŋkhǐ, pəɨ fāʼo taʼa Minnwi, mbɔ Tǎa ŋguoŋ ŋgwa, ŋa a Taathɔ ŋguoŋ ŋgwa, mfāʼa fàʼa yi ntɔgɔ mbɨŋ ŋguoŋ ŋgwa ndɔ mbɔ moŋ ŋguoŋ ŋgwa. Ndɔ shesheŋoŋ shɨna pia fāʼo fɛ́ wuʼɔ fɨʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ Krishto fɛ ghɔ nɛ. Nɔ haʼaŋ Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi chhu ŋa,
“A ni ŋga ŋkuʼɔ tɔthɨ,
ndɔ̄gɔ pa mimbɨna pi haʼaŋ a ghaʼa vugu nɛ pugu thɔ njiŋ yu,
a fɛ pa fɛ́ ni ŋgwa.”
Ndwɛ, njiŋ chrà yei ŋa, “A ni ŋkuʼɔ tɔthɨ” pɔ pi ŋa ŋkiɛŋ ŋa a shwiʼi shhɛ? 10 Ju ŋa a ni nshwiʼi nɛ wuʼɔ ju ŋa a ni mbɨnɨ ŋkuʼɔ fie moŋ ndugwi po nɛ, nnɛ ŋa a lɨnaoŋ ŋguoŋ mbhi ghao.
11 A fɛ pa fɛ́ ni pichəɨ ŋa pugu pɔ ghaŋ ntaoŋ pi, pichəɨ pɔ pa njəɨlɨʼɨ Minnwi, pichəɨ pɔ ghaŋ chīi pwa pishaʼakhɔ, pichəɨ pɔ pa ŋgwa ŋa pugu ghà ndɨna ni chɔshi * 4:11 Yei ŋgwa pɛ ŋa pi ghà mɛ̄iŋ ni pa pashito nɛ. ndɔ njɛʼi nu nɛ, 12 nɔ pīri nu ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ nɔ fāʼa nu fàʼa ju Krishto, nnɛ nɔ kugwi nu noŋ yi a kuʼɔ, 13 ti pia nuʼuŋ ŋkuʼɔ mbɔ taʼa yi moŋ piŋ pugu pa fɨʼɨ ŋkwaŋ haʼaŋ pia ji Muuŋ Minnwi nɛ, ŋkuʼɔ ti mbɔ mɛmmɛ ŋgwa moŋ piŋ, ti nuʼuŋ ŋkuʼɔ ndɨnaoŋ mbɔ nɔ haʼaŋ Krishto pɔ nɛ.
14 Nɛnnɛ, kaŋ mbaʼa pia nuʼuŋ mbɔ nɔ puoŋ fhu, pi thɔ nchi via mfɛ hɛiŋ, mfɛ nu hiŋ nɔ ŋgwa ŋa mbaʼaŋkhi tiɛŋ vugu, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ŋkwaŋ ŋkwaŋ yaoŋ yɛʼi llɔ mbhɔ ŋgwa mifɨɨ ŋa pugu ghà nchwīe ŋgwa fāaŋ ndaoŋ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pa nnu mifɨɨ ŋa pugu tɨgɨ nu nɛ. 15 A ka pie pi ŋa ntɔgɔ ŋkuoŋ chrā nu nnu shini moŋ khwǎ, pia kuʼɔ moŋ ŋguoŋ puoŋ shɛndaoŋ ghao moŋ ju yɛ ŋa a pɔ nɔ thɔ yəɨ nɛ, mbɔ Krishto. 16 Krishto chīni ŋguoŋ ŋgwa pi ghao moŋ taʼa noŋ, nnɛ ŋa a nthɛ pia pɔ shǐgi ndiɛŋ ŋa a chīni ŋguoŋ noŋ ŋoŋmishua nɛ. Ndɨɨ ŋa ŋguoŋ ghrà noŋ fāʼa nu shiʼi nɛ, a chwīe ŋguoŋ noŋ kuʼɔ ŋkugwi noŋ yi moŋ khwǎ.
Chhɔ nu nɔ ŋgwa mooŋ líʼɛ
17 Ǹchhu yei nnu ndɔ mbɔ miŋkwentie moŋ Taathɔ ŋa, kiʼi pəɨ nuʼuŋ nchhɔ chɔmbhi yəɨ nɔ haʼaŋ ŋgwa ki piŋ Minnwi ghà nchhɔ nɛ, ŋa kwāʼa nu nnu yugu lɔ mfāʼo ghɛ̀rɛ 18 njùʼɔ yugu pɔ pi moŋ njiŋnjiŋ. Pugu lɔ njiʼi mfāʼo shɨ̀na moŋ ŋkwaŋ chɔmbhi ŋa Minnwi ghà mfɛ nɛ, nthɛ ki ji ŋa a pɔ mbɨŋ pugu nɛ, nthɛ tɨnɨthɔ ŋa pugu fāʼo nɛ. 19 Pugu lɔ nuʼuŋ mfāʼo lrithɔ, mfɛ noŋ yugu ni pa mbha nnu pɨphɨ, mfāʼo pɨ̀ga nɔ chwīe nu ŋguoŋ ŋkwaŋ ŋkwaŋ nnu tɔtrɔ mbīgi.
20 Yinɛ lɔ mbɔ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pəɨ ni njɛʼi nthɛ Krishto nɛ. 21 Shishini, pəɨ yaʼo pa nnu nthɛ vi, pi yɛʼi vəɨ ni nnu shini ŋa a llɔ mbhɔ ju, Jishɔ nɛ. 22 Nɛnnɛ, p̂əɨ mīʼaŋ ndunu noŋ yəɨ, ŋa a ni nchwīe pəɨ chhɔ chɔmbhi ŋkwaŋ haʼaŋ pəɨ ni nchhɔ nu nɛ, mbɔ ndunu noŋ yɛ ŋa a ni mbɨrɨ nu nthɛ pa nnu pɨphɨ ŋa pəɨ ni ŋkhwā, a fɨ̄ɨ vəɨ nɛ. 23 A pie ŋa njùʼɔ yəɨ pugu pa kwāʼa nu 4:23 Moŋ chrà Gri a chhu pi ŋa ntɔgɔ ŋkuoŋ jijwɛ kwāʼa nu mɔ. məɨ ya mbɨnɨ mbɔ yi fhi, 24 p̂əɨ lɔ mbɨnɨ ŋgwɛ noŋ fhi ŋa pi chwīe vi a fhi Minnwi moŋ ndɨndɨ pugu pa taoŋtaoŋ ŋa a llɔ moŋ nnu shini nɛ.
25 Nthɛ yie ghɔ, p̂əɨ mieŋ lɛʼiŋgiɛŋ fɔ, shesheŋoŋ shɨna pəɨ chrà nnu shini ni taakuo yi nthɛ ŋa pia pɔ pi taʼa yi moŋ Krishto. 26 P̈əɨ mbɨgɨ túa, kiʼi pəɨ chwīe phɨ, kiʼi pəɨ mieŋ minaoŋ nii pəɨ wuʼɔ mbɔ ni pɨgɨtua. 27 Ndɔ kiʼi pəɨ fɛ shɨ̀na ni Shata.
28 Kiʼi ŋoŋ ŋa a ni mbɔ ŋgɨna nɛ nuʼuŋ njōo, a pie ŋa a fāʼa, nthɔ mfāʼa fàʼa shiʼi ni mbhɔ mi, nnɛ ŋa mimfɛ a fɛ yi ŋoŋ ŋa a lɔ njiʼi mfāʼo nɛ. 29 Kiʼi sheshe chrà pɨphɨ taoŋ moŋ nchò pəɨ, ndɔ a wuʼɔ mbɔ pi ŋkwaŋ chrà ŋa a pwa nɔ ghɛ̄rɛ nu ŋoŋ a tithi a tɨnɨ moŋ ŋkwaŋ haʼaŋ chà ndɨɨ ghɔ pɔ nɛ, nji ŋa minthɛ a ghɛ̄rɛ ŋgwa pɛ ŋa pugu yaʼo chrà ghɔ nɛ.
30 Kiʼi nchwīe Jijwɛ Minnwi yi taoŋtaoŋ ŋa pi ni nūʼɔŋ lì yəɨ ni ju nɛ, pɔ ni tuʼuthɔ. Pi ni nūʼɔŋ lì yəɨ ni ju nɔ nōoŋ nu ŋa moŋ yichəɨ ndɨɨ, Minnwi shi njuoŋ via mfuʼu moŋ ŋguoŋ ghrɨ́ phɨ.
31 P̂əɨ mīʼaŋ chəchɨgəɨ, pugu pa pɨgɨtua, ni yɔyɔrɔ, ni fɛ̄ʼi nu fɛ̀ʼi, ni wɛʼi nu ŋgwa, ni kipɨna. 32 P̂əɨ ka nōoŋ pi mbha nnu shiʼi ni pa pichəɨ ŋgwa, mfāʼo njùʼɔ pɔpɔrɔ, ndīʼɛ phɨ ŋgwa wuʼɔ nɔ haʼaŋ Minnwi tɔgɔ mbɨŋ Krishto ndīʼɛ yəɨ phɨ nɛ.

*4:11 4:11 Yei ŋgwa pɛ ŋa pi ghà mɛ̄iŋ ni pa pashito nɛ.

4:23 4:23 Moŋ chrà Gri a chhu pi ŋa ntɔgɔ ŋkuoŋ jijwɛ kwāʼa nu mɔ.