1 TIMOTEO
KAG PAUNANG MGA BISAYA TUNGOR SA PRIMERONG SUYAT NI APOSTOL PABLO KANG
TIMOTEO
Kaling suyat ay imaw kag una sa ruhang suyat nak ingsuyat ni Apostol Pablo (1 Tim. 1:1-2.) sa usang binata nak manugsunor ni Kristo nak kag ngayan ay Timoteo. Ingsuyat nida kali mga 33-35 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak mga 63-65 A.D.) Kaling si Timoteo ay halin sa banwa it Listra sa probinsya it Pisidya, nak ngasing ay sakopey it Turkey. Kag ida nanay ay usang lahi it Hudyo pero kag ida tatay ay usang taga-Gresya. It katong sida ay maisot pa, sida ay ingtudluan it ida nanay ag lola tungor sa Gino-o, ag tong huli, sida ay naging kaibahan ag manugbulig kang Pablo sa ida pagpanglibutan sa pagwali it Maadong Balita.
It katong ingsuyat ni Apostol Pablo kaling suyat, ida'y ingtalaga si Timoteo bilang pastor sa Epeso pramas kuntrahon katong mga nagtutudlo it buko matuor. Ing-uumir nida diling suyat kag angay nak pamatasan it mga nagtutu-o, lalong-laloey kag para sa inra mga pinuno.
Sa huling parti it kaling ida suyat ay inglalaygayan ra ni Apostol Pablo si Timoteo kung pauno sida maging usang maadong manugserbisyo kang Hesu-Kristo ag kung ni-o kag ida mga responsibilidad sa iba't-ibang grupo it mga Kristyano.
KAG SUYOR IT 1 TIMOTEO
Kag Pagpangamusta 1:1-2
Kag Nahanungor sa Tama ag Salang Panudlo 1:3-20
Kag Nahanungor sa Pagpangamuyo 2:1-15
Kag Nahanungor sa mga Pinuno it mga Nagtutu-o 3:1-16
Kag mga Laygay kang Timoteo Para sa mga Nagtutu-o 4:1—6:19
Kag mga Huling Tugon 6:20-21
Kag Primerong Suyat ni Apostol Pablo kang
TIMOTEO
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Pinalangga nakong anak sa pagtu-o nak Timoteo,* 1:1-2 Basaha sa Bin. 16:1-2 tungor kang Timoteo.
Ako si Pablo nak Apostol ni Kristo Hesus kag nagsusuyat it kali. Ako ay Apostol kumporme sa sugo it Dios nak ato Manluluwas ag Ginoong Hesus nak ato pag-asa.
Kabay pang mapasa-imo kag kaaduhan, kag kaluoy ag kag katimunungan nak halin sa Dios nak Tatay ag kang Kristo Hesus nak ato Gino-o.
KAG NAHANUNGOR SA TAMA AG SALANG PANUDLO
Kag Paandam Laban sa Salang Panudlo
Kung ni-o kag ako ginglaygay sa imo it katong ako'y papagtuon sa probinsya it Macedonya, ay imaw ra gihapon nako it ginglalaygay sa imo ngasing, nak ikaw ay magtiner pa raha sa syudad it Epeso. Dahil inggwa't pilang mga tawo raha nak kinahangyang imo malaygayan nak indi magtudlo it mga sala nak panudlo. Kinahangyan rang imo sinra laygayan nak indi giakason kag inra mga oras sa mga istorya nak indi mapamatuuran. Ag imaw ra sa pagsinunson sa pay waya't katapusang mga listahan it mga ginikanan, dahil kina ay ginghalinan it mga pagsinuay-suayan dahil sa inra pagpitlo-pitlo yang. Kaling tuyar nak mga istorya ay waya gitutudlo sa inra kung pauno sunron kag kabubut-on it Dios nak maayaman parayan yang sa pagtu-o.
Kumo kaling ato panudlo sa inra ay pramas kag tanang nagtutu-o kang Kristo ay magkainggwa't pagpalangga sa usa'g-usa. Kaling pagpalangga ay dapat halin sa tagipusuon nak waya't gingkukumkom nak kahangit, halin sa malimpyong kunsensya, ag dahil sa matuor nak pagtu-o. Inggwa it mga tawo nak nagtalikor sa tuyar nak panudlo ag sinra ay nagkayaag papagto sa puat pagdiniskusyan nak waya ra't kapuyos-puyos. Kali ay dahil sa inra kagustuhan nak maging mga manunudlo it Kasuguan it Dios. Kag mga panudlo nak inra ingtutudlo sa mga tawo ay kabi ninra ay tama, pero buko. Dahil waya ninra naiintyendihe kag matuor nak panudlo it Dios.
Ayam ra nato nak maado kag Kasuguan kung kali ay inggagamit it tawo sa tama. Kali ay parayan sa ida pagkaintyende nak kag Kasuguan ay waya gihimu-a it Dios para sa mga maadong tawo, kundi para parusahan kag mga tawong nagkukuntra sa tama ag suwail. Imaw ra sa mga waya gitutuman sa kabubut-on it Dios ag sa mga makasal-anan, sa mga tawong waya namumut-i it Dios ag sa mga waya't pagtahor sa aber ni-o mang sagradong bagay, sa mga nagpapangmatay it inra tatay o nanay, ag sa mga nagpapangmatay it iba pa ninrang isigkatawo. 10 Kag Kasuguan ay ginghimo ra it Dios para sa mga tawong nag-uubay sa buko ninra sariling asawa, mga nag-uubay sa inra kaparehong kayake o kaparehong kabade, mga nagpapangbaoy it mga tawo nak pwersahan para makwartahan yang, mga bakakon, mga nagtitestigo it buko matuor, ag katong mga naghihimo it aber niong kabaliskaran it tadlong nak panudlo. 11 Sa yudo it kina kag mga tadlong nak panudlo ay katong kumporme sa mahimayaong Maadong Balita it Dalayawon nak Dios, nak ingtugyan sa ako agor ipanudlo.
Kag Pag-uma ni Pablo nak Rako kag Kaluoy it Dios sa Ida
12 Abang rako kag ako pagpasalamat kang Kristo Hesus nak ato Gino-o nak nagta-o sa ako it kusog nak magwali it Maadong Balita! Nagpapasalamat ra ako nak gingmuyatan ako Nida nak usang masasaligan ag gingpili nak magserbisyo sa Ida, 13 aber tong una ay ako Sida gingpasipalahan ag ingpahirapan nako kag Ida mga katawuhan, ag aber ako Sida ging-insulto. Pero sa yudo it kina ay ingkaluy-an gihapon ako it Gino-o dahil dati ay nahimo nako katong mga bagay, ag waya nako nasaduri nak kato yaki ay sala, ag dahil sa ako kawar-an it pagtu-o sa Ida. 14 Ag subra-subra kag kaaduhan sa ako it ato Ginoong Dios, kaumir kag Ida pagta-o sa ako it pagtu-o ag pagpalangga sa ako isigkatawo dahil sa pagpakig-usa kang Kristo Hesus.
15 Masasaligan kaling bisaya ag dapat nak patihan. “Si Kristo Hesus ay nagpaali sa kalibutan agor luwason kag mga makasal-anan,” ag kung sa payain-yainan yang ra it pagkatawo ay wayaey it makakapareho sa ako. 16 Pero dahil raha gingkaluy-an ako it Dios agor sa pagpatawar sa ako nak imaw kag pinaka-makasal-anan sa tanan ay maipakita ni Hesu-Kristo kung mauno it rako kag Ida pagpasensya. Ag ginghimo ra Nida kali agor kag Ida pagpatawar sa ako ay puyding muyatan it ibang mga matu-o sa Ida para inra mabaton kag kabuhi nak waya't katapusan. 17 Kabay pang kag tanang balor ag kadayawan hastang sa waya't katapusan ay maita-o sa Dios nak Hari it tanang kapanahunan, Dios nak waya't kamatayon, Dios nak indi makita it ato mga mata, Sida nak ausang Dios. Kabay pa.
Kag Responsibilidad ni Timoteo
18 Timoteo, anak, kag mga manugbisaya it mensahe halin sa Dios para sa mga nagtutu-o ay nagta-o it mensahe para sa imo, agor pakusugon ikaw sa imo pagserbisyo sa Dios. Ag ngasing ako ra ikaw gingsusugo kumporme sa inra ingsiling. Magtinguha nak gador ikaw para sa kamatuuran nak ato gingtutuuhan, tuyar sa usang maadong sundalo nak naglalaban para protektahan kag ida nasasakupan. 19 Himu-a kali habang gingpapanghuytan nimo kag imo pagtu-o sa Ida ag sa pagtuman nimo kung ni-o kag gingsisiling it imo kunsensya nak tama. Inggwa't pilang mga tawo, nak dahil waya ninra gitumana kag gingsisiling it inra kunsensya ay nawagit kag inra pagtu-o, nak pay baga batil nak inra gingpabad-an nak mawasak sa tunga't karagatan. 20 Kaumir sa inra sina Himeneo ag Alejandro nak tong huli ay gingpasugtan nako nak magsunor sa inra kagustuhang tumanon si Satanas. Kali ay agor sinra ay magmadla ag makatuon nak indi magpasipala sa Dios.

*1:1-2 1:1-2 Basaha sa Bin. 16:1-2 tungor kang Timoteo.