1 PEDRO
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PRIMERONG SUYAT NI APOSTOL
PEDRO
Kaling suyat ay imaw kag una sa ruhang suyat halin kang Apostol Pedro nak usang disipulo ni Hesu-Kristo. Gingparaya nida kali sa mga nagtutu-o kang Kristo nak nag-iistar sa iba't-ibang lugar nak ngasing ay sakopey it Turkey. Gingsuyat nida kali mga 32-34 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 62-64 A.D.)
Si Pedro ay ingtatawag rang Sepas sa bisayang Hebreo, pero kag ida talaga pangayan ay Simon. Sida ag ida manghor nak si Andres ay mga mangingisra nak unang ingtawag ni Hesus nak magsunor sa Ida. Ingpili sida ni Hesus nak maging usa sa tatlong pinaka-mayungot nak kaibahan Nida, ag sa huli sida kag naging pinuno it mga disipulos.
Gingsuyat kali agor pakusugon kag mga nakakaagom it hirap dahil sa inra pagtu-o kang Kristo. Inghuman kali ni Apostol Pedro parayan sa pagparumrom sa inra tungor sa Maadong Balita, kung pauno namatay ag nabanhaw si Kristo, ag kung pauno nagpromisa nak mabalik.
KAG SUYOR IT 1 PEDRO
Kag Pagpangamusta 1:1-2
Gingtaw-an Kita it Bag-ong Kabuhi ag Pag-asa 1:3-12
Kag Nahanungor sa Pagpangabuhi sa Balaan nak Parayan 1:13—2:10
Kag Pagpakusog sa mga Kristyanong Nahihirapan 2:11—5:11
Kag Pagtapos ag Pagpangamusta 5:12-14
Kag Primerong Suyat ni Apostol
PEDRO
1
KAG PAGPANGAMUSTA
Mga pinalanggang hali nak pinili it Dios pramas maging Ida sinakupan,
nak ngasing ay nagpangkalat ag nagpapang-istar nak pay estranghero sa mga lugar it Ponto, Galasya, Capadosya, Asya ag Bitinya.* 1:1 Puyding basahon nato sa Bin. 2:9 kung pauno narunggan it mga taga-Ponto, Capadosya ag Asya kag Maadong Balita. Ag ingsusuyat ra sa Bin. 16:6-7 kag tungor sa pagpangwalihan ni Apostol Pablo sa mga lugar it Galasya ag Bitinya.
Ako si Pedro nak Apostol ni Hesu-Kristo kag nagsusuyat it kali.
Kamo ay gingpili it Dios nak Tatay kumporme sa Ida plano it katong una pa, ag kamo ay inggahin ra para sa Ida parayan sa gahom it Ispirito Santo. Kina kag Ida ingbuot agor kamo ay magsunor kang Hesu-Kristo ag maging limpyo parayan sa Ida rugo.
Kabay pang mapasa-inro kag rakong kaaduhan ag katimunungan nak halin sa Dios.
GINGTAW-AN KITA IT BAG-ONG KABUHI AG PAG-ASA
Dayawon nato kag Dios ag Tatay it ato Ginoong Hesu-Kristo. 1:3 Bag-o naging tawo si Kristo Sida ay Diosey. Pero it katong nagpaali Sida sa duta bilang tawo ay ingtatawag Nida kag Dios nak Tatay, nak Ida Dios ag Tatay ra. Kumo parayan sa Ida rakong kaluoy, kita ay Ida ingtaw-an it bag-ong kabuhi ag pag-asa nak indi mawagit, parayan sa pagkabanhaw ni Hesu-Kristo.
4-5 Ag imaw kali kag ato panublion nak inding gador masira, matubagan, ag magpus-aw. Ag kali ay ging-aman it Dios sa langit para sa inro hastang makumpleto Nida kag inro kaluwasan. Ag Ida ra kamo ingrarahanan parayan sa Ida rakong gahom dahil sa inro pagtu-o hastang ipakita Nida kag katuparan it kali sa katapusan. Dahil dili magkinasadya kamo, aber aaguman anay ninro kag iba't-ibang kahirapan sa suyor it malip-ot nak panahon. Kumo kag inro pagtu-o ay tuyar sa buyawan nak kinahangyang iparayan sa kayado agor pamatuuran kung klaro. Ag aber rako kag balor it buyawan, kali ay masisira gihapon. Pero kag inro pagtu-o ay mas mahalaga kisa sa buyawan. Kada pag narayanan ninro kag tanang kahirapan dili, kamo ay apurihon, apahalagahan ag ipagmarako sa adlaw kung sauno mabalik ag mapakita si Hesu-Kristo.
Matuor nak waya pa ninro Sida nakita, pero ingpapalangga gihapon ninro. Ag aber ngasing, waya pa ninro Sida nakikita, pero nagtutuoy kamo. Kada ngani aber tuyar, nasasadyahan gihapon kamo it rako. Ag kaling inro kasadya ay indi maibisaya ag waya it kapareho, kumo kag bunga it inro pagtu-o ay pramas maluwas kamo.
10-11 It kato, kag mga propeta kag naunang nagbabantala tungor riling kaluwasan, nak sa kaaduhan it Dios, ay Ida ingtaoy sa inro. Ag sinra kag gingtugyan it Ispirito ni Kristo, pramas maunang magpamatuor tungor sa maaguman nak hirap ni Kristo, ag pagkatapos Sida ay aray-on sa kahimayaan. Pero dahil indi ninra kali maintyendihan, sinra ay nagtitinguha ag nagpupursige nak hanapon kung ni-o talaga kag gustong bisayahon it kaling tanan, ag kung sauno kali matutupar. 12 Ugaling gingpahadag it Dios sa inra nak kaling inra gingpapabisaya ay buko para sa inra, kundi para sa inro ikakaado ngasing. Kumo kaling inra ingbibisaya ngasing ay imaw kag gingbibisaya ra it katong mga nagbabantala it Maadong Balita sa inro, parayan sa gahom it Ispirito Santo nak ingparaya it Dios halin sa langit. Ag aber kag mga anghel ra ay naghahanrom nak gador nak maintyendihan kali it maado.
KAG NAHANUNGOR SA PAGPANGABUHI SA BALAAN NAK PARAYAN
13 Kada ngasing, kumo naluwasey kamo, dapat maging hingisipaney kamo ag punggan kag inro sarili. Ag magpaninrugan sa inro pag-asa nak pakamaaduhon kamo it Dios sa pagbalik ag sa pagpakita ni Hesu-Kristo. 14 Kumo ngasing kamo ay mga anak it Dios, kada kinahangyan nak kamo ay masinunranon sa Ida bilang mga anak. Ag indiey ninro dapat sunron kag mga mayaing hanrom it inro sarili tuyar it katong waya pa kamo it ayam tungor sa Dios. 15 Kundi magpangabuhi kamo sa balaan nak parayan, kumporme sa pagkabalaan it Dios nak imaw it nagtawag sa inro. 16 Kumo gingpasuyat it Dios sa Sagradong Kasuyatan nak,
“Magpakabalaan kamo, dahil Ako ay balaan.” 1:16 Lev. 11:44-45; 19:2.
17 Ag rumruma ninro nak kaling Dios nak inro ingkikilaya ag gingtatawag nak Tatay, ay imaw ra it mahusgar sa tanan kumporme sa inghuman it bawat usa. Ag waya Sida it pinilian. Kada dapat kamong magkainggwa it kahadlok sa Ida sa suyor it inro pagtiner dili sa duta. 18 Kumo ayam ninro nak kamo ay gingtubos sa waya't puyos nak pagpangabuhi nak inro namat-an sa inro mga ginikanan. Ag kaling pagtubos sa inro ay buko parayan sa mga butang nak masisira yang tuyar sa pilak ag buyawan, 19 kundi parayan sa marakong balor it rugo ni Kristo. Tong pagkamatay Nida, Sida ay pay tuyar sa usang anak it karnero nak wayang gador it kahinayan o diperensya, para ihalar sa Dios. 20 Bag-o pa sa pagtuga it kalibutan, gingplano it Dios nak iparaya si Kristo bilang Manunubos it tanang tawo dili sa kalibutan, pero ngasing nak huling mga adlaw ay gingpakitaey Sida it Dios alang-alang sa inro. 21 Parayan sa Ida, kamo ay nagsasalig sa Dios nak imaw it nagbanhaw kang Kristo ag nagta-o sa Ida it rakong balor. Kada kag Dios yang kag inro ingtutuuhan ag ing-aasahan.
22 Kumo ginglimpyuhaney ninro kag inro sarili parayan sa inro pagpati sa kamatuuran, ag naging sinseroy kag inro pagpalanggaan sa mga hali sa pagtu-o, kada maging hugot pa sa inro tagipusuon kag inro pagpalanggaan sa usa'g-usa. 23 Dahil kamo ay pay natawo ray liwat, buko sa tawunhon yang nak parayan nak nakakaagom it kamatayon, kundi parayan sa mga bisaya it Dios nak buhi ag mapabilin hastang sa waya it katapusan. 24 Ayam nato nak matuor kali dahil kag ingsisiling sa Sagradong Kasuyatan ay,
“Tungor sa kabuhi it mga tawo, sinra ay nupay hilamunon,
ag kag inra kagandahan ay nupay buyak it hilamunon,
nak nakupos yang, ag kag buyak ay natinikrag.
25 Pero kag mga bisaya it Gino-o ay mapabilin hastang sa waya it katapusan.”§ 1:25 Isa. 40:6-8.
Ag kaling mga bisaya ay imaw kag Maadong Balita nak gingbantala sa inro.

*1:1 1:1 Puyding basahon nato sa Bin. 2:9 kung pauno narunggan it mga taga-Ponto, Capadosya ag Asya kag Maadong Balita. Ag ingsusuyat ra sa Bin. 16:6-7 kag tungor sa pagpangwalihan ni Apostol Pablo sa mga lugar it Galasya ag Bitinya.

1:3 1:3 Bag-o naging tawo si Kristo Sida ay Diosey. Pero it katong nagpaali Sida sa duta bilang tawo ay ingtatawag Nida kag Dios nak Tatay, nak Ida Dios ag Tatay ra.

1:16 1:16 Lev. 11:44-45; 19:2.

§1:25 1:25 Isa. 40:6-8.