Ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Filipai
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pɔɔ ni ŋga nthɔ ŋgə̄ɨ mbra nyìeŋ nɔ phī nu chɔshi shɨna ŋgwa taoŋ nduoŋ, njɛ̄ chɔshi moŋ laʼataoŋ Filipai. Pa ŋgwa Filipai gū pa taannu pi, ŋgɛ̄rɛ vi ŋguoŋ ndɨɨ ghao jɛ̄ ndɨɨ ghɔ. Pugu ni ŋga njaʼo ŋa a pɔ laʼataoŋ Roma moŋ chə́ɨŋ, pugu māʼaŋ mbɨŋ ntaoŋ Epafroditu a ghə̄ɨ ŋgɛ̄rɛ vi nɔ ghɔ. Pɔɔ taoŋ vi kiʼɛ ni ŋwaʼaŋlɨ, nchhɔ ntōo vugu ni ghɛ̀rɛ ghɔ.
Pɔɔ ni nji ŋa ŋgwa Filipai ni nchhɔ ntɔgɔ nu moŋ ntou ghaghaʼa llɔ mbhɔ ŋgwa, nnɛ a gɛ̄ vugu ŋa pugu līi pi ju, nnɛ njɛʼi tɔgɔ nu moŋ ŋkwaŋ nnu pighɔ ni pwanjuʼɔ. Njiʼi nthɛ pi moŋ titri pa ghaŋ kɛ̄ʼi lɨʼɨ ntuʼɔ Kaisha, Pɔɔ wuʼɔ ŋgə̄ɨ shhɨ nchīi nu ŋa Jishɔ pɔ pi Taathɔ. Khwatua Pɔɔ ni mbɔ ŋa pa ghaŋ piŋ Filipai ghə̄ɨ nchīi pwa pishaʼakhɔ ni tɨnɨnjuʼɔ.
Pɔɔ gɛ̄ pa ghaŋ piŋ Filipai ŋa pugu fāʼo ŋkwaŋ njùʼɔ ŋa Jishɔ Krishto ni mfāʼo nɛ mbɔ njùʼɔ muuŋ fàʼa. A shini ndɔ ndīi noŋ yi ŋa a fāʼo mmɛ nthɨŋkwo, a ni nshwiʼi noŋ yi shhɛ thi nchəɨŋ nthɨŋkwo ŋa a ni ŋkhu ŋkuoŋ wáʼa. Jishɔ Krishto ni nchwīe ŋguoŋ yie ghao nthɛ pi ŋgwamishua. Pɔɔ gha ndugwi nu mfɨ̄ʼɨ ŋa pa ghaŋ piŋ lɔ njiʼi mbɔ pi ŋgwa ŋa laʼa yugu pɔ pi ŋkuoŋ shhɛ hɛiŋ. Ŋkiɛŋ laʼa yugu pɔ pi po nnɛ a pie ŋa pugu chhɔ njwɛrɛ ndɨɨ ŋa pugu shi mbɨnɨ ni vugu laʼa pugu ghɔ. Pa ghaŋ piŋ fāʼo nɔ chhɔ nu njwɛrɛ ndɨɨ ŋa Jishɔ Krishto shi mbɨnɨ ŋkwri noŋ yugu a pɔ noŋ ndighaʼo ŋkwaŋ haʼaŋ ji pɔ nɛ.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu Pɔɔ pigi Timoti, mbɔ puoŋ fàʼa Krishto Jishɔ.
Ǹāʼaŋ mfɛ pi ni pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ moŋ Krishto Jishɔ laʼataoŋ Filipai pugu pa thishɨ moŋ chɔshi pugu pa ŋgwa ŋa pugu ghà ŋgɛ̄rɛ fàʼa moŋ chɔshi nɛ.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi, mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, pɔ ni pəɨ.
Pɔɔ luoŋ Minnwi mfɛ ni pa ŋgwa Filipai
Ǹtōo Minnwi a ŋguoŋ ndɨɨ ŋa m̀bīʼi vəɨ nɛ, pugu pa moŋ ŋguoŋ luoŋ nu Minnwi a ni pəɨ ŋa ǹduoŋ nu moŋ pwanjuʼɔ, nthɛ fɨʼɨ ghɛ̀rɛ ŋa pəɨ ghɛ̄rɛ a nɔ ghɔ moŋ fàʼa pwa pishaʼakhɔ nɛ, jɛ̄ fǔoŋ llɛ́ ti nthɔ nchəɨŋ shiʼa. Ǹja mfāʼo tɨnɨnjuʼɔ ŋa Minnwi, ŋa a ni njɛ̄ fàʼa shiʼi mbɨŋ pəɨ nɛ, shi ndɔ̄gɔ ŋgə̄ɨ shhɨ ti ndugwi ndɨɨ ŋa Krishto Jishɔ lɛ nthɔ nɛ.
A kāʼo vəɨ nɔ pīʼi nu nɛiŋ nthɛ vəɨ ghao nthɛ ŋa pəɨ pɔ njùʼɔ a ŋgaʼa. Nthɛ ŋa ki mi pɔ pi moŋ chɛiŋ, ki ndɨɨ ŋa ǹchhɔ ŋkhwɛ̄ pa chrà nthɛ ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ, ki nōoŋ nu ŋa a nnu shini nɛ, pia wuʼɔ nchhɔ mfāʼo pwapuŋ Minnwi kaʼa. Nthɛ ŋa Minnwi miŋkwentie a ŋa ǹshigi vəɨ ni ŋkiɛŋ khwǎ ŋa a llɔ mbhɔ Krishto Jishɔ nɛ.
Ndɔ a pɔ luoŋ Minnwi a ŋa khwǎ yəɨ pīgi ŋgə̄ɨ shhɨ njiɛŋ, pugu pa lɨna, ni ŋguoŋ ji nu nnu ghao, 10 nnɛ ŋa minthɛ pəɨ chuʼɔ yaoŋ ŋa a ya ŋkāʼo nɛ, nnɛ ŋa minthɛ pəɨ pɔ ki kɔ̀rɔ ndɔ ki lɔ mfāʼo sheshe ntəɨ ti nchəɨŋ llɛmbhi ŋa Krishto shi nthɔ nɛ, 11 ndɨnaoŋ ni ntíɛŋ ndɨndɨ ŋa a ghà nthɔ ntɔgɔ pi mbhɔ Jishɔ Krishto nɔ fɛ nu ndighaʼo pugu tōo nu ni Minnwi nɛ.
Chə́ɨŋ Pɔɔ chwīe pwa pishaʼakhɔ Krishto ghə̄ɨ shhɨ
12 Ǹtāʼa nu pəɨ ji, ma pa lǐŋ paŋ, ŋa nnu ŋa a lɔ̄gɔ lɨʼɨ mbɨŋ mu nɛ kara ŋgɛ̄rɛ ŋa pwa pishaʼakhɔ ghə̄ɨ shhɨ. 13 Nnɛ, ŋguoŋ pa ghaŋ kɛ̄ʼi lɨʼɨ moŋ ntuʼɔ pugu pa ŋguoŋ pichəɨ pa ŋgwa nduoŋ hɛiŋ ji ŋa m̀bɔ moŋ chə́ɨŋ nthɛ pi ŋa mi muuŋ fàʼa Krishto. 14 Pɔ nu ma moŋ chə́ɨŋ māʼaŋ ghrɨ́ ntou pa ghaŋ piŋ mbɨŋ Taathɔ pugu fāʼo tɨnɨnjuʼɔ nɔ chīi nu chrà Minnwi ki lɔ mfāʼo pɔgɔ gu.
15 Shishini, pichəɨ chīi pwa pishaʼakhɔ Krishto nthɛ kighɨʼə pugu pa mishɨshɨrɨ, ndɔ pichəɨ chīi pwa pishaʼakhɔ ghɔ llɔ moŋ njùʼɔ shiʼi. 16 Mbra ŋgwa pei chīi pwa pishaʼakhɔ yei llɔ moŋ khwǎ, nji nu ŋa Minnwi chuʼɔ a nɔ lɨʼɨ nu pwa pishaʼakhɔ. 17 Fǔoŋ ŋgwa chīi pwa pishaʼakhɔ Krishto llɔ moŋ mishɨshɨrɨ, ki lɔ mbɔ pi llɔ moŋ taʼanjuʼɔ, mbīʼi nu ŋa pugu shi niʼiŋ yúʼɔ mbɨŋ mu moŋ chə́ɨŋ. 18 Ndɔ a lɔ mbɔ pi yichəɨ nnu. A wuʼɔ mbɔ ŋa moŋ ŋguoŋ puoŋ shɛndaoŋ ghao, ki a pɔ pi moŋ mbha nnu mifɨɨ, ki moŋ nnu shini, pi chīi pwa pishaʼakhɔ Krishto, nthɛ yie ghɔ m̀fāʼo pwanjuʼɔ.
Chhɔ nu mbhi pɔ pi fāʼa nu fàʼa Krishto
Ooŋ, ǹshi mfāʼo pwanjuʼɔ, 19 nthɛ ŋa ǹji ŋa ntɔgɔ moŋ luoŋ Minnwi yəɨ pugu pa ghɛ̀rɛ llɔ mbhɔ Jijwɛ Jishɔ Krishto, yei shi ŋkara mfɛ lūgu nu vəɨ. 20 Khwǎ njùʼɔ a pugu pa kwāʼa nu ma pɔ ŋa m̀baʼa njiʼi mfāʼo lrithɔ kaŋ shɨgɛi yi, ŋa ni ŋguoŋ tɨnɨnjuʼɔ ndwɛ pugu pa ŋguoŋ ndɨɨ ghao, Krishto shi mfāʼo ndighaʼo yi moŋ noŋ a, ki a pɔ pi moŋ chhɔ nu ma mbhi, ki moŋ khu nu ma. 21 Nthɛ ŋa ni mmu, chhɔ nu ŋkuoŋ mbhi pɔ pi ghaʼo nu Krishto, khu nu pɔ shéi. 22 Ä mbɔ ŋa ŋ̀gə̄ɨ shhɨ nthɔ nchhɔ nu mbhi moŋ frɛinoŋ, a nōoŋ ŋa m̀fāʼo nɔ fāʼa nu fàʼa ŋa a shi njuŋ ntíɛŋ nɛ, ndɔ ǹdɔ nji yɛ ŋa ǹshi ntɛrɛ nɛ. 23 Ǹdɨ nthi moŋ titri paa nnu pei. Ndɔ khwatua a pɔ ŋa ŋ̀gə̄ɨ mbɔ pigi Krishto nthɛ ŋa yie ya mbwa ŋgaʼa. 24 Ndɔ a pie ŋa ŋ̀kɨna mbɔ yi maoŋ moŋ frɛinoŋ nthɛ vəɨ.
25 Nthɛ ŋa ǹji ŋa yei kāʼo nɛ, ǹji ŋa ǹshi ŋkɨna ŋgə̄ɨ shhɨ nthɔ mbɔ nu pia kaʼa, nthɛ ghə̄ɨ nu shhɨ yəɨ pugu pa pwanjuʼɔ yəɨ moŋ piŋ, 26 nnɛ ŋa ntɔgɔ pi mbɨŋ mu, pəɨ shi mfāʼo ntou pa nnu nɔ fāʼo nu ndighaʼo moŋ ghɔ mbɨŋ Krishto Jishɔ, nthɛ thɔ nu ma mbɨnɨ njəɨ vəɨ ŋkamuʼɔŋ.
27 P̂əɨ wuʼɔ nchwīe mbha chɔmbhi yəɨ nyīeŋ ŋkāʼo pugu pa pwa pishaʼakhɔ Krishto, nnɛ ǹji ŋa ki mi tɔthɔ njəɨ vəɨ ki mi lɔ nthɔ, minthɛ ŋ̀guʼɔ njaʼo ŋa pəɨ thi a tɨnɨ nu moŋ taʼanjuʼɔ, pugu pa ŋa ni taʼa kwāʼa nu, pəɨ thɔ mbaʼo nu kaʼa nthɛ piŋ pwa pishaʼakhɔ, 28 ndɔ ki lɔ mfāʼo pɔgɔ gu nthɛ pa mbɨ̌na pəɨ. Yei shi mbɔ ŋkiɛŋ lì shieshie ŋa pi shi nshiʼi vugu, ndɔ mbɔ lūgu nu ni pəɨ llɔ mbhɔ Minnwi. 29 Nthɛ ŋa pi fɛ shɨ̀na ni pəɨ ŋa, nthɛ Krishto mbaʼa pəɨ yiʼi ŋguʼɔ mbiŋ vi piŋ, pəɨ shi mbɨnɨ njəɨ ŋgəʼɨ nthɛ vi. 30 Pia pɔ moŋ nchhɔ̀ yei kaʼa. Pəɨ ni ŋkwo yəɨ ŋkwaŋ haʼaŋ ŋki pɔ moŋ ghɔ nɛ, ndɔ ndwɛ pəɨ yaʼo ŋa ŋ̀guʼɔ mbɔ moŋ ghɔ.