9
Kag Iba Pang Paglaygay Tungor sa Pagbulig sa mga Kaibahan
Ngani, bukoey nako kinahangyang magsuyat pa sa inro tungor sa pagpangulikta it bulig para sa mga sinakupan it Dios sa Herusalem. Dahil ayamey nako nak hanraey nak gador kamo nak magbulig. Imaw ra kag ako ingpapagmarako sa mga nagtutu-o sa probinsya it Macedonya. Ako ingsisiling sa inra nak tuna pa it katong nakarayang tuig ay hanraey kamong mga taga-probinsya it Acaya nak magta-o it bulig. Ag imaw kali kag nagta-o sa inra it hanrom nak magbulig ra. Pero ingpapaunay nako hina kinang ato mga hali para buligan kamo sa pagpangulikta agor makita ninra nak katong ako pagmarako tungor sa inro ay buko puro bisaya yang, ag hanraey kag inro inugta-o, kumporme sa ako ingsiling.
Kung indi nato ighimuon kina, sabaling sa ako pagpanha ay inggwa it mga taga-Macedonya nak manunot, ag makita ninra nak buko pa yaki kamo hanra. Mapapahuda kami riling inro inghihimo, lalong-laloey kamo. Kada naisip nako nak mas kinahangyan nak apaunahon nako kinang ato mga hali, pramas myentras waya pa ako nakakaabot ruto ay makuliktay ninro kag inro gingpromisang bulig. Ag sa tuyar nak parayan, makikita it mga tawo nak kinang inro pagbulig ay halin mismo sa inro tagipusuon, ag buko nak napipilitan yang kamo.
Rumruma ninro kaling kabisayahan:
“Kag nagsasabwag it maisot, ay maisot kag aanihon,
ag kag nagsasabwag it marako, ay maani it marako.”
Kag bawat tawo ay dapat magplano anay kung ni-o kag ida gustong ita-o, agor indi sida magsuli-suli o mag-isip nak sida ay napipilitan yang. Dahil palangga it Dios kag tawong nagtata-o it masadya. Ag kaya it Dios nak magta-o sa inro it tanang pagpakamaado nak inro kinahangyan, pramas sa tanan nak panahon ay magkainggwa kamo it para sa inro kinahangyan, pati makakabulig ra kamo sa iba. Tuyar sa ingpasuyat it Dios sa Sagradong Kasuyatan tungor sa maadong tawo,
“Kaliong tawo ay mabuot, sida'y nagbubulig sa mga mahirap.
Kag Ida pagiging-matarong ay inding gador malimtan.”* 9:9 Sal. 112:9.
10 Dahil Dios kag nagtata-o it binhing inugtanom sa manugsabwag ag pagkaon para sa tawo. Imaw ra, ingpaparamo Nida kung ni-o kag inggwa kamo pramas puyding makabulig pa kamo sa iba. 11 Sida ngani kag nagtata-o sa inro it tanang kabuganaan pramas padayon kamong maging mabuot ag mabinuligon sa mga inggwa't kinahangyan. Ag dahil dili sa inro pagta-o, maramo kag mapasalamat sa Dios pag mabaton ninra kag inro iparaya parayan sa amo.
12 Ngani, kag resulta it inro inghihimo, ay buko yang pagbulig sa kinahangyan it mga sinakupan it Dios, kundi imaw ra kali kag maging rayan para maramo kag mapasalamat sa Dios. 13 Dahil kung kag kaklaruhan it inro pagtu-o ay napamatuuran parayan riling inro pagserbisyo sa inro mga hali, maramo kag madayaw sa Dios. Dahil makita ninra nak nagsusunor kamo sa Maadong Balita tungor kang Kristo nak inro ingsisiling nak inro ingtutuuhan. Adayawon ra ninra Sida dahil sa inro rakong bulig sa inra ag sa ibang mga tawo. 14 Ag maging hugot sa tagipusuon kag inra pangamuyo para sa inro habang gusto ra ninrang makita kamo, dahil sa subrang kaaduhan it Dios nak ingta-o sa inro. 15 Salamat sa Dios para sa Ida ingta-o nak indi nato kayang ibisaya.

*9:9 9:9 Sal. 112:9.