2
KAG BUKO MATUOR NAK MGA MANUNUDLO
(Judas 4-16)
Pero it katong una ra ay inggwa it mga buko matuor nak propeta sa mga Israelinhon. Ag imaw ra sa ato kapanahunan ngasing. Inggwa it mga buko matuor nak manunudlo. Sinra ay mga tusong tawo nak mayakot sa inro ag magtudlo it kabakakan. Kaling inra panudlo nak buko matuor kag mata-o it kaguluhan sa isip it iba ag masisira kag inra pagtu-o. Ag indi ninra'g batunon kag paggahom ni Kristo nak imaw kag nagtubos sa inra. Kada gulping maabot sa inra kag kaparusahan, ag imaw kag inra katapusan! Ag maramo sa inro mga kaibahan sa pagtu-o kag makakaer it inra subrang law-ay nak pagpangabuhi. Kada kag matuor nak panudlo nak ato ingsusunor ay amayainon it iba. Ag dahil ra sa inra paghingabot it manggar, ay magamit sinra it mga bisayang tiko sa inra panudlo, agor agamiton nak parayan pramas makwartahan kamo. Pero indi kamo mag-isip nak katong mahusgar sa inra mayaing inghihimo ay nagkakatuyog, kumo it kato pa, ginghahanraey Nida kag kaparusahan nak naghuhuyat sa inra. Ag imaw kag inra katapusan!
Ayam nato nak aparusahan it Dios kinang mga maabot nak buko matuor nak manunudlo, dahil it kato pa waya Sida gipatugsiling sa pagparusa aber sa mga anghel nak nakasala. Kundi sinra ay Ida gingkulong sa lugar sa irayom,* 2:4 o “Tartarus.” Kumporme sa mga sulunranon it mga taga-Gresya kag Tartarus ay usang lugar sa irayom nak puno it karuymanan, kung hariin gingkulong kag inra mga dios-diosan nak nakasala. Kaling lugar ay asa irayom pa it ibang lugar nak ingtatawag nak Hades kung hariin hina gipapagto kag mga minatay. ag ngasing sinra ay gingkadinahan ruto sa karuymanan hastang sa kahahadlok nak Adlaw it Ida Paghusgar sa tanan. Ag usa pa, it katong una sa kapanahunan ni Noe, gingparusahan ra it Dios kag mga tawo sa kalibutan nak waya gisusunor sa Ida kabubut-on, aber sinra ay gingwawalihan ni Noe nak dapat magbag-o ag magpangabuhi it matarong. Kada sinra ay gingparusahan it Dios parayan sa pagbaha kung hariin halos tanan ay nayumos. Kag Ida ingsalbar ay wayo yang, si Noe ag ida pitong kaibahan.
Ag marurumruman ra ninro nak kag mga mayaing tawo sa syudad it Sodoma ag Gomora ay gingparusahan ra it Dios. Gingsunog Nida kag inra mga syudad hastang kali ay naging abo. Inghimo Nida kali pramas ipakita nak aparusahan ra kag mga ibang waya nagsusunor sa Ida kabubut-on.
Ugaling gingsalbar nida kag kumangkon ni Abraham nak si Lot, 2:7 Basaha ra sa Hen. 19:1-16,24. nak nagpapangabuhi ruto it matarong sa Ida pagmuyat, dahil Sida ay nagpapaka-kalibog sa mayain ag subrang law-ay nak pagpangabuhi it ida mga kasimanwa. Ag kumo si Lot ay maadong tawo nak nagtutuman sa Dios, sa ida adlaw-adlaw nak pagpangabuhi kaibahan ninra, habang nakikita ag narurunggan kag inra kayainan, sida ay talagang nalilisor. Kada parayan diling natabo makikita nato nak ayam it Gino-o kung pauno salbaron sa kahirapan kag mga nagsusunor sa Ida kabubut-on. Ag ayam ra Nida kung pauno abantayan kag mga mayaing tawo hastang sinra ay Ida aparusahan sa kahahadlok nak Adlaw it Ida Paghusgar sa tanan. 10 Lalong aparusahan Nida kag mga nagsusunor sa kahuhudang hanrom it inra yawas, ag sa mga nagsusuway sa mga naggagahom sa inra.
Kinang mga nagtutudlo it buko matuor, sinra ay maisog ag matugas it uyo nak waya it kahadlok nak magpasipala sa mga mahimayaon sa langit. 11 Pero aber mga anghel nak kag kusog ag gahom ay mas marako kisa sa inra, ay waya ra sinra gipapasipala sa atubangan it Gino-o laban sa inra mga kaibahan nak nakasala.
12 Ugaling kaling mga manunudlo, aber mga bagay nak waya ninra naiintyendihe, sinra ay nagpapasipala. Sinra ay pay tuyar sa mga ilahas nak hadop nak waya it buot. Ag kag hadop nak tuyar kali ay ing-anak yang agor rakpon ag matyon. Kada pay imaw ra kina kag matatabo sa mga tawong tuyar, dahil sinra ay aparusahan. Ag imaw kag inra katapusan! 13 Ag dahil nagpapadayon sinra sa paghimo it buko maado, kag kabadaran nak inra abatunon ay magiging buko ra maado. Kumo kag inra masadyang pagpangabuhi ay kumporme sa inra mayaing hanrom aber sa tunga it adlaw. Kada sinra ay pay mga tubag nak nagsisira sa malimpyong mga yamit, dahil nasasadyahan sinra sa pagpangluko sa inro, pag nagyayakot sinra sa inro pagkaon.
14 Kag mga mata it kaling mga buko matuor nak manunudlo ay perming puno it mayaing hanrom sa inra paghanap it kabade nak inra magiging kawatan, ag waya puat kag inra paghimo it kayainan. Ayam ninra kung pauno nak ingganyuhon kag mga buko matibay sa pagtu-o, kumo sanay sinra sa paghingabot it inra kagustuhan. Kag mga tawong tuyar ay sigurado nak aparusahan it Dios.
15 Ag nayaag sinra sa tadlong nak rayan, kumo sinra ay nagpapatuyar sa usang propeta nak kag ngayan ay Balaam nak anak ni Beor, 2:15 o “anak ni Bosor.” Pero si Beor kag tamang ngayan it tatay it katong propeta nak kag ngayan ay Balaam nak inggwa't ibang abilidad sa pagsumpa sa tawo. (Basaha ra sa Bil. 22—24.) nak nagsugot sa paghimo it kayainan dahil kag ida gusto ay suhuyan sida it maramong manggar. 16 Pero kag asno nak ida ingsasakyan nak indi tan-a dapat nak makabisaya tuyar sa tawo, ay imaw kag nagsaway sa ida. Kada waya nida gipadayuna kag ida plano nak pay plano it buang-buang nak tawo.
17 Kaling mga nagtutudlo it buko matuor ay mga tawong waya't puyos, kumo sinra ay pay mga tuburan nak naithaney it tubi ag pay mga rampog nak ingpapalir it makusog nak hangin. Pero ging-aaman it Dios para sa inra kag abang ruyom nak lugar kung hariing aparusahan Nida sinra. 18 Abang ganda kag parayan it inra pagbisaya nak pay binuyak-buyakon, pero sa kamatuuran, waya it maado nak ikakaado sa tawo. Ag parayan dili ingyayaag ninra kag mga bag-ong tubo kang Kristo, sa pagtudlo nak buko mayain kung sunron gihapon ninra kag inra mayain ag abang law-ay nak mga hanrom. Ag imaw ra ing-iingganyo ninra kaling bag-ong tubo kang Kristo nak magpakasala ray nak pay it kauno yang nagbada sa inra mga mayaing kaibahan ag inra pamatasan. 19 Nagpupromisa kaling mga buko matuor nak manunudlo nak kag tawo nak nagsusunor sa inra panudlo ay magiging hilwayey nak gador sa mga mapiga sa inra. Pero sa kamatuuran, sinra mismo ay ulipon pa gihapon it kayainan, kumo kag tawo kag nagiging ulipon sa aber niong naggagahom sa ida.
20 Isipa ninro kali. Kung kag tawo ay nakakilayay kang Hesu-Kristo nak imaw kag ato Gino-o ag Manluluwas, sida ay nagbadaey sa mayaing pagpangabuhi nak ingsusunor it mga tawo dili sa kalibutan. Pero kung sida ay natintar ag nagbalik ray sa ida dating pagpaulipon sa kasal-anan, ay kag ida kahimtangan ngasing ay mas mayain kisa dati. 21 Kumo mas maado kung waya yangey nida naayame kag rayan papagto sa pagpakamatarong, kisa sa ida naayaman ag talikuran ray kaling mga balaan nak sugo nak ida natun-an. 22 Dahil kag natabo sa ida kag nagpapamatuor sa kabisayahang nagsisiling nak,
“Kag iro ay nakaon liwat it ida suka.”§ 2:22 Kab. 26:11.
Ag usa pa,
“Kag baktin nak bag-ong kaligos yang,
ay naliger liwat sa yunang.”

*2:4 2:4 o “Tartarus.” Kumporme sa mga sulunranon it mga taga-Gresya kag Tartarus ay usang lugar sa irayom nak puno it karuymanan, kung hariin gingkulong kag inra mga dios-diosan nak nakasala. Kaling lugar ay asa irayom pa it ibang lugar nak ingtatawag nak Hades kung hariin hina gipapagto kag mga minatay.

2:7 2:7 Basaha ra sa Hen. 19:1-16,24.

2:15 2:15 o “anak ni Bosor.” Pero si Beor kag tamang ngayan it tatay it katong propeta nak kag ngayan ay Balaam nak inggwa't ibang abilidad sa pagsumpa sa tawo. (Basaha ra sa Bil. 22—24.)

§2:22 2:22 Kab. 26:11.