3
KAG PAGBALIK IT GINOONG HESU-KRISTO
Mga pinalangga, kali kag ako pangruhang suyat sa inro. Sa ako ruhang suyat, ingpaparumruman nako kamo it pilang mga importanting bagay pramas mapukaw kag inro mga kaisipan sa malimpyo ag maado. Gusto nako nak iparumrom sa inro kag gingbibisaya it kato it mga balaang propeta, ag mga sugo nak gingpaayam sa inro it ato Gino-o ag Manluluwas, parayan sa mga apostoles nak nagtudlo sa inro.
Una sa tanan, kinahangyan nak maayaman ninro nak pag-abot it huling mga adlaw, ay magkakainggwa it mga malibak sa inro pagtu-o nak mga nagsusunor sa inra mga mayaing hanrom. Sinra ay malibot ag masiling, “Hariin kaling si Kristo nak nagpromisang mabalik? Minatayey kag ato mga maguyang ag tuna sa pagtuga it kalibutan hastang ngasing, kag tanang mga butang ay padayon gihapon nak waya gibabalhin.”
Imaw ra kag masisiling it mga malibak. Pero ginglimtan ninra kag ginghuman it Dios it katong una pa. Dahil gingtuga Nida kag langit ag duta parayan sa gahom it Ida bisaya. Ag kaling tanan ay Ida ginghuman parayan sa tubi ag kag kadutaan ay nagliwas halin sa katubian. Ag parayan sa Ida bisaya, tubi ra kag Ida inggamit tong gingpabaha kag kalibutan, ag kag tanan ay nayumos ag nasira. Imaw ra parayan sa Ida ingbibisaya ngasing, ay gingrarahanan gihapon it Dios kag langit ag duta hastang sa adlaw nak Ida gingtalaga kung sauno nak Ida asunugon. Ag Sida ra ay nagpapahimot it kaparusahan nak waya't katapusan sa adlaw it paghusgar, para sa mga katawuhan nak waya igsusunor sa kabubut-on it Dios.
Pero, mga pinalangga, aya ninro gilimte nak sa pagmuyat it Ginoong Dios kag haba it usang adlaw ay pay pareho yang sa usang libong tuig. Ag kag haba it usang libong tuig ay pay pareho yang ra sa usang adlaw.* 3:8 Sal. 90:4. Kada aber sa isip it iba, ay abang rugay kag paghuyat it Gino-o habang waya pa Nida gitutupara kag Ida gingpromisa nak magbalik, ay buko tuyar. Dahil sa kamatuuran, abang haba kag Ida pasensya sa inro agor mahinuysoy kamo, kumo waya Sida it gusto nak inggwa't aber si-o nak dapat aparusahan.
10 Pero aber rugayey kag panahon nak waya it natatabo, kag pagbalik it Gino-o ay gulping maabot tuyar sa pag-abot it usang mananakaw. Sa adlaw nak kato ay magkakainggwa it makusog nak dagundong ag kag langit ay mawawagit. Ag kag tanan nak rahagto ay matutunaw parayan sa kayado. Imaw ra, kag kalibutan ag kag tanan nak rahali ay asunugon ra.
11 Ag kumo kag pagwagit sa tanan ay magiging tuyar kina, ay kinahangyan nak kag inro pagpangabuhi ay balaan ag kumporme sa kabubut-on it Dios. 12 Habang inghuhuyat ninro kag adlaw it paghusgar it Dios sa mga tawo, magtinguha ra kamo nak magpangabuhi it tuyar kali pramas kag pagbalik it Gino-o ay mas maparali. Matuor nak kag langit ay asunugon ag kag tanang butang ruto ay matutunaw. 13 Pero kag ato ingpapaabot ay tong gingpromisa it Dios, nak imaw kag bag-ong langit ag bag-ong duta, kung hariin kag mapangabuhi ruto ay kag tanang matarong yang nak gador. 3:13 Isa. 65:17. Kali ay matutupar sa Pah. 21:1.
14 Kada, mga pinalangga, habang inghuhuyat ninro kali, magtinguha nak gador nak magpangabuhi it malimpyo sa atubangan it Dios, waya't masisiling laban sa inro ag padayon kag inro maadong relasyon sa Ida. 15 Rumruma ninro nak ingpapahaba it Gino-o kag Ida pasensya sa mga tawo, dahil ingtataw-an Nida it lugar nak sinra ay maluwas. Imaw ra kag ingsusuyat it ato pinalanggang hali sa pagtu-o nak si Apostol Pablo, kumporme sa kaayam nak ingta-o it Dios sa ida. 16 Ag sa ida tanang ibang mga suyat ay ida gingmimitlang ra kag tungor rili. Inggwa matuor it mga bagay sa ida mga suyat nak mahirap giintyendihon. Ag kag mga tawo nak kuyang kag pagkaintyendi ag buko matibay kag pagtu-o, ay ingtitiko ninra kali, pati kag ibang mga bagay nak nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan. Pero kaling pagtiko it tamang pagtudlo kag magiging dahilan nak maraya sa inra sa mayaing katapusan.
17 Pero para sa inro, mga pinalangga, kumo ayamey ninro kaling mga bagay, magrahan nak gador kamo nak indi mayaag sa pagsunor sa mga waya nagsusunor sa kabubut-on it Dios, ag indi magpabada sa inro matibay nak pagtu-o sa kamatuuran. 18 Kundi magpadayon kamo nak maging matibay sa inro pagtu-o kang Hesu-Kristo nak ato Gino-o ag Manluluwas, parayan sa kaaduhan nak Ida ingtata-o. Sa Ida kag tanang kadayawan ngasing ag hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.

*3:8 3:8 Sal. 90:4.

3:13 3:13 Isa. 65:17. Kali ay matutupar sa Pah. 21:1.