2
Kada, dahil gingtaw-aney kamo it bag-ong kabuhi, ay dapat nak talikuraney ninro kag tanang kayainan, kalukuhan, pagpakitang tawo, pagkahili ag tanang pagpanglibak tungor sa inro isigkatawo. Bilang mga bag-ong tubo kang Kristo, puyde nak ikumpara kamo sa bag-ong liwas nak anak nak perming naghahanrom nak magsuso. Kada kamo ay dapat nak permi rang magkainggwa it hanrom sa purong ispirituhanong pagkaon nak imaw kag mga bisaya it Dios. Tumana kali agor magtibay kag inro pagtu-o, hastang kag inro kaluwasan ay mabug-os sa langit, dahil naagumaney ninro kung pauno it ado kag Gino-o.
Kag Buhi nak Bato ag Piniling Lahi
Magpayungot kamo sa inghalinan it kabuhi nak waya't iba kundi si Kristo, nak ingpapatuyar sa buhi nak bato nak gingsikway it mga manugpatugrok. Pero Sida nak gingsikway it tawo ay imaw it pinili it Dios ag marako kag balor sa Ida pagmuyat.* 2:4 Sal. 118:22. Ag kumo sa inro pagpayungot kang Kristo, kamo ra ay ingpapatuyar sa mga buhi nak bato, dahil kamo ay inggagamit Nida sa pagpatugrok it ispirituhanong templo. Ag kamo ay nagsiserbisyo nak pay mga balaan nak saserdote nak naghahalar it ispirituhanong inughalar bilang pagdayaw. Ag kali ay abatunon it Dios bilang kahalamut-an sa Ida atubangan parayan kang Hesu-Kristo. Ayam nato nak kali ay matuor dahil nakasuyatey sa Sagradong Kasuyatan nak,
“Panimati-i it maado!
Mabutang Ako it usang bato sa Sion, 2:6a It katong una pa kag usang baguntor sa tunga it Herusalem ay Sion kung hariin ingpatugrok ni Haring Solomon kag Templo. Herusalem kag pinaka-syudad it mga lahi it Hudyo ag kag ingpapatungran it kaling bato ay si Hesu-Kristo nak imaw kag ingpromisang Kristo.
usang marakong bato
nak imaw it pangpatibay sa bayay.
Kali ay pinili nak inggwa it balor,
ag kag tawo nak nagtutu-o sa Ida
ay indi nak gador mahuda.” 2:6b Isa. 28:16.
Kada, para sa inro nak nagtutu-o ay marako kag Ida balor. Pero para sa mga waya nagtutu-o, inggwa it nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak nagsisiling,
“Kag batong ingsikway it mga nagtutugrok it bayay
ay imaw it naging pinaka-importante bilang pangpatibay dili.Ӥ 2:7 Sal. 118:22.
Ag dapat marumruman ra kag ibang nakasuyat raha nak nagsisiling,
“Kali kag bato nak imaw it mata-o it ikakayain sa inra pagmuyat,
ag marurusmuan ninra.”
Mapaparusmo sinra dahil waya sinra nagpapati sa ingbibisaya it Dios, ag imaw kali kag plano it Dios para sa inra.* 2:8 Basaha ra sa Isa. 8:14.
Pero para sa inro, kamo kag lahi nak pinili it Dios, ag nupay mga saserdote nak nagsiserbisyo sa ato hari. Kamo ra kag balaan nak sinakupan para sa Dios, nak Ida ing-akoey bilang Ida sariling pag-aari. Gingpili Nida kamo pramas magbantala it mga katitingayang ginghimo it Dios nak imaw it nagtawag sa inro halin sa karuymanan, papagto sa Ida katitingayang kahadagan. 2:9 Kaling ap-at nak tawag ay gingsiling sa Yumang Kasuyatan (Exo. 19:5-6 ag Deu. 7:6.) tungor sa mga lahi it Hudyo nak mga inanak ni Israel nak imaw kag katawuhan it Dios. Kag gustong bisayahon it ingbibisaya ni Apostol Pedro dili ay kag mga nagtutu-o kang Kristo kag mga ingbibilang nak klarong mga Hudyo sa pagmuyat it Dios ngasing.
10 It kato kamo ay buko pa mga katawuhan it Dios, pero ngasing, kamo ay naging Iday. It kato kamo ay waya pa giaagom it Ida kaluoy, pero ngasing, kamo ay nag-aagomey. 2:10 Ose. 2:23.
KAG PAGPAKUSOG SA MGA KRISTYANONG NAHIHIRAPAN
11 Mga pinalangga, kumo kamong mga nagpangkalat nak pay mga estranghero yang dili sa kalibutan sa malip-ot yang nak panahon, ay ako nak gador kamo inglalaygayan nak iwasan kag inro mga mayaing hanrom nak naglalaban sa inro maadong hanrom nak magtuman sa Gino-o. 12 Importante nak maado permi kag inro paghiwas ag pagbisaya sa atubangan it inro mga kasimanwa nak waya nagpapati sa Dios. Dahil kung tuyar kag inro ginghuhuman, aber ingsasan-an ninra kamo, ay maabot kag oras nak makita gihapon ninra nak kag inro inghuhuman ay maado yaki, kada apurihon ninra kag Dios sa adlaw it Ida pagpakita.
Kag Pagpasakop sa mga Inggwa it Karapatan sa Banwa
13 Alang-alang sa Gino-o, magpasakop kamo sa tanang mga inggwa it karapatan nak magrumaya sa inro, lalong-laloey sa Pinaka-pinuno it bansa. 14 Magpasakop ra kamo sa mga ibang pinuno tuyar sa gobernador, nak Ida gingtatalaga pramas magparusa sa mga naghuhuman it kayainan, ag nagtata-o it balor sa mga naghihimo it maado. 15 Kumo kabubut-on talaga it Dios, nak parayan sa inro ginghihimo nak maado, matungon it pagbisaya laban sa inro kag mga tawo nak pay waya it isip, ag waya it ayam kung ni-o kag inra ingbibisaya. 16 Ipakita ninro parayan sa inro maadong pagpangabuhi nak kamo ay hilwayey kang Kristo. Pero kinang inro kahilwayan ay indi dapat gamiton nak rason pramas makahuman it kayainan, kundi gamiton kina pramas makaserbisyo sa Dios. 17 Respituha kag tanang tawo, palangga-a kag inro mga hali sa pagtu-o, magkainggwa it kahadlok sa Dios ag respituha ra kag Pinaka-pinuno it inro bansa.
Kag Paglaygay sa mga Suguon
(Epeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; Tito 2:9-10)
18 Ag kamong mga suguon ay dapat nak magpasakop sa inro mga amo, nak di rayang pagtahor. Kali ay indi ninro ighimuon para yang sa mga amo nak maado ag mabuot, kundi para sa mga mayain ra. 19 Dahil kung atis-an ninro kag pagpahirap sa inro, aber waya it dahilan, kumo kag inro ging-iisip ay kung paunong magtuman sa Dios, kali ay abang ado sa Ida pagmuyat. 20 Pero matataw-an ara kamo it balor kung atis-an ninro kag kaparusahan nak angay sa inro, kumo nakasala kamo? Pero kung dahil sa inro paghuman it maado ay naaaguman ninro kag pagpahirap sa inro, kato talaga ay abang ado sa pagmuyat it Dios. 21 Dahil para raha kamo gingtawag it Dios, kumo si Kristo ra ay nag-agom it pagpahirap alang-alang sa inro, ag ingpakita Nida kag maadong halimbawa nak inro dapat patuyaran.
22 Waya nak gador Sida nakasala ag waya it aber niong kabakakan nak nagliwas sa Ida yuba. 23 It katong ginglibak Sida ninra, ay waya Sida gigbayos it mayain. Ag tong gingpahirapan ay waya ra Sida gipanghadlok sa inra, kundi gingsalig Nida kag Ida sarili sa Dios nak naghuhusgar it matarong. 24 Si Kristo mismo kag nag-ako it kaparusahan, nak dapat tan-a ay kita para sa ato tanang mga sala, tong namatay Sida sa krus. Ing-ako Nida kali agor indiey kita magpadayon sa pagpakasala, kundi mapangabuhi it tadlong. Ag parayan sa Ida mga yabhag, kamo ay napaado. 25 Kumo dati, kamo ay tuyar sa mga karnero nak nayaag. Pero ngasing kamo ay nagbalikey sa inro tagaalaga nak nagtatatap it inro mga kabuhi.§ 2:25 Isa. 53:5-7,9.

*2:4 2:4 Sal. 118:22.

2:6 2:6a It katong una pa kag usang baguntor sa tunga it Herusalem ay Sion kung hariin ingpatugrok ni Haring Solomon kag Templo. Herusalem kag pinaka-syudad it mga lahi it Hudyo ag kag ingpapatungran it kaling bato ay si Hesu-Kristo nak imaw kag ingpromisang Kristo.

2:6 2:6b Isa. 28:16.

§2:7 2:7 Sal. 118:22.

*2:8 2:8 Basaha ra sa Isa. 8:14.

2:9 2:9 Kaling ap-at nak tawag ay gingsiling sa Yumang Kasuyatan (Exo. 19:5-6 ag Deu. 7:6.) tungor sa mga lahi it Hudyo nak mga inanak ni Israel nak imaw kag katawuhan it Dios. Kag gustong bisayahon it ingbibisaya ni Apostol Pedro dili ay kag mga nagtutu-o kang Kristo kag mga ingbibilang nak klarong mga Hudyo sa pagmuyat it Dios ngasing.

2:10 2:10 Ose. 2:23.

§2:25 2:25 Isa. 53:5-7,9.