3
KAG PAGTUDLO TUNGOR SA MATIMUNONG NAK PAGPANGABUHI
Kag Pangabay nak Ipangamuyo sina Pablo ag kag Pagpakusog sa mga Taga-Tesalonica
Sa katapusan, mga hali namo sa pagtu-o, pangamuyuan kami nak sa amo pagwali it mga bisaya it Gino-o ay padayon kina nak mapalapnag ag mataw-an it balor it mga tawo, pareho sa natabo sa inro. Ag pangamuyuan ra ninro nak waya't matabo sa amo laban sa mga mayaing tawo ag mga nagkukuntra sa amo, dahil buko tanan ay nagtutu-o sa mga bisaya it Gino-o.
Pero kag Gino-o ay talagang masasaligan, ag Sida kag mata-o it kusog ag mabantay sa inro laban kang Satanas, nak imaw kag inghalinan it kayainan. Ag rako kag amo pagtu-o sa Gino-o, nak kamo ay nagtutuman sa Ida, ag padayon ra ninro nak tumanon kag amo mga gingsugo sa inro.
Kabay pa nak kag Gino-o kag magtudlo sa inro mga tagipusuon nak padayon ninrong mabatyagan kag pagpalangga it Dios, ag Sida kag matudlo sa inro nak kamo ay magpaninrugan tuyar kang Kristo.
Kag Sugo nak Magtrabaho ag Indi Magpabada sa Pagpangabuhi
Ngasing, mga hali namo sa pagtu-o, ingsusugo namo sa inro sa pangayan it ato Ginoong Hesu-Kristo nak indi mag-iba sa mga hali nak pabada sa pagpangabuhi, ag waya gisusunor sa inro mga natun-an halin sa amo nak amo ra dating natun-an. Kamo mismo kag nakakaayam nak kami ay dapat ninrong patuyaran, dahil it katong hina pa kami ay waya kami gitinamar. Waya ra kami gipanghagaran it amo gingkaon, kundi gingbadaran kina namo. Adlaw ag gab-i kag amo pagtrabaho ag nagpangabudlay kami agor indi kami maging pabug-at sa miskan kanin-o sa inro.
Buko nak kami ay waya it karapatan nak magbaton it pagkaon halin sa inro, kundi imaw kag amo inghimo agor sa tuyar nak parayan it amo pagpangabuhi, kamo ay mataw-an it ehemplo nak dapat ninrong patuyaran. 10 Dahil aber it katong rahina pa kami sa inro, ingsugoey namo kamo nak kung inggwa sa inro it waya gustong magtrabaho, bad-ey sida gipakauna.
11 Amo kali nasiling, dahil nakaabot sa amo nak kag iba sa inro ay nagtitinamar ag kag ing-akasan it oras ay kag pagpasinglabot sa pagpangabuhi it iba, ag waya nak gador gitratrabaho. 12 Kada ngasing kinang mga tawo nak tuyar ay gingsusugo ag ginglalaygayan namo sa pangayan it ato Ginoong Hesu-Kristo, nak magtrabaho para sa inra sarili, ag maghim-ong sa inra pagpangabuhi.
13 Mga hali namo, kabay pang indi kamo magsawa sa paghimo it maado. 14 Kung inggwa sa inro it indi magsunor sa amo ginglalaygay rili sa suyat, tanra-e sida ag aya giiba sa ida, agor sida ay mapapahuda. 15 Pero aya sida gitratara nak kaaway, kundi paandami sida bilang hali ninro sa pagtu-o.
KAG BENDISYON
16 Kabay pang kag Gino-o nak nagtata-o it katimunungan ay imaw kag mata-o sa inro it katimunungan sa tanang oras ag sa tanang kahimtangan. Ag kabay pang Sida ay maging kaibhanan ninrong tanan.
Kag Mga Huling Bisaya ni Pablo
17 Ngasing, ako mismong si Pablo, kag nagsusuyat it kaling huling mga bisaya. Ag kali ay suyat it ako sariling damot nak imaw kag tanra it ako tanang suyat, agor makilaya nak kali ay halin sa Ako.
18 Kabay pang mapasa-inrong tanan kag kaaduhan it ato Ginoong Hesu-Kristo.