5
Kag Pagtu-o sa Anak it Dios
Kag tawo nak nagtutu-o nak si Hesus ay imaw kag ingpromisang Kristo ay anak it Dios, ag kag tawo nak nagpapalangga sa Tatay ay nagpapalangga ra sa mga gingbibilang Nidang mga anak. Kada kung palangga nato kag Dios ag ingsusunor kag Ida mga sugo, ayam nato nak ingpapalangga nato kag Ida mga anak. Pauno nato palanggaon kag Dios? Parayan sa ato pagsunor sa Ida mga sugo. Ag kag Ida mga sugo ay bukoey mabug-at nak indi puyding ray-on, dahil tanang gingtaw-an it bag-ong kabuhi it Dios ay padayon nak nagraraog sa mga kalibutanhong bagay.
Ag kag parayan it kaling pagraog ay waya't iba kundi kag ato pagtu-o kang Kristo. Ag si-o kag padayon nak nakakaraog sa mga kalibutanhong bagay? Kato yang nak nagpapati nak si Hesus kag Anak it Dios.
Kag Pamatuor Tungor kang Hesu-Kristo
Si Hesu-Kristo ay imaw katong nagpaali sa duta ag gingpamatuuran nak Anak it Dios, parayan sa Ida pagbawtismo sa tubi ag parayan sa Ida rugo it katong Sida ay namatay. Buko yang parayan sa pagbawtismo sa Ida, gingpamatuuran nak Sida ay Anak it Dios, kundi parayan ra sa pagbuhos it Ida rugo. Kag Ispirito it Dios kag nagpapamatuor tungor rili, ag ayam nato nak kali ay klaro dahil tanang Ida gingbibisaya ay matuor. Kada inggwa it tatlo nak nagpapamatuor nak si Hesus kag Anak it Dios. Kali kag Ispirito Santo, kag tubi ag kag rugo. Ag kaling tatlong pamatuor ay ausa.
Kung hanra kita nak magbaton sa pagpamatuor it tawo, dapat nak mas hanra kitang magbaton sa pagpamatuor it Dios tungor sa Ida Anak, dahil mas mapapatihan kina. 10 Kag tawo nak nagtutu-o sa Anak it Dios ay ayam nida sa ida tagipusuon nak kag pamatuor it Dios tungor sa Ida Anak ay matuor. Pero kag tawo nak waya gipapati sa pamatuor it Dios tungor sa Ida Anak, sida ay nagsisiling nak kag Dios ay bakakon, kumo waya sida gitutu-o sa Ida gingpamatuuran. 11 Imaw kali kag pamatuor it Dios. Gingtaw-an kita it Dios it kabuhi nak waya't katapusan, ag kali ay ato maaaguman parayan sa pagpakig-usa nato sa Ida Anak. 12 Kada kag tawo nak nagpakig-usa sa Anak it Dios ay inggway it kabuhi nak waya't katapusan, pero kag tawo nak waya gipakig-usa sa Ida ay indi makaagom it kabuhi nak waya't katapusan.
KAG MGA KASIGURUHAN KANG KRISTO
13 Ngasing gingsusuyat nako kali sa inro nak nagtutu-o nak si Hesus ay Anak it Dios, agor makakasiguro kamo nak magkakainggwa kamo it kabuhi nak waya't katapusan. 14 Kada indi kita matahap nak magpayungot sa Dios, dahil ayam nato nak kung inggwa kita it apangabayon sa Ida kumporme sa Ida kabubut-on, Ida kita arunggon. 15 Ag kung ayam nato nak ingrurunggan Nida kag ato pangabay, ayam ra nato nak mababaton kali nato.
16 Ngasing, kung inggwa it tawo nak nakikita kag ida hali sa pagtu-o nak nakakasala it kasal-anan nak puyde pang mapatawar,* 5:16a o “kasal-anan nak indi magraya sa ida sa kamatayon.” Kag gustong bisayahon it kali ay inggwa't sala nak indi puyding mapatawar, kada kali kag maraya sa tawo sa kaparusahan nak waya't katapusan, nak imaw kag ingsisiling nak ispirituhanong kamatayon. ay pangamuyuan sida agor kaluy-an sida it Dios ag taw-an sida it kusog nak magbalik ag magtutom ray sa Dios. 5:16b o “taw-an sida it kabuhi.” Kag gustong bisayahon it kali ay maaaguman ray nida kag bag-ong kabuhi bilang anak it Dios. (Basaha ra sa San. 5:19-20.) Kag ako gustong bisayahon, ay dapat nak pangamuyuan sida basta kag ida kasal-anan ay katong klase nak puyde pang mapatawar nak indi magraya sa tawo sa waya't katapusang kaparusahan. Dahil matuor nak inggwa't kasal-anan nak waya't kapatawaran, ag waya ako gisisiling nak kato kag dapat ipangamuyo. 17 Sa kaklaruhan, tanang buko tama nak ginghihimo it tawo ay sala, pero sa yudo it kina tanan ay puyding mapatawar, puyra yang katong ako ingsiling dati.
18 Ngasing, ayam nato nak kag mga gingtaw-aney it bag-ong kabuhi it Dios ay waya gipapadayon sa pagpakasala, dahil ingbabantayan sinra it Anak it Dios, kada waya it mahihimo laban sa inra si Satanas.
19 Ayam ra natong kita ay mga anak it Dios, pero kag waya nagtutu-o sa Anak it Dios sa bug-os nak kalibutan ay sa irayom it gahom ni Satanas.
20 Usa pa, ayam ra natong nagpaali sa duta kag Anak it Dios, ag ingtaw-an kita Nida it pagkaintyendi pramas makilaya nato kag matuor nak Dios. Ag ngasing kita ay nagpakig-usay sa Ida parayan sa ato pagpakig-usa sa Ida Anak nak si Hesu-Kristo. Sida kag matuor nak Dios ag imaw kag inghalinan it matuor nak kabuhi nak waya't katapusan.
21 Kada ngani, mga anak nako sa pagtu-o, aya kamo giyuhor sa mga ribulto. 5:21 Sa sulunranon it mga taga-Gresya kag sugo nak “payaduan kag tanang ribulto” ay pareho sa pagsugo nak “payaduan kag tanang klase it sala.” Ag sa inra pagmitlang sa “ribulto” ay naumir kag tanang mga dios-diosan o ingyuyurhan it tawo.
Hastang dili yangey kag ako suyat sa inro.

*5:16 5:16a o “kasal-anan nak indi magraya sa ida sa kamatayon.” Kag gustong bisayahon it kali ay inggwa't sala nak indi puyding mapatawar, kada kali kag maraya sa tawo sa kaparusahan nak waya't katapusan, nak imaw kag ingsisiling nak ispirituhanong kamatayon.

5:16 5:16b o “taw-an sida it kabuhi.” Kag gustong bisayahon it kali ay maaaguman ray nida kag bag-ong kabuhi bilang anak it Dios. (Basaha ra sa San. 5:19-20.)

5:21 5:21 Sa sulunranon it mga taga-Gresya kag sugo nak “payaduan kag tanang ribulto” ay pareho sa pagsugo nak “payaduan kag tanang klase it sala.” Ag sa inra pagmitlang sa “ribulto” ay naumir kag tanang mga dios-diosan o ingyuyurhan it tawo.