3
Kag mga Kayainan sa Huling mga Adlaw
Pero intyendiha nak gador kali: Sa mga huling adlaw ay lalong mapakahirap. Dahil kag mga tawo ay magiging makasarili, hakog sa kwarta, hambugon, pay susin-o, palapasipala, waya'g tutuman sa maguyang, waya't utang nak loob, ag waya't pagtahor sa Dios. Sinra ay waya't pagpalangga, buko mapinatawaron, maayo magpanira, waya't pagpugong sa sarili, subrang isog ag hangit sa mga maadong bagay. Buko yang kina kundi sinra ay magiging mga traidor, waya't pakialam, indi magta-o it lugar, mahilig magpakakinasadya imbes nak mamut-an sida it Dios, ag pay kung sin-ong relihiyuso pero indi ra makitaan nak sida ay inggagahuman it Dios.
Payadu-e kinang mga tuyar nak tawo, dahil kaumir raha kag mga tusong nakakasuyor sa mga panimayay ag nakaka-er ninra kag mga kabade nak mahinay it loob parayan sa inra sala nak panudlo. Dahil kag mga tuyar nak kabade ay yumos sa sala ag paraya-raya yang ra talaga sa ni-o mang gustuhon it inra sarili. Sinra ay nagpapanimati sa pagtudlo it aber si-o yang ugaling indi ra nak gador makaintyendi sa kamatuuran.
Kaling mga tuyar nak tawo nak nagkukuntra sa kamatuuran ay mayain kag isip ag indi sinra puyding ipisan sa mga nagsusunor sa matuor nak panudlo. Sinra ay tuyar kana Janes ag Jambres nak it kato ay nagkuntra kang Moises.* 3:8 Kumporme sa ingsiling it mga Hebreo tungor sa natabo sa inra mga ginikanan ruto sa Ehipto, kaling sina Janes ag Jambres ay mga tawo nak amulitan nak ingsugo it inra hari nak maghimo ra it mga katitingayang bagay tuyar sa mga ingpakita it Dios parayan kana Moises ag Aaron. Basaha kag tungor rili sa Exo. 7:11,22. Pero kinang tanan ay indi magpadayon dahil maabot kag oras nak kag inra buko tamang ginghihimo ay makikita it tanan, pareho it katong natabo kana Janes ag Jambres.
Dapat Magpaninrugan sa Pagtu-o
10 Pero ikaw, Timoteo, imo ingsunran kag ako mga ingtudlo sa imo, ako pamatasan, ako pinaka-hanrom sa kabuhi nak maging kahalamut-an sa Dios, ako pagtu-o kang Kristo, ako pagpasensya, ako pagka-mapinalanggaon ag ako pagpaninrugan. 11 Ayam ra nimo kag ako mga narayanang paghingabot, ag ako pagtiis it hirap ruto sa mga syudad it Antiokya, Iconyo ag Listra. 3:11 Basaha sa Bin. 13:14,51; 14:6. Pero sa tanang paghingabot sa ako ay ako kali naagwanta, ag gingbuligan ako it Gino-o. 12 Ag matuor ngani, kag tanang naghahanrom nak magpangabuhi it kahalamut-an sa atubangan it Dios sa inra pagsunor kang Kristo Hesus ay marayan it mga pagpahirap. 13 Ag habang natatabo kali, kag mga mayaing tawo ag mga manluluko ay lalong mapakayain pa. Sinra ay mapakapangluko dahil sinra mismo ay nalukoy ni Satanas.
14 Pero ikaw, Timoteo, bad-ey igbag-uha kag imo natun-an ag gingtutuuhan, dahil ayam nak gador nimo kung kanin-o nimo kina natun-e, ag sinra kag mga tawong masasaligan. 15 Tuna sa imo pagkabata ay ayamey nimo kag Sagradong Kasuyatan nak imaw it nagtudlo sa imo tungor kung pauno ikaw maluwas parayan sa pagtu-o kang Kristo Hesus. 16 Tanang asa Sagradong Kasuyatan ay ingbuot it Dios nak masuyat. Ag kali ay inggwa't rakong kapuslanan sa pagpanudlo, pagbisaya sa buko matuor, pagtama it sala, ag paglaygay kung pauno magpangabuhi it tama, 17 agor kag nagsusunor sa Dios ay waya't kakuyangan ag hanra para sa tanang maadong buluhaton.

*3:8 3:8 Kumporme sa ingsiling it mga Hebreo tungor sa natabo sa inra mga ginikanan ruto sa Ehipto, kaling sina Janes ag Jambres ay mga tawo nak amulitan nak ingsugo it inra hari nak maghimo ra it mga katitingayang bagay tuyar sa mga ingpakita it Dios parayan kana Moises ag Aaron. Basaha kag tungor rili sa Exo. 7:11,22.

3:11 3:11 Basaha sa Bin. 13:14,51; 14:6.