Ŋwaʼaŋlɨ ŋgwa
Hibru
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pi nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei nɔ māʼaŋ nu ghrɨ́ ghaŋ piŋ haʼaŋ pugu ni ntāʼa nu ndāa piŋ yugu mbɨŋ Krishto nthɛ pa ŋgəʼɨ ŋa pugu ni ntɔgɔ nu moŋ ghɔ nɛ. Fǔoŋ nnu ŋa pi nāʼaŋ nɔ māʼaŋ nu ghrɨ́ yugu nɛ pɔ ŋa, pi nōoŋ ŋa a Jishɔ Krishto mbɔ ŋkiɛŋ shɛndaoŋ ndɔ mbɔ ndugwi yi ŋa Minnwi tɔgɔ fɔ nōoŋ noŋ yi nɛ. Pi nōoŋ ŋa Jishɔ Muuŋ Minnwi, ni njɛʼi yaʼo nchò ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pa ŋgəʼɨ ŋa a ni njəɨ nɛ. Jishɔ chaa ŋguoŋ pa njəɨ lɨʼɨ Minnwi moŋ Ŋwaʼaŋlɨ Ndunu Kɨ̀na pugu pa ghaŋ ntaoŋ Minnwi. Jishɔ pɔ ŋguoŋ ndɨɨ nɔ ŋgaŋ fɛʼiŋgiɛŋ Minnwi, nthɨŋkwo yi chaa yi pa ghaŋ ntaoŋ Minnwi pugu pa Mushi. Minnwi nōoŋ ŋa Jishɔ ŋoŋ ŋa a pɔ ki ndugwi yi nɔ ŋgaŋ fɛʼiŋgiɛŋ Minnwi ŋa a chaa ŋguoŋ pɛ haʼaŋ a ni mbɔ moŋ Ŋwaʼaŋlɨ Ndunu Kɨ̀na nɛ.
Ŋwaʼaŋlɨ yei nōoŋ ŋa pa ghaŋ piŋ tɔgɔ mbhɔ Jishɔ ndūgu mbhɔ phɨ, ni pɔgɔ gu pugu pa gu. A nōoŋ ŋa pa nnu wɛ̄iŋ ŋkhǐ pugu pa fɛ̄ʼi nu ŋgiɛŋ moŋ Ŋwaʼaŋlɨ Ndunu Kɨ̀na ni mbɔ pi miliʼi lūgu nu ŋa Jishɔ shi nthɔ nɔ ghɔ nɛ. Ŋwaʼaŋlɨ yei gɛ̄ pa ghaŋ piŋ ŋa pugu kɨna moŋ piŋ nthi a tɨnɨ ti ŋgə̄ɨ nchəɨŋ nɔ ndugwi yi.
1
Jishɔ Krishto pɔ pi Muuŋ Minnwi
Fie llɛshhɨ, Minnwi ni nchrā ni pa tǎa pia ntɔgɔ pi mbɨŋ pa njəɨlɨʼɨ pi ntou ndɨɨ moŋ ntou shɛndaoŋ. Ndɔ moŋ ndugwi llɛ́ pei, a chrā ni pia ntɔgɔ pi mbɨŋ Muuŋ vi ŋa a ni nūʼɔŋ vi ŋa ŋguoŋ yaoŋ moŋ mbhi hɛiŋ ma mbɔ ji nɛ. Minnwi ni nchwīe mbhi yei ntɔgɔ pi mbhɔ yu. A pɔ pi chiachia thɛ nu ndighaʼo Minnwi. A ya mbɔ pi ywrì ŋkwaŋ haʼaŋ Minnwi pɔ nɛ. A ju mbɔ ŋoŋ ŋa a chwīe ŋguoŋ yaoŋ chhɔ mbɔ nu nɔ haʼaŋ pugu pɔ nu nɛ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ghrɨ́ chrà yi. A ni ŋga ŋkwo shɨ̄gao phɨ ŋgwamishua, nchɔchhɔ ŋgei mbhɔ jɨ Ju ŋa a chaapifuoŋ tɔthɨ nɛ. Pi ni nchwīe Muuŋ vei chaa pa ghaŋ ntaoŋ Minnwi wuʼɔ nɔ haʼaŋ ligi ghɔ ŋa Minnwi ni mfɛ ghɔ ni nchaa yugu nɛ.
Nthɛ ŋa a yəɨ ŋgaŋ ntaoŋ Minnwi ŋa Minnwi ni ŋkwo ma nchhu ghɔ ŋa,
“Ɔ Muuŋ a,
shiʼa ŋ̀gū Tǎa ghɔ”?
Ki ŋkamuʼɔŋ ŋa,
“Ǹshi mbɔ Tǎa vi,
a pɔ Muuŋ a”?
Nɔ pigi nu ŋkamuʼɔŋ, ndɨɨ ŋa Minnwi ni nthɔ ni Muuŋ shhɨ ŋkuoŋ mbhi nɛ, a chhu ŋa, “Ŋguoŋ ghaŋ ntaoŋ Minnwi ghaʼo vi.” A gha ŋgə̄ɨ mi chrā nu nthɛ pa ghaŋ ntaoŋ Minnwi, nchhu ŋa,
“Minnwi chwīe pa ghaŋ ntaoŋ pi pɔ pi nɔ fɨfrəɨ,
nchwīe pa puoŋ fàʼa pi pɔ nɔ lɨŋ móŋoŋ.”
Ndɔ, ŋga ŋgə̄ɨ nɔ Muuŋ, a chhu ŋa,
“Faaŋ yɔ, ma Minnwi, pɔ ki ndugwi yi,
mbìe ndɨndɨ pɔ pi mbìe ŋa ɔ shaʼa fùoŋ yɔ nɔ ghɔ nɛ.
Ɔ khwā ndɨndɨ, mbɨ̌na mbha nnu pɨphɨ.
Nthɛ yie, ma Minnwi, Minnwi yɔ chuʼɔ ghɔ
mbɔrɔ ghɔ ni wru pwanjuʼɔ ŋa a chaa yi ŋgwa pɛ ŋa pəɨ pugu pɔ nɛ.”
10 A pɨnɨ nuʼuŋ nchhu ŋa,
“Gɔ̀, Taathɔ, a chwīe gɔ̀ ŋkuoŋ shhɛ nɔ njɛ̄ yi,
pa po pɔ fàʼa mbhɔ mɔ,
11 pugu shi mmɛ ntɔgɔ gha, ndɔ ɔ kɨna pi ki ndugwi yi,
pugu shi ndunu ŋkhu nɔ ndhwí.
12 Ɔ lɛ mbara vugu nɔ mmɛ ndhwí,
ŋkwri vugu nɔ haʼaŋ pi ghà ŋkwri ndhwí nɛ.
Ndɔ ɔ wuʼɔ ŋkɨna pi nɛnnɛ,
ndugwi yɔ lɔ njiʼi mbɔ.”
13 Nɔ pīgi nu, a pɔ yəɨ ŋgaŋ ntaoŋ Minnwi ŋa Minnwi ni ŋkwo ma nchhu ghɔ ŋa,
“Chɔchɔ hɛiŋ ŋgei mbhɔ a yi jɨ,
ti ǹshi nuʼuŋ nchwīe pa mimbɨna pɔ gū krɨ́ tigi kwò yɔ?”
14 Pa ghaŋ ntaoŋ pighɔ lɔ ŋguʼɔ mbɔ pi pa puoŋ fàʼa jijwɛ ŋa pi taoŋ vugu ŋa pugu ghɛ̄rɛ pa ŋgwa pɛ ŋa pugu shi mfāʼo lūgu nu nɛ?