3
Bilang mga Anak it Dios, Aya'g Paraya-raya sa Iba
Abang rako kag pagpalangga it Dios nak Tatay sa ato! Ag dahil dili gingbilang kita Nida nak Ida mga anak, ag klaro talaga kina! Ugaling kumo kag karamuan dili sa kalibutan ay waya gikikilaya sa Dios nak ato Tatay, kada syempre waya ra ninra gikikilay-a kita bilang Ida mga anak. Mga pinalangga, matuor nak kita ay mga anak it Dios, pero buko pa nato ayam kung ni-o kag ato magiging kahimtangan sa palaabuton. Pero ayam nato nak sa oras nak si Kristo ay magpakita sa Ida pagbalik, kita ay maging tuyar sa Ida, dahil makikita nato Sida kung si-o talaga Sida. Kada ngani kag tanang nagpapaabot nak maging katuyar ni Kristo ay nagtitinguha nak perming magpangabuhi it limpyo parayan sa pagpayado sa kasal-anan, tuyar kang Kristo nak nagpangabuhi it limpyo.
Kag tawo nak perming nagpapaka-sala ay matuor nak nagsusuway sa Kasuguan nak ingta-o it Dios kang Moises, dahil kag padayon nak pagpakasala ay pagsuway sa Dios ag sa Ida Kasuguan. Ugaling ayam ra ninro nak si Kristo ay nagpakatawo pramas wagiton kag ato mga kasal-anan, ag ayam ra ninrong wayang gador Sida it sala. Kada ngani kamo nak padayon nak nagpapakig-usa kang Kristo ay indi dapat magpadayon sa kasal-anan. Dahil kag tawo nak nagpapadayon sa kasal-anan, waya nida naiintyendihe ag nakikilaya kung si-o si Kristo.
Kamo, nak pay ako mga anak, mag-andam kamo agor indi kamo mayaag sa panudlo it iba. Kag tawo nak padayon nak nagpapangabuhi it tadlong ay matarong sa pagmuyat it Dios, tuyar kang Kristo nak matarong. Pero kag tawo nak padayon nak nagpapaka-sala ay ulipon gihapon ni Satanas, dahil tuna pa sa primero ay talagang makasal-ananey sida. Kada ngani kag Anak it Dios ay nagpaali sa duta bilang tawo, agor siraon kag tanang buhat ni Satanas.* 3:8 Basaha kag Heb. 2:14.
Ngani, kag mga naging anak it Dios ay waya nagpapadayon sa pagpakasala, kumo rahaley sa inra kag bag-ong pagkatawo nak halin sa Dios nak Tatay ninra. Kada imposible talaga nak mapadayon sinra sa pagpakasala. 10 Kali kag parayan kung pauno makilaya nato kag anak it Dios ag anak ni Satanas. Kag waya gipapangabuhi it tadlong ag waya gipapalangga sa ida hali sa pagtu-o ay buko anak it Dios.
Kag Pagpalanggaan it Usa'g-usa
11 Kag matuor nak panudlo nak inro narunggan tuna pa tong nagtu-o kamo kang Kristo ay imaw kali. Dapat nak kamo ay magpinalanggaan sa usa'g-usa. 12 Indi kamo magpatuyar sa anak ni Adan nak si Cain, dahil ging-ulipon sida ni Satanas, kada ida gingmatay kag ida manghor nak si Abel. Ag asing gingmatay nida kali? Kumo mayain kag ida ginghihimo pero tadlong kag ginghihimo it ida manghor. 3:12 Basaha ra sa Hen. 4:1-8. 13 Kada ngani mga hali nako sa pagtu-o, kung ginglabanan ni Cain kag ida manghor nak tadlong kag ginghimo, aya kamo gikatingaya pag alabanan ra kamo it mga tawo hali sa kalibutan nak waya gitutu-o sa Dios nak ato Tatay. 14 Kumo kung ngasing ay gingpapalangga nato kag ato mga hali sa pagtu-o, nagpapamatuor kali nak kita ay bukoey minatay sa pagmuyat it Dios, kundi kita ay gingtaw-aney it bag-ong kabuhi. Ugaling ayam ra nato nak katong mga nahahangit ay nagpapabilin gihapon nak minatay sa pagmuyat it Dios. 15 Kali ay dahil kag tawo nak nagtatanom it kahangit sa ida isigkatawo ay tuyar sa usang manugmatay it tawo, ag ayam ra ninrong kag usang manugmatay ay waya sa ida kag kabuhi nak waya't katapusan.
16 Isipon ninro kali, ingta-o ni Kristo kag Ida kabuhi para sa ato pramas maluwas kita. Parayan hina maintyendihan nato kung ni-o kag matuor nak pagpalangga. Kada ngasing, dapat ra nak hanra kitang magbulig sa ato mga hali sa pagtu-o, aber imaw kina kag maging dahilan nak maraya sa ato sa kamatayon. 17 Halimbawa, kung inggwa't hali sa pagtu-o nak maado kag pagpangabuhi ag nakita nida kag ida hali nak nagkikinahangyan, pero waya nida kali gikaluy-i nak buligan, 3:17 Basaha ra sa Deu. 15:7-11. ay pauno nato masisiling nak ingpapakita nida kag pagpalangga it Dios sa ida hali. 18 Kamo, nak pay ako mga anak, dapat buko yang sa bisaya kag inro pagpalangga sa usa'g-usa, kundi ipakita ninro nak kag inro pagpalangga ay matuor parayan sa inro mga inghihimo it hugot sa inro tagipusuon.
19 Parayan dili sa ato pagpalangga sa usa'g-usa, makakasiguro kita nak nagpapangabuhi kita kumporme sa kamatuuran it Dios ag makakapayungot kita sa Ida nak limpyo kag ato kunsensya. 20 Pero aber nakunsensya kita dahil kuyang kag ato pagpalangga, dapat natong rumrumon nak kag Dios, nak nakakaayam it tanan ay mas mapapatihan kisa sa ato kunsensya.§ 3:20 o “kag Dios… ay mas marako kisa sa ato tagipusuon.” Kag gustong bisayahon it kali ay maluluoy Sida sa ato sa oras nak payungutan nato Sida, ag Ida apakusugon kag ato buot sa pagsiling nak kita ay Ida mga anak.
21 Ngani, mga pinalangga, kung waya kita nakunsensya dahil waya kita't inghimong mayain, ay syempre indi kita matahap nak magpayungot sa Dios. 22 Ag kung inggwa man kita it apangabayon sa Ida ay Ida kali ita-o sa ato, dahil ato gingsusunor kag Ida mga sugo ag ingtutuman ra nato kag Ida kabubut-on. 23 Ag kali kag Ida mga sugo. Dapat magtu-o kita sa Ida Anak nak si Hesu-Kristo, ag dapat magpalanggaan ra kita sa usa'g-usa, kumporme sa Ida sugo sa ato. 24 Kag tawo nak nagsusunor sa mga sugo it Dios ay padayon nak nagpapakig-usa sa Dios ag imaw ra kag Dios sa ida. Ag ayam ra nato nak Sida ay padayon nak nagpapakig-usa sa ato, kumo hali sa ato kag Ispirito Santo nak Ida gingta-o.

*3:8 3:8 Basaha kag Heb. 2:14.

3:12 3:12 Basaha ra sa Hen. 4:1-8.

3:17 3:17 Basaha ra sa Deu. 15:7-11.

§3:20 3:20 o “kag Dios… ay mas marako kisa sa ato tagipusuon.” Kag gustong bisayahon it kali ay maluluoy Sida sa ato sa oras nak payungutan nato Sida, ag Ida apakusugon kag ato buot sa pagsiling nak kita ay Ida mga anak.