2 TIMOTEO
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PANGRUHANG SUYAT NI APOSTOL PABLO KANG
TIMOTEO
Kaling suyat ay imaw kag pangruha sa ruhang suyat nak ingsuyat ni Apostol Pablo kang Timoteo nak usang pastor. It katong ingsuyat kali ni Pablo, sida ay asa prisuhan ag ayamey nida nak indiey marugay ay amatyoney sida dahil sa ida pagministeryo para kang Kristo. Kada nagtinguha nak gador sida parayan riling suyat nak ipaabot kag ida huling paglaygay sa inra. Kali ay ingsuyat mga 36-37 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak mga 66-67 A.D.)
Ginglalaygayan ni Pablo si Timoteo nak magpursige ag magpadayon sa pagwali it kamatuuran nak inggwa it katutom, kag kamatuuran nak makikita sa Maadong Balita ag sa ibang parti it Sagradong Kasuyatan.
Ginglalaygayan dili si Timoteo, laloey sa pagyinakot sa mga waya kapuyos-puyos nak pagsinuay nak nakakapayaag yang sa pagtu-o it mga tawo. Ag ingsiling ra sa ida ni Pablo kag tungor sa subrang kayainan it tawo sa huling mga panahon bag-o magbalik si Hesu-Kristo.
Gingpaparumrom ra si Timoteo nak dapat nidang himuong ehemplo kag ida pagtu-o, maging mapasensyahon, mapinalanggaon, ag matiniison sa hirap ag mga paghingabot.
KAG SUYOR IT 2 TIMOTEO
Kag Pagpangamusta 1:1-2
Kag Pagpasalamat ag Pagpakusog 1:3—2:13
Kag Paandam Tungor sa mga Nagtutudlo it Buko Matuor 2:14—4:5
Kag Pagpamatuor ni Apostol Pablo 4:6-18
Kag Mga Huling Pangamusta 4:19-22
Kag Pangruhang Suyat ni Apostol Pablo kang
TIMOTEO
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Pinalangga nakong anak nak Timoteo,* 1:1-2 Basaha sa Bin. 16:1-2 tungor kang Timoteo.
Ako si Pablo, nak imo tatay sa pagtu-o ag Apostol ni Kristo Hesus, kag nagsusuyat it kali. Ako ay Apostol kumporme sa kabubut-on it Dios nak nagpili sa ako, agor magwali it tungor sa gingpromisang kabuhi nak mapapasa-ato parayan kang Kristo Hesus.
Kabay pang mapasa-imo kag kaaduhan, kag kaluoy, ag kag katimunungan nak halin sa Dios nak Tatay ag kang Kristo Hesus nak ato Gino-o.
KAG PAGPASALAMAT AG PAGPAKUSOG
Gingpapasalamatan nako kag Dios nak gingsiserbisyuhan it ako limpyong kunsensya, nak tuyar sa inghimo it ako mga ginikanan. Sa ako pagpangamuyo sa Dios, ikaw ay puat nako gingrurumrom, ag nagpapasalamat ako sa Ida para sa imo adlaw ag gab-i. Pag narurumruman nako kag imo pagtibaw it katong magbinuyagan kita ay nalilisor ako, ag naghahanrom ray nak makitaey ka agor ako'y masasadyahan ray. Natatanraan nako kag imo matuor nak pagtu-o. Imaw kag pagtu-o nak unang ingsunor it imo Lola Loida, bag-o napasa-imo nanay ra nak si Eunice, 1:5 Basaha sa Bin. 16:1. ag ayam nako nak ngasing ay hinaey sa imo ra.
Dapat Magpaninrugan sa Pagtu-o
Ngani, ingpaparumrom nako sa imo nak pukawon liwat kag abilidad nak gingta-o sa imo it Dios tong ako ingpatong sa imo kag ako damot. Indi ka dapat matahap nak gamiton kina, dahil waya kita gihimu-a it Dios nak mahadlukon kundi gingtaw-an kita it Ida Ispirito it gahom, pagpalangga ag pagpugong sa sarili.
Kada, aya gikahuda nak magpamatuor tungor sa ato Gino-o, ag imaw ra tungor sa ako nak napriso dahil sa ako pagwali tungor sa Ida. Imbis nak tuyar, parayan sa bulig it Dios ay batuna kag mga kahirapang arayanan ra nimo tuyar sa ako narayanan dahil sa pagwali it Maadong Balita.
Kag Dios ay imaw kag nagluwas ag nagtawag sa ato nak magpangabuhi kumporme sa Ida balaan nak kabubut-on. Kali ay buko dahil sa ato maadong mga binuhatan, kundi bag-o pa magtuna kag panahon gingplanoy Nida nak pakamaaduhon kita parayan kang Kristo Hesus.
10 Pero ngasing yang kali ingpakita tong nag-abot kag ato Manluluwas nak si Kristo Hesus. Ingbay-an Nida it gahom kag kamatayon ag ingpahadag Nida sa tawo kung pauno mapasa-ato kag kabuhi nak waya't katapusan parayan sa Maadong Balita.
11 Ako ay pinili it Dios nak maging manugwali, apostol ag manunudlo it Maadong Balita. 12 Ag dahil sa ako pagwali it kina ako ay nag-aagom it maramong hirap. Pero waya ako nahuhuda, dahil ayam nak gador nako kung sin-o kag ako ingtutuuhan. Ag sigurado ako nak kaya Nidang bantayan kag ako ingtugyan sa Ida 1:12 o “kaya Nidang bantayan kag Ida ingtugyan sa ako.” hastang sa Adlaw it Ida Paghusgar sa tawo.
13 Kag mga tamang panudlo nak imo nabaton halin sa ako ay imaw it sunre sa imo pagtudlo. Tumana kina sa imo pagpadayon sa pagtu-o ag pagpalangga sa imo isigkatawo dahil sa pagpakig-usa kang Kristo Hesus.
14 Ag parayan sa bulig it Ispirito Santo nak rahali sa ato, aya nak gador gipabad-i kag kamatuuran nak ingtugyan sa imo.
15 Sador ra nimo nak ruto sa probinsya it Asya, halos tanang mga nagsusunor kang Kristo ay nagbada sa ako. Ag kaumir sa inra sina Pigelo ag Hermogenes.
16 Pero kag panimayay ni Oneseporo ay kabay pang kaluy-an it Gino-o, dahil maramong beses nidang gingpahagan-hagan kag ako buot. Waya ra nida gikahud-an kag ako pagkapriso. 17 It kato nganing pag-abot nida sa syudad it Roma ay ida ako ingpakahanap hastang sa ako ay ida makita. 18 Ngani, ako gingpapangabay nak kabay pang ipakita sa ida it Gino-o kag Ida rakong kaluoy sa Adlaw it Ida Paghusgar sa tawo. Buko yang dahil dili kundi imaw ra sa Ida rakong bulig sa ako tong ako ay ruto pa sa syudad it Epeso.

*1:1-2 1:1-2 Basaha sa Bin. 16:1-2 tungor kang Timoteo.

1:5 1:5 Basaha sa Bin. 16:1.

1:12 1:12 o “kaya Nidang bantayan kag Ida ingtugyan sa ako.”