5
Chhɔ nu moŋ líʼɛ
Nthɛ ŋa pəɨ pa puoŋ Minnwi haʼaŋ a ya ŋkhwā vugu nɛ, p̂əɨ paʼo nɔ pɔ nu nɔ ju. P̂əɨ chhɔ moŋ khwǎ wuʼɔ nɔ haʼaŋ Krishto ni ŋkhwā vəɨ ŋkaa yu ti mfɛ chɔmbhi yi nthɛ vəɨ nɔ yaoŋ fɛ pugu pa yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ ni Minnwi haʼaŋ luŋ yi fɨgəɨ nɛ.
Ndɔ nɔ pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ, a lɔ njiʼi ŋkāʼo ŋa pi kuʼɔ pa nnu kwoshuoŋ, ki sheshe nnu nchhí ki pɨ̀ga, shɨna pəɨ ki ŋa pəɨ chrā pa chrà fɛfhɛ pugu pa chrà naa, pugu pa chrà michwe fɛfhɛ, mbɔ nnu ŋa a lɔ ŋkāʼo ni pəɨ nɛ. A ka pie pi ŋa pəɨ thɔ ntōo pi Minnwi. Pəɨ ya nji yei nnu shiʼi ŋa, mbaʼa ŋgaŋ kwo shúoŋ, pugu pa ŋgaŋ chwīe nnu nchhí, ki ŋgaŋ pɨ̀ga (ŋkwaŋ ŋoŋ yei pɔ pi nɔ ŋgaŋ ghaʼo pa nnwi), yiʼi mfāʼo sheshe yaoŋ moŋ Shaʼafuoŋ Krishto pugu pa yi Minnwi.
Kiʼi yichəɨ ŋoŋ fɨ̄ɨ vəɨ ni pa chrà ghagha, nthɛ ŋa a tɔgɔ pi ŋkuoŋ pa nnu pei ŋa pɨgɨtua Minnwi shwiʼi mbɨŋ pa ghaŋ tɨnɨthɔ. Nthɛ yie ghɔ, kiʼi ntūru pəɨ pugu nɔ chwīe nu phɨ. Nthɛ ŋa pəɨ ni mfǔoŋ mbɔ pi moŋ njiŋnjiŋ, ndɔ ndwɛ pəɨ pɔ moŋ líʼɛ nthɛ ŋa pəɨ pɔ pi yi Taathɔ nɛ. Nɛnnɛ, p̂əɨ chhɔ nɔ ŋgwa haʼaŋ pugu pɔ moŋ líʼɛ nɛ, nthɛ ŋa ntíɛŋ thɨ líʼɛ pɔ ŋguoŋ pa nnu shiʼi pugu pa nnu ndɨndɨ ni nnu shini.
10 Kāa nɔ yɛʼi nu nnu ŋa a shi mfɛ pwanjuʼɔ ni Taathɔ nɛ. 11 Kiʼi niʼiŋ mbhɔ yɔ nɔ chwīe nu pa nnu ghagha ŋa a yi moŋ njiŋ nɛ, ka tūgu pi páa, 12 nthɛ ŋa a nnu lrithɔ nɔ chrà nu ŋkuoŋ pa nnu pighɔ ŋa pugu gha nchwīe lɨʼɨ lə̄ɨŋ nɛ. 13 Ndɔ líʼɛ ghà ŋga nōoŋ sheshe yaoŋ, ŋgwa yəɨ yaoŋ ghɔ.* 5:13 Wuʼɔ nɛnnɛ, ŋgwa ghà ŋga nchwīe pa nnu pɨphɨ lɨʼɨ lə̄ɨŋ pi chhu nnu ŋa Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi chhu ni pugu nthɛ nnu pɨphɨ ghɔ nɛ, pugu yəɨ fɨʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ nnu pɨphɨ ghɔ ŋa pugu chwīe pɨgɨ nɛ. 14 Nthɛ ŋa líʼɛ ghà ŋga nthɛ ŋkuoŋ yaoŋ, yaoŋ ghɔ líʼɛ ŋkaa yu. A chwīe yie ghɔ pi chhu ŋa,
“Wūʼu ma ndhɛ lɔ̄gɔ,
ndɔllɔ moŋ gu,
kaŋ líʼɛ Krishto shi nthɛ mbɨŋ ghɔ.”
15 Nthɛ yie ghɔ, p̂əɨ lɨna nu ŋkwaŋ haʼaŋ pəɨ chhɔ chɔmbhi yəɨ nɛ, ki lɔ nchhɔ pi nɔ pa na, p̂əɨ chhɔ pi nɔ ghaŋ shiethɔ, 16 mfāʼa fàʼa shiʼi moŋ sheshe muuŋ shɨ̀na ŋa ɔ fāʼo nɛ nthɛ ŋa llɛ́ pei pi pɨphɨ. 17 Nthɛ yie, kiʼi mbɔ na, ka ji pi yaoŋ ŋa Taathɔ tāʼa nu nɛ. 18 Kiʼi pəɨ paa làʼo, nthɛ ŋa a shi nchwīe pəɨ chwīe pa nnu ŋa a shi mbɨrɨ vəɨ pɨrɨ nɛ. P̂əɨ ka lɨnaoŋ pi ni Jijwɛ Minnwi, 19 njrāo nu ni noŋ pəɨ llɔ moŋ Ŋwaʼaŋlɨ Ŋkhǐ, pugu pa ŋkhǐ ghaʼo Minnwi pugu pa ŋkhǐ moŋ Jijwɛ. P̂əɨ yrāo ŋkhǐ mbaʼo lóu ni Taathɔ moŋ njùʼɔ pəɨ, 20 ŋguʼɔ nchhɔ mfɛ tōo nu moŋ ŋguoŋ pa nnu ni Minnwi Tǎa moŋ ligi Taathɔ via mbɔ Jishɔ Krishto.
Láŋ ŋa a pɔ nɔ yi Krishto pugu chɔshi nɛ
21 P̂əɨ fɛ noŋ pəɨ ni noŋ pəɨ moŋ pɔ́gɔ Krishto. 22 Piŋgɛ láŋ, p̂əɨ yaʼo nchò laoŋ pəɨ nɔ haʼaŋ pəɨ yaʼo nchò Taathɔ nɛ. 23 Nthɛ ŋa mimbia pɔ pi taathɔ ŋgwɛ vi wuʼɔ nɔ haʼaŋ Krishto taathɔ chɔshi nɛ. Ju, Krishto ghɔ, pɔ ŋkwe chɔshi ŋa a noŋ yi nɛ. 24 Nɔ haʼaŋ chɔshi ghà njaʼo nchò Krishto nɛ, a pie ŋa miŋgwɛ láŋ wuʼɔ njaʼo nchò ndaoŋ vi pi nnɛ moŋ ŋguoŋ nnu ghao.
25 Pimbia, p̂əɨ khwā ŋgwɛ pəɨ wuʼɔ nɔ haʼaŋ Krishto ni ŋkhwā chɔshi ndɔ mfɛ chɔmbhi yi nthɛ vi nɛ, 26 nɛnnɛ ŋa a chwīe vi a pɔ yi taoŋtaoŋ nɔ haʼaŋ a kwo shɨ̄gao vi ni ŋkhǐ pugu pa chrà nɛ, 27 nɛnnɛ ŋa minthɛ a kə̄rə chɔshi nchaʼa mfɛ ni noŋ yi moŋ ŋguoŋ ndipwa yi ki muuŋ mi kɨ́gao ki sheshe kɔ̀rɔ ki sheshe ŋkwaŋ yaoŋ yei lɔ mbɔ mbɨŋ yu, ŋa â pɔ yi taoŋtaoŋ ki lɔ mfāʼo ntəɨ. 28 Wuʼɔ nɛnnɛ, pimbia fāʼo nɔ khwā nu ŋgwɛ pugu nɔ haʼaŋ pugu khwā noŋ yugu nɛ. Ŋoŋ ŋa a khwā ŋgwɛ vi nɛ, khwā pi noŋ yi, 29 nthɛ ŋa shesheŋoŋ shiʼa ma mbɨ̄na frɛinoŋ yi, a ghà ŋkugwi ndɔ ndɨna ni noŋ yi, wuʼɔ nɔ haʼaŋ Krishto ghà nchwīe ni chɔshi nɛ, 30 nthɛ ŋa pia pa ghrà noŋ yi.
31 “Nthɛ yei ghɔ, ŋoŋ shi mieŋ tǎa vi pugu mǔuŋ vi, nchīri mbɨŋ ŋgwɛ vi pugu pi paa chīri ŋgū taʼa frɛinoŋ.” 5:31 Ŋwaʼaŋlɨ Njɛ̄ yi 2:24. 32 Nnu lə̄ɨŋ yei ŋa pi tūgu nɛ ŋkiɛŋ mmɛ yi, ndɔ ǹchrā nthɛ pi Krishto pugu chɔshi. 33 Ndɔ ŝheshe ŋoŋ shɨna pəɨ khwā ŋgwɛ vi nɔ haʼaŋ a khwā noŋ yi nɛ, miŋgwɛ yəɨ ŋkaa yu ŋa a yaʼo ndaoŋ vi.

*5:13 5:13 Wuʼɔ nɛnnɛ, ŋgwa ghà ŋga nchwīe pa nnu pɨphɨ lɨʼɨ lə̄ɨŋ pi chhu nnu ŋa Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi chhu ni pugu nthɛ nnu pɨphɨ ghɔ nɛ, pugu yəɨ fɨʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ nnu pɨphɨ ghɔ ŋa pugu chwīe pɨgɨ nɛ.

5:31 5:31 Ŋwaʼaŋlɨ Njɛ̄ yi 2:24.