6
Puoŋ pugu pa tǎa ni ma
Puoŋ, p̂əɨ yaʼo nchò pa tǎa pəɨ pugu pa mǔuŋ pəɨ nthɛ ŋa pəɨ pɔ pi yi Taathɔ, nthɛ ŋa a nnu ŋa a kāʼo nɔ chwīe nu nɛ. “P̂əɨ yaʼo nchò pa tǎa pəɨ pugu pa mǔuŋ pəɨ.” Yei fǔoŋ kɨ̀na ŋa a fāʼo kàʼa nɛ: “Nnɛ ŋa pa nnu nyīeŋ ni pəɨ shiʼi, pəɨ lɔ mfāʼo ntaaŋ chɔmbhi ŋkuoŋ shhɛ ghɔ.”* 6:3 Ŋwaʼaŋlɨ Ndɨɨ Taoŋ nu 20:12.
Pa tǎa, kiʼi pəɨ chwīe túa puoŋ pəɨ pɨgɨ, p̂əɨ kuʼɔ ni pugu pi ni ntɨ́gɨ pugu pa yɛʼi nu vugu ŋkwaŋ haʼaŋ chrà Taathɔ chhu nɛ.
Pa kǔna pugu pa taathɔ pugu
Pa kǔna, p̂əɨ yaʼo nchò pa taathɔ pəɨ ŋkuoŋ shhɛ hɛiŋ ni pɔ́gɔ pugu pa yaʼo nu vugu ni taʼanjuʼɔ nɔ haʼaŋ a kaŋ nì mbɔ Krishto pəɨ yaʼo vi nɛ. Kiʼi pəɨ wuʼɔ nchwīe nnu pi ndɨɨ ŋa a līi vəɨ nɛ, nthɛ ŋa pəɨ tāʼa nu ŋa pi piŋ vəɨ, p̂əɨ chwīe pi nɔ puoŋ fàʼa Krishto, nthɔ nchwīe nnu ŋa Minnwi tāʼa nu nɛ pi ya llɔ njùʼɔ pəɨ. P̂əɨ fāʼa fàʼa pi ni njùʼɔ shiʼi nɔ haʼaŋ pəɨ fāʼa pi mbhɔ Taathɔ ki lɔ mfāʼa pi mbhɔ ŋgwamishua, nthɔ nji nu ŋa sheshe nnu shiʼi ŋa ŋoŋ chwīe nu nɛ, a shi mbɨnɨ mfāʼo wuʼɔ yie ghɔ llɔ mbhɔ Taathɔ, ki ŋgaŋ vi pɔ pi ŋkǔna, ki ŋoŋ gha.
Pa taathɔ, p̂əɨ wuʼɔ nchwīe pi nɛnnɛ ni pa kǔna pəɨ, ki lɔ nuʼuŋ nyīeŋ ŋgūru vugu. P̂əɨ ji nu ŋa ŋoŋ ŋa a Taathɔ yugu pugu pa yəɨ nɛ chhɔ pi po ndɔ ki lɔ mbɔ ŋgaŋ mbe moŋ sháʼa yi.
Maoŋ nchhɔ̀ llɔ mbhɔ Minnwi
10 Nɔ lūgwi nu, p̂əɨ thi a tɨtɨnɨ moŋ Taathɔ pugu pa tɨtɨnɨ ghrɨ́ yi. 11 Gwɛ ŋguoŋ maoŋ prǐ llɔ mbhɔ Minnwi, nnɛ ŋa mimfɛ ɔ wuʼɔ nthi a tɨnɨ ndɨɨ ŋa Shata thɔ ni ŋguoŋ ŋkwaŋ shɛndaoŋ mifɨɨ nɛ. 12 Nthɛ ŋa pia shiʼa njiʼi māʼaŋ prǐ pi pia pa ŋgwamishua moŋ frɛinoŋ, pia ghà māʼaŋ pi pia pa jijwɛ pɨphɨ ŋa pugu thɔ nshaʼa nu nɛ, pugu pa mɛmmɛ ghaŋ ghrɨ́ pugu pa ghaŋ njɨ moŋ mbhi njiŋ yei, pugu pa jijwɛ pɨphɨ moŋ mbhi mooŋ jijwɛ.
13 Nthɛ yie ghɔ, p̂əɨ lɔ̄gɔ ŋguoŋ maoŋ prǐ llɔ mbhɔ Minnwi ghao, nji ŋa llɛmbhi pɨphɨ shi ŋga nthɔ, a lɨʼɨ mimbɨna ni ŋguoŋ prǐ ŋa a māʼaŋ vəɨ nɔ ghɔ nɛ ghao, pəɨ shi ŋga ŋkwo māʼaŋ vi ti ndugwi, nja ŋguʼɔ nthi a tɨnɨ. 14 Nthɛ yie ghɔ kiʼɛ, p̂əɨ pīri noŋ yəɨ ntithi a tɨnɨ, ŋkrao ntuʼu yəɨ ni ŋkandaŋ nnu shini, chɔmbhi ndɨndɨ pɔ tɨ́nɨ kɨʼɨ njùʼɔ yəɨ, 15 tra gwɛ nɔ kwò yəɨ pɔ pīri nu noŋ yəɨ nɔ chīi nu pwa pishaʼakhɔ ghɨghrɨ. 16 Moŋ ŋguoŋ ndɨɨ ghao, piŋ yəɨ pɔ ŋgrào prǐ yəɨ, nji ŋa pəɨ shi ŋkɨʼɨ ndɔ mbɨgɛi ŋguoŋ krɛ́i tuoŋtuoŋ ŋa Shata māʼaŋ vəɨ nɔ ghɔ nɛ. 17 P̂əɨ lɔ̄gɔ lūgu nu məɨ nɔ yaoŋ pūoŋ thɔ yəɨ, ni chrà Minnwi nɔ kafa yəɨ llɔ mbhɔ Jijwɛ. 18 Nduoŋ Minnwi ŋguoŋ ndɨɨ ghao moŋ Jijwɛ, ni ŋguoŋ ŋkwaŋ luoŋ nu pugu pa pie nu mbhɔ Minnwi. Nɔ haʼaŋ pəɨ ji nnu pei nɛ, p̂əɨ chhɔ ni lɨna məɨ, ki lɔ mfāʼo lɨʼənoŋ, nduoŋ Minnwi mfɛ ni ŋguoŋ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ghao.
19 Ndɔ nduoŋ mfɛ vəɨ ŋkaa mu, ŋa Minnwi shi mfɛ chrà yi vəɨ ndɨɨ ŋa ǹtāʼa nu nchrā nɛ, ǹchrā ni tɨnɨnjuʼɔ, nnɛ ŋa n̂chwīe pi ji ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ ŋa a ni mbɔ yi lə̄ɨŋ, ndɔ Minnwi chwīe ŋgwa ji nɛ. 20 A pɔ nthɛ pi ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ yei ŋa ǹchhɔ nɔ ligi Jishɔ moŋ chə́ɨŋ. P̂əɨ luoŋ ŋa m̀fāʼo tɨnɨnjuʼɔ nɔ chīi nu ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ yei nɔ haʼaŋ a pie nɛ.
Ndugwi njiŋ chrā nu
21 Nɔ chwīe nu pəɨ ji ŋkwaŋ haʼaŋ m̀bɔ nɛ, pugu pa nnu ŋa ǹchwīe nu nɛ, ŋkiɛŋ ndǐŋ via ndɔ mbɔ ŋgaŋ fàʼa ni taʼanjuʼɔ mbhɔ Taathɔ, mbɔ Taikiku, shi nshwei vəɨ ni ŋguoŋ nnu. 22 Ǹtaoŋ vi ni pəɨ nthɛ pi yei nnu, ŋa pəɨ ji ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pigi pɔ nɛ, a lɔ mbɨnɨ māʼaŋ njùʼɔ yəɨ.
23 Minnwi, mbɔ Tǎa, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, fɛ ghɨghrɨ pugu khwǎ pugu pa piŋ ni ŋguoŋ ghaŋ piŋ ghao. 24 Pwapuŋ Minnwi pɔ ni ŋguoŋ ŋgwa pɛ ŋa pugu khwā Taathɔ via mbɔ Jishɔ Krishto ni khwǎ ŋa a shiʼa ma ŋkhu nɛ.

*6:3 6:3 Ŋwaʼaŋlɨ Ndɨɨ Taoŋ nu 20:12.