1 JUAN
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PRIMERONG SUYAT NI APOSTOL
JUAN
Kaling suyat ay imaw kag una sa tatlong suyat halin kang Apostol Juan nak usa sa mga disipulo ni Hesu-Kristo. Ingsuyat ra nida kag Maadong Balita o Ebanghelyo ni Juan ag Pahadag. Kali ay gingsuyat mga 60 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 90 A.D.)
Ingsuyat nida kali bilang manugpamatuor nak nakakita nak gador kang Hesu-Kristo, dahil inggwa it mga tawong nagtutudlo it buko tama tungor sa Ida. Halimbawa, ingtutudlo ninrang si Hesus kuno ay waya naging tawo. Ingsisiling ra ninra nak puydeng makasala kag tawo parayan sa mayaing inghihimo it yawas dahil kag yawas kuno ay buko importante.
Imaw kag rason kung asing ingsuyat kali ni Apostol Juan. Gusto nida nak tudluan katong mga nagtutu-o kang Kristo kung niong gador kag kamatuuran tungor sa Ida. Ngani, ingpamatuuran nida kag pagiging tawo ni Hesus pramas taw-an kita it kabuhi nak waya't katapusan, ag Sida yang kag matuor nak Dios. Ingtutudluan ra ni Juan kag mga nagtutu-o nak dapat sinra ay magpinalanggaan, dahil ingpakita it Dios kag Ida pagpalangga sa mga tawo parayan kang Hesu-Kristo nak Ida Anak.
KAG SUYOR IT 1 JUAN
Kag Inghalinan it Kabuhi nak Waya't Katapusan 1:1-4
Kag Pagkakilaya sa Dios nak Tatay ag sa Dios nak Anak 1:5—2:27
Kag Nahanungor sa Pagiging mga Anak it Dios 2:28—4:6
Kag Nahanungor sa Pagpalangga 4:7—5:12
Kag mga Kasiguruhan kang Kristo 5:13-21
Kag Primerong Suyat ni Apostol
JUAN
1
KAG INGHALINAN IT KABUHI NAK WAYA'T KATAPUSAN
Kag Pagpangamusta
Mga pinalanggang hali nako kang Kristo,
Amo gingsusuyat sa inro kag tungor sa usa nak rahaley bag-o pa natuga kag tanan. Sida kag gingtatawag nak Bisaya nak imaw kag inghalinan it kabuhi. Nagpakatawo Sida ag narunggan namo kag Ida pagtudlo ag nakita it amo ruhang mata. Amo nak gador Sida namuyatan ag nahuytan.
Matuor ngani, Sida nak ginghalinan it kabuhi ay gingpakita it Dios nak Tatay sa ato. Nakita namo Sida, kada gingpapamatuuran namo ag gingtutudlo sa inro kag tungor sa Ida, nak imaw kag ginghalinan it matuor nak kabuhi nak waya't katapusan, Sidang datey nak kaibahan it Dios nak Tatay bag-o Sida gingpakita sa ato. Amo gingpapaayam sa inro kag amo nakita ag amo narunggan tungor kang Hesu-Kristo, pramas kamo ay padayon nak magpakig-usa sa amo. Buko yang kina, kaling ato pagpakig-usa ay sa Dios nak Tatay ag sa Ida ra Anak. Ag tungor nak gador riling mga butang kung asing gingsusuyat namo kali sa inro, agor kag ato kasadya ay maging hanuyos.
KAG PAGKAKILAYA SA DIOS NAK TATAY AG SA DIOS NAK ANAK
Kag Limpyong Pagpangabuhi sa Atubangan it Gino-o
Kali kag mensahe nak amo narunggan sa Ida nak Anak it Dios nak amo ra gingpapaayam sa inro. Kag Dios ay pay tuyar sa hadag ag wayang gador it karuymanan sa Ida.
Kung ato gingsisiling nak nagpakig-usay kita sa Dios, pero kag ato pagpangabuhi ay puno gihapon it kayainan nak pay nagpapangabuhi kita sa karuymanan, kita ay nagbibinakak ag waya nato gipapangabuhian kag kamatuuran it Dios. Pero kung tadlong kag ato pagpangabuhi, ay pay nagpapangabuhi kita sa kahadagan, tuyar sa Dios nak perming asa kahadagan, nagpapakig-usa kita sa usa'g-usa ag ginglilimpyuhan kita sa tanang ato sala parayan sa rugo ni Hesus nak Ida Anak.
Kung masiling kita nak waya kita it sala, ato yang gingluluko kag ato sarili, ag waya nato naiintyendihe kag kamatuuran tungor rili. Pero kung ing-aamin nato sa Dios tong kita ay nakasala ag maghagar kita it patawar sa Ida, apatawaron Nida kita* 1:9 Basaha ra sa Sal. 32:5; Kab. 28:13. ag alimpyuhon kita sa tanang ato kayainan. Kumo Sida ay matarong ag masasaligan nak tumanon kag Ida promisa.
10 Kung masiling kita nak waya kita nakakasala, pay gingsisiling ra nato nak bakakon kag Dios, ag waya nato naiintyendihe kag kamatuuran tungor rili.

*1:9 1:9 Basaha ra sa Sal. 32:5; Kab. 28:13.