6
Kag Nahanungor sa mga Ulipon nak Nagtutu-o kang Kristo
Imaw kali kag ako mga laygay para sa mga ulipon nak nagtutu-o kang Kristo. Sinra ay dapat magtahor sa inra amo agor kag ngayan it Dios ag kag ato gingtutudlo ay indi mapuyaan. Indi dapat mabuhinan kag pagtahor it usang ulipon sa ida amo nak nagtutu-o kumo sinra ay maghali kang Kristo. Dapat pa ngani nidang pakanduon kag ida pagserbisyo dahil kag nakakabaton it kapuslanan ay mga nagtutu-o kang Kristo, ag pareho sinrang palangga it Dios.
Tudluan ag ipatupar kaling mga obligasyon it mga ulipon sa imo mga hali sa pagtu-o. Kung inggwa ugaling it nagtutudlo it kuntra rili, ag sinra ay waya gikukumporme sa maadong mga panudlo it ato Ginoong Hesu-Kristo ag sa mga tudlo kung pauno sinra mamumut-an it Dios, sinra ay nagmamarako yang, pero waya ra sinra't nanunungnungan! Sakitey ninra kag paghinanap it kasabtanan ag pagpakigsuay tungor sa mga bisaya, nak imaw kag inghahalinan it paghinilian, paghinangitan, pagpanglibak, ag mayaing mga pagduda. Imaw ra kali kag perming ginghahalinan it pagdiniskusyunan it mga tawong mayain it pag-iisip, kato bagang wayaey it pagkaayam sa kamatuuran. Kali ay dahil kag asa inra huna-huna ay kag pagiging pagka-diosnanon ay usang parayan yang kung pauno sinra ay inggwa't mapapakamos.
Kag Nahanungor sa Pagpalangga sa Kwarta
Matuor, abang rako kag mapapakamos sa pagka-diosnanon, pag kita ay masinadyahon ag mapinasalamaton kumporme sa ingta-o sa ato it Dios. Kumo tong matawo kita sa kalibutan ay waya kita it raya rili, ag pag kita ay mamatay ay waya ra kita it mararaya halin dili.* 6:7 Basaha sa Job 1:21; Sal. 49:17 ag Man. 5:15. Inggwa yang kita it nakakaon ag nasusuksok ay dapatey kitang makuntento. Pero katong mga nagpapaka-hanrom nak maging manggaranon ay natitintar. Sinra ay pay naririt-ag ag napapagto sa paghanrom it mga nio-niong bagay nak waya ra't natataong kaaduhan sa inra sarili, kundi puro yang kahaprusan it buot. Ag imaw pa sa inra't maraya sa kasiraan ag kamatayon. 10 Dahil kag pagpalangga sa kwarta ay imaw it inghahalinan it tanang klaseng kayainan. Sa paghingabot sa kwarta ay maramo kag napapayado sa kamatuuran nak nakikita sa mga bisaya it Dios, ag kag inra nasasagpaan ay puro kabug-atan sa rughan.
Kag Iba pang Laygay Para Kang Timoteo
11 Pero ikaw, Timoteo, nak usang suguon it Dios, ay dapat nak magpayado sa tanan nak kina. Kag imo ahanrumon ay kag pagka-matarong, pagka-diosnanon, pagka-matibay sa pagtu-o, pagka-mapinalanggaon, pagka-mapaninrugan ag pagpakamabuot. 12 Tuyar sa usang naglalaban it rayagan nak nagtitinguha nak magraog, ay kinahangyan nak ikaw ay magtinguha nak himuon kag tanan nak imo makakayanan sa pagsunor sa kamatuuran nak nakikita sa mga bisaya it Dios. Imaw it panghuyti kag kabuhi nak waya't katapusan, nak kung riin ay imaw kag rason kung asing ikaw ay ingtawag nak magsunor kang Kristo, it katong imo ingpamatuor sa tunga it karamuan kag imo pagtu-o sa Ida. 13 Sa atubangan it Dios nak nagtata-o it kabuhi sa tanang tinuga, ag ni Kristo Hesus nak nagbisaya sa atubangan ni Poncio Pilato it maadong pamatuor, 14 ingtutugon ka nako nak himuon nak gador nimo kag imo makakayanan agor kag imo itudlo ay waya it masisiling nak mayain, ag indi mapuyaan hastang magpakita kag ato Ginoong Hesu-Kristo sa Ida pagbalik.
15 Mabalik Sida sa tamang panahon nak ingtermino it Dios, Dios nak dalayawon ag ausang Mananakop, kag Hari it tanang mga hari, ag Gino-o it tanang mga gino-o. 6:15 Basaha ra sa Deu. 10:17; Sal. 136:3 ag Dan. 2:47.
16 Sida kag Dios nak indi mamatay ag nag-iistar sa kasusilaw nak hadag nak waya't aber siong nakakaatubang, Sidang waya pa nak gador it nakakamuyat ag indi nak gador mamuyat-muyatan. 6:16 Basaha ra sa Sal. 104:2. Kabay pang mapasa-Ida kag tanang balor ag kita'y Ida gamhan hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.
Kag Laygay Para sa mga Manggaranon
17 Kag mga manggaranon dili sa kalibutan ay imo laygayan nak indi magminataas-taason o magsalig sa inra mga manggar nak mawawagit yang, kundi magsalig sa Dios nak imaw't nagtata-o sa ato it abundang mga bagay nak ato ikakasadya. 18 Dapat nak maado kag inra himuon pramas magmanggaranon sinra sa maadong mga binuhatan. Dapat ra sinra nak maging maatag sa pagta-o it inra manggar ag sinra ay maging mabinuligon sa inra isigkatawo. 19 Sa paghimo it kali ay nagtitipon sinra sa langit it manggar nak inra mapupuslan sa paabuton, agor mapapanghuytan ninra kag matuor nak kabuhi.
KAG MGA HULING TUGON
20 Ay Timoteo, bantaying gador kag kamatuuran tungor kang Hesus nak ingtugyan nako sa imo nak imo itudlo. Aya giiba sa mga waya't puyos nak kalibutanhong tatabilon, imaw ra kinang mga pagsinabtanan tungor sa inra gingsisiling nak kaayaman kuno, nak sala ra. 21 Dahil inggwa't ibang tawo nak sa inra pagpang-uma-uma it tuyar nak kaayaman, sinra ay nayaag halin sa matuor nak rayan it pagtu-o nak makikita sa mga bisaya it Dios.
Kabay pa nak mapasa-inrong tanan kag kaaduhan it Dios.

*6:7 6:7 Basaha sa Job 1:21; Sal. 49:17 ag Man. 5:15.

6:15 6:15 Basaha ra sa Deu. 10:17; Sal. 136:3 ag Dan. 2:47.

6:16 6:16 Basaha ra sa Sal. 104:2.