Ŋwaʼaŋlɨ
Filemu
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
A nāʼaŋ Pɔɔ nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei mfɛ ni Filemu nɔ lɨ̄gəɨ nu vi nthɛ khwǎ, ŋa a piŋ Oneshimu mbɨnɨ nuʼuŋ ndɔ̄gɔ vi, ki lɔ nuʼuŋ mbɔ pi nɔ ŋkǔna, mbɔ pi nɔ ndǐŋ vi moŋ piŋ. Ŋwaʼaŋlɨ ghɔ fɨ̄ʼɨ kwrí ŋa a lɔ̄gɔ lɨʼɨ moŋ chɔmbhi Oneshimu nɛ. Njiŋ Oneshimu pɔ ŋa, “yaoŋ ŋa a fāʼo ghɛ̀rɛ.” Filemu ni mbɔ ŋkiɛŋ ŋgaŋ piŋ haʼaŋ pi ya nji vi laʼataoŋ Koloshe. Oneshimu ni mbɔ ŋkǔna yi ŋa a ni ntei, ŋga ŋgə̄ɨ, njəɨ Pɔɔ mbiŋ Minnwi mbhɔ yu.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ chə́ɨŋ nthɛ Krishto Jishɔ; a pigi Timoti, ndǐŋ via.
Ŋwaʼaŋlɨ yei ghə̄ɨ pi mbhɔ Filemu taannu via mbɨnɨ mbɔ ŋgaŋ kwò fàʼa pia pugu kaʼa ni Afia mbɔ ndǐŋ via yi miŋgwɛ, ni Akipu ŋa pia pugu māʼaŋ nchhɔ̀ moŋ piŋ kaʼa nɛ, ni chɔshi ŋa a ghà mbāoŋ nda ghɔ nɛ.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi, mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, pɔ ni pəɨ.
Khwǎ pugu piŋ ŋa Filemu fāʼo nɛ
Ǹtōo Minnwi a ŋguoŋ ndɨɨ nthɛ ghɔ sheshe ndɨɨ ŋa ŋga ǹchhɔ nduoŋ Minnwi mfɛ nu vɛ nɛ, nthɛ ŋa ǹjaʼo fɨʼɨ piŋ yɔ mbɨŋ Jishɔ Taathɔ pugu pa fɨʼɨ khwǎ ŋa ɔ fāʼo mbɨŋ ŋguoŋ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ nɛ. Ǹduoŋ ŋa pɔ nu yia kaʼa nɔ ghaŋ piŋ shi nchwīe pia pɨnɨ nji ŋguoŋ mbɔrɔ ŋa ŋguoŋ yia fāʼo moŋ chɔmbhi yia moŋ pɔ nu kaʼa pia pa Krishto. Nthɛ ŋa ŋ̀kwo fāʼo ntou pwanjuʼɔ pugu pa pɔ nu shiʼi llɔ moŋ khwǎ ŋa ɔ fāʼo nɛ ma ndǐŋ a, nthɛ ŋa njùʼɔ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ gū ntɔgɔ pi mbhɔ ghɔ.
Pɔɔ fɛ lɨ̀gəɨ nthɛ Oneshimu
8-9 Nthɛ yie ghɔ, ǹdɨ̄gəɨ ghɔ ŋa ɔ chwīe nnu ŋa ɔ fāʼo nɔ chwīe nu nɛ. Ni ghrɨ́ mbhɔ Krishto, a kaŋ nthɛ m̀fāʼo tɨnɨnjuʼɔ nɔ fɛ nu gɨ́ vɛ ŋa ɔ chwīe. Ndɔ nthɛ pi khwǎ ŋa pɔgɔ fāʼo nɛ, ǹdɨ̄gəɨ ghɔ lɨ̄gəɨ, mbɔ mu Pɔɔ ndunu ŋoŋ ndɔ mbɨnɨ mbɔ ŋgaŋ chə́ɨŋ nthɛ Krishto Jishɔ.
10 Ǹdɨ̄gəɨ ghɔ nthɛ muuŋ a, Oneshimu, ŋa mi ni ŋgū tǎa vi moŋ piŋ nɔ haʼaŋ m̀bɔ moŋ chə́ɨŋ hɛiŋ nɛ. 11 A shini ndɔ mfǔoŋ mfāʼo ghɛ̀rɛ vɛ, ndɔ ti ndwɛ a fāʼo ghɛ̀rɛ vɛ mbɨnɨ mfāʼo vəɨ. 12 Ǹthɔ ntaoŋ vi ŋa a pɨnɨ nthɔ njəɨ ghɔ, nja mbɔ pi njùʼɔ a nɛnnɛ ŋa ǹtaoŋ nu vɛ.
13 Ŋ̀ka ni ŋkhwā nɔ mieŋ nu vi yəɨ mu, nnɛ ŋa minthɛ a ghɛ̄rɛ a nɔ lɨʼɨ yɔ moŋ pɨɨ ndɨɨ ŋa m̀bɔ moŋ chə́ɨŋ nthɛ pwa pishaʼakhɔ nɛ. 14 Ndɔ ŋ̀khwā ŋa kiʼi ǹchwīe sheshe nnu ki ɔ lɔ mbiŋ, nnɛ kiʼi shiʼi yɔ pɔ pi ŋa pi fra ghɔ fra. Â pɔ pi ŋkwaŋ haʼaŋ njùʼɔ yɔ chhu nɛ. 15 Nthɛ ŋa kəʼɨchəɨ a ni nchwīe yie ghɔ pi fɛ̄nɛ vəɨ yu nɔ kuo ndɨɨ nnɛ ŋa ɔ shi mbɨnɨ mfāʼo vi nɔ ŋguoŋ ndɨɨ 16 ki lɔ nuʼuŋ mbɔ pi nɔ ŋkǔna, ndɔ a chaa ŋkǔna, mbɔ nɔ ŋkiɛŋ ndǐŋ, mīʼɛŋ mbɔ vəɨ. Ndwɛ a shi nja mfāʼo ntou ghɛ̀rɛ vɛ nɔ ŋkǔna yɔ pugu pa ndǐŋ ghɔ moŋ piŋ.
17 Nnɛ ä mbɔ ŋa nɔ ŋgaŋ kwò fàʼa a, ɔ līi a nɔ ndǐŋ ghɔ, ɔ piŋ mbɨnɨ ndɔ̄gɔ vi ndɔ haʼaŋ ɔ lɔ̄gɔ pi mmu. 18 Ä mfāaŋ sheshe nnu mbɨŋ ghɔ, ki sheshe ŋkrù yɔ pɔ puŋ yu, ɔ̂ nāʼaŋ nɔ ligi a. 19 Ǹāʼaŋ yei lɨʼɨ pi ni nyaŋ mbhɔ: Mmu, Pɔɔ, nshi nduʼu vɛ. Ǹdɔ nuʼuŋ mfāʼo nɔ kwiŋ nu ghɔ ŋa ŋkrù a puŋ ghɔ yiɛŋ ti ŋgaʼa nthɛ ŋa ɔ tɔgɔ pi mbhɔ mu mfāʼo chɔmbhi ki mmɛ.
20 A yie, ma ndǐŋ a, ǹtāʼa shéi mbhɔ ghɔ nthɛ ligi Taathɔ. Māʼaŋ njùʼɔ a nɔ ndǐŋ ɔ moŋ piŋ nu Krishto.
21 M̀fāʼo tɨnɨnjuʼɔ ŋa ɔ shi nchwīe nnu ŋa ǹchhu nɛ, ǹāʼaŋ mfɛ vɛ, nji nu ŋa ɔ shi nchwīe ti a ka chaa fɨʼɨ yɛ ŋa ǹchhu nɛ chaa. 22 Taʼa nnu nɔ pɨnɨ nu mbīgi pɔ ŋa ɔ pīri njiɛŋ nda vəɨ, nthɛ ŋa m̀fāʼo kwàʼa ŋa pi shi ŋkhwɛ̄ luoŋ yəɨ ghao, mfuʼu a moŋ chə́ɨŋ ǹthɔ njəɨ vəɨ.
Ndugwi chrā nu
23 Epafra, mbɔ ŋgaŋ kwò chə́ɨŋ a nthɛ Krishto Jishɔ, māʼaŋ chrà yɔ. 24 Maaku, ni Arishtaku, ni Dema, ni Luka mbɔ ghaŋ kwò fàʼa paŋ, māʼaŋ chrà yəɨ ŋkaa pugu.
25 Pwapuŋ Jishɔ Krishto mbɔ Taathɔ pɔ ni pəɨ ghao.