2
Kag Tamang Batasan it Maadong Manugsunor ni Kristo Hesus
Ngani ikaw, ako anak, magsalig permi sa kusog nak ingtata-o it Dios sa tanan nak nagpakig-usa kang Kristo Hesus. Kag imo mga natun-an sa ako sa atubangan it maramong mga nakarungog ay itudlo nimo sa mga tawong masasaligan, nak imaw ray kag makakatudlo sa iba.
Batuna kag imo dapat rayanan nak hirap sa pagiging usang maadong sundalo ni Kristo Hesus. Halimbawa, waya't sundalo nak asa serbisyo nak nagpapasinglabot sa mga bagay nak buko para sa usang sundalo. Dahil kag ida dapat yang nak hanrumon ay mamut-an sida it katong tawo nak naghimo it parayan pramas sida ay maging sundalo. Imaw ra, kag usang nakikipag-laban sa idamo. Sida ay indi makurunahan bilang manraraog kung indi nida gisunron kag mga riglamento it idamo. Ag usa pa, kag mangunguma nak nagpakahirap sa pagtrabaho ay imaw it dapat nak unang makabaoy it parti sa tubas. Isipa it maado kaling ako ingsisiling sa imo, ag siguradong kag Gino-o it mabulig sa imo agor kaling tanan ay imo maintyendihan.
Rumruma si Hesu-Kristo nak namatay ag nabanhaw, Sida nak halin sa inanak ni Haring David. Imaw kali kag Maadong Balita nak ako ingwawali. Ag dahil sa ako pagwali it kali, ako ay nag-aagwanta it hirap ag pagkagapos nak pay usang kriminal. Pero aber tuyar kag ako narayanan kag mga bisaya gihapon it Dios ay waya nagapos. 10 Ngani, tanang hirap nak ako ging-aagwanta ay alang-alang sa mga pinili it Dios. Kali ay agor sinra ra ay makarungog it Maadong Balita ag magkainggwa it kaluwasan kang Kristo Hesus, kaumir kag waya't katapusang kahimayaan.
11 Masasaligan kaling bisaya ag dapat nak patihan:
“Kung nagpakig-usay kita sa pagkamatay ni Kristo,* 2:11 Kung ato ingtalikraney kag mga sala agor magsunor kang Kristo pay kita ay namatay nak kaibahan Nida. (Basaha ra sa Rom. 6:8 ag Col. 2:20.) kita ay mabubuhi ra kaibahan Nida.
12 Kung padayon gihapon kita nak magsunor kang Kristo, aber magrayan kita it kahirapan, mahari kita nak kaibahan Nida.
Ag kung ato Sida atalikuran, Ida ra kita atalikuran.
13 Kung kita ay indi masaligan, Sida ay masasaligan gihapon,
dahil indi Nida puyding bay-on sa Ida sarili kag Ida pagka-matarong.”
KAG PAANDAM TUNGOR SA MGA NAGTUTUDLO IT BUKO MATUOR
14 Parumruman sa ibang mga nagtutudlo raha kaling ako ingsisiling sa imo. Laygaye sinra sa pangayan it Gino-o nak likawan kag mga pagsinuay-suayan tungor sa mga bisaya, dahil waya sinra it mawawatwat hina nak maado. Nakakasira yang kina sa mga nagpapanimati. 15 Himuang gador kag imo tanang mahihimo nak maging kahalamut-an sa atubangan it Dios, bilang usang manugpangabudlay baga nak waya't dapat ikahuda, dahil tama kag imo pagpanudlo sa kamatuuran.
16 Likawe ra kag mga pagtinabil nak waya't puyos ag buko kahalamut-an sa atubangan it Dios. Dahil kag asamputan it kali ay kag paghimo it mga bagay nak mas makakapayado sa inra sa Dios. 17 Kag mga tuyar nak pagbisaya nak nagraya sa tawo papayado sa Dios ay puyding ikumpara sa nagyuyunot nak unor nak nagkakalat ag nagsisira sa bug-os nak yawas it tawo. Tuyar kina kag pagtudlo nina Himeneo ag Pileto. 18 Sinra ay nayaag halin sa kamatuuran parayan sa inra pagtudlo it buko matuor. Ingtudlo ninra nak it katong kita ay nagtu-o kang Kristo ay nagkainggway kita it bag-ong kabuhi, ag wayaey it ibang gingpapaabot pa nak pagkabanhaw it mga minatay. Kada dahil dili sa inra ingtutudlo inggugulo ninra kag pagtu-o it iba.
19 Ugaling aber inggwa it mga nayaag sa kamatuuran, kag mga bisaya it Dios ay masasaligan gihapon ag waya gibabag-o, tuyar sa usang matibay nak haligi. Ag kag nakasuyat raha ay:
“Ayam it Gino-o kag nakakakilaya sa Ida,” 2:19 Basaha sa Bil. 16:5 ag Juan 10:14.
ag “Kag tawo nak nagsisiling nak nagsusunor sinra sa Gino-o,
ay dapat nak talikuran kag pagpakasala.”
20 Sa bayay it usang manggaranon ay buko yang mga gamit nak human sa buyawan ag pilak kag rahagto, kundi inggwa ra it mga human sa kahoy ag sa yunang. Kinang mga human sa buyawan ag sa pilak ay ginggagamit para sa mga dungganon nak bisita, ag kinang mga human sa kahoy ag sa yunang ay ginggagamit para sa mga ordinaryong okasyon ag sa pang-adlaw-adlaw nak paggamit.
21 Imaw ra kag tawo. Sin-o man kag nagtalikor sa kasal-anan agor magserbisyo sa Dios nak ida Amo ay ingkukumpara sa kagamitan nak human sa buyawan ag pilak para sa importanting paggamit. Sida ay agahinon it Amo para sa Ida sarili ag magkakainggwa it rakong kapuslanan, ag perming hanra para sa maadong mga buluhaton.
22 Kada, payadu-e kag mga mayaing hanrom nak raya it kabataon ag magtinguha nak maging maado, magkainggwa it matibay nak pagtu-o, maging mapinalanggaon, ag inggwa it maadong kabubut-on. Himu-a kali ag imaw ra kag imo mga kaibahan nak nag-aayaba sa Gino-o it inggwa't malimpyong tagipusuon.
23 Aya giiba sa mga istoryahan it mga tawo nak kuyang kag pang-intyendi, dahil kina ay waya't kapuyos-puyos nak imaw kag inghahalinan it mga pagsinuay-suayan. 24 Kag suguon it Gino-o ay buko dapat palaaway kundi mabuot sa tanan, usang maayong manugtudlo ag matiison.
25 Sida ra ay dapat mabuot magpamisaya sa ida pagtudlo it tama sa mga nagkukuntra. Sabaling taw-an pa sinra it oportunidad it Dios nak maghinuysoy ag makaayam ag magtu-o sa kamatuuran. 26 Ag sinra nak dating narit-ag ni Satanas para magtuman sa ida kagustuhan ay natagumpaawaney ag nakahalin sa ida pagkaulipon.

*2:11 2:11 Kung ato ingtalikraney kag mga sala agor magsunor kang Kristo pay kita ay namatay nak kaibahan Nida. (Basaha ra sa Rom. 6:8 ag Col. 2:20.)

2:19 2:19 Basaha sa Bil. 16:5 ag Juan 10:14.