4
Purbahe Kung kag Ingbibisaya it Tawo ay Halin sa Dios o Buko
Mga pinalangga, aya nak raan ninro gipatihe kag mga tawo nak nagsisiling nak kag inra gingbibisaya ay parayan sa Ispirito nak halin sa Dios.* 4:1 Basaha ra sa Jer. 29:8. Kundi usisa-a anay ag purbahan kung kali ay matuor nak halin sa Dios o buko. Dahil ngasing, maramoey kag mga bakakon nak nagkalat sa kalibutan kag nagsisiling nak sinra ay mga propetang gingsugo it Dios, pero sa kaklaruhan kag inra gingbabantala ay halin kang Satanas. Tuyar kali kag parayan kung pauno maayaman nak kag panudlo it usang tawo ay parayan sa Ispirito it Dios. Kag ida panudlo ay halin sa Dios kung ingsisiling nida nak si Hesu-Kristo ay nagpaali sa duta bilang tawo. Pero kag tawong waya gipapati rili ay nagpapakita nak kag ida ingtutudlo ay buko halin sa Dios. Kag mga tuyar nak tawo ay nagpapakita nak kag inra kaisipan ag katong paabuton nak Makuntra kang Kristo ay pareho. Ag narungganey ninro nak maabot katong tawo ag sa kamatuuran haley ngani kag mga tuyar sa ida.
Pero para sa inrong mga anak nako sa pagtu-o, kamo ay asa Dios ag kamo ay nagraog laban sa mga bakakon nak nagsisiling nak sinra kuno ay mga propeta. Nagraog kamo sa inra dahil kag Ispirito it Dios nak hina sa inro ay mas gamhanan kisa kang Satanas nak nag-uulipon sa mga tawo hali sa kalibutan. Sa kaklaruhan, kaling mga bakakon nak nagsisiling nak sinra ay mga propeta it Dios ay mga kalibutanhon nak waya gibabaton sa Dios, kada kag inra panudlo ay halin sa kaisipang kalibutanhon. Ag kag mga nagpapanimati sa inra panudlo ay waya ra gibabaton sa Dios. Para sa ato, kita ay asa Dios, kada kag mga nakakilaya sa Dios ay nagpapanimati sa ato. Pero kag mga tawo nak waya sa Dios ay waya gipapanimati sa ato. Parayan dili maaayaman nato kung kag panudlo ay kumporme sa kamatuuran halin sa Ispirito it Dios, o puro kabakakan halin kang Satanas.
KAG NAHANUNGOR SA PAGPALANGGA
Kag Pagpalangga it Dios
Mga pinalangga, palanggaon nato kag usa'g-usa, dahil kag pagpalangga ay halin sa Dios. Kag tawo nak mapinalanggaon ay anak it Dios ag kilaya nida kag Dios. Pero kag tawo nak waya't pagpalangga sa ida hali sa pagtu-o ay waya nakakakilaya sa Dios, kumo kag Dios ay mapinalanggaon. Tuyar kali kag pagpakita it pagpalangga sa ato it Dios. Gingparaya Nida kag Ida bugtong nak Anak hali sa kalibutan, pramas parayan sa Ida magkainggwa kita it kabuhi nak waya't katapusan. 10 Abang rakong pagpalangga kina! Buko nak kita kag nagpapalangga sa Dios, kundi kita kag Ida gingpapalangga. Ag Ida kali gingpakita parayan sa Ida pagparaya it Ida Anak pramas mamatay bilang inughalar pramas mabaoy kag kahangit it Dios dahil sa ato mga sala. 11 Mga pinalangga, kumo tuyar it rako kag pagpalangga sa ato it Dios, dapat tuyar ra kag ato pagpalangga sa usa'g-usa.
12 Waya pang gador sa ato it nakakita sa Dios, pero kung nagpapalanggaan kita sa usa'g-usa, kag Dios ay padayon nak nagpapakig-usa sa ato, ag parayan sa ato kag pagpalangga it Dios ay nakakaabot sa iba, kumporme sa Ida kabubut-on.
13 Nasisiguro nato nak padayon nak nagpapakig-usa kita sa Dios ag imaw ra Sida sa ato, kumo kita ay Ida gingtaw-an it Ida Ispirito. 14 Nakita namo si Hesu-Kristo nak Anak it Dios, ag gingpapamatuuran nak gingparaya kali it Dios nak Tatay, pramas maging Manluluwas it katawuhan sa kalibutan. 15 Kag tawo nak nagpapamatuor nak si Hesus kag Anak it Dios ay padayon nak nagpapakig-usa sa Dios, ag imaw ra kag Dios sa ida. 16 Kada ngani ato nasisiguro ag kita ay nagsasalig nak abang palangga kita Nida.
Kag Dios ay mapinalanggaon, kada kag tawo nak tuyar sa Ida ay padayon nak nagpapakig-usa sa Dios, ag imaw ra kag Dios sa ida. 17 Myentras kita ay padayon nak nagpapakig-usa sa Dios, kaling ato pagpalangga ay mahahanuyos. Kada indi kita dapat matahap sa adlaw it paghusgar it Dios sa tawo, kumo ingpapatuyaran nato si Kristo hali sa kalibutan. 18 Kag matuor nak pagpalangga ay waya't rayang kahadlok dahil ingwawagit it kali kag kahadlok. Pero kag tawo nak padayon nak nahadlok sa Dios ay buko pa hanuyos kag ida pagpalangga, kada raha gihapon sa ida kag kahadlok nak parusahan.
19 Ngasing, matuor nak nagpapalangga kita, kumo una kitang ingpalangga it Dios. 20 Ag kung inggwa it tawo nak nagsisiling, “Palangga nako kag Dios,” pero inglalabanan gihapon nida kag ida isigkatawo, bakakon sida. Dahil kung kag ida isigkatawo nak ida nakikita ay buko nida palangga, pauno nida masisiling nak palangga nida kag Dios nak indi nida makita? 21 Kumo imaw kali kag sugo it Dios sa ato. Kag tawo nak nagpapalangga sa Dios ay dapat rang magpalangga sa ida isigkatawo.

*4:1 4:1 Basaha ra sa Jer. 29:8.