10
KAG PAGPAMATUOR SA PAGKA-APOSTOL NI PABLO
Kag Pagmatarong ni Apostol Pablo Tungor sa Ida Ministeryo
Ako mismo, nak si Pablo, ay inggwa't ipangabay sa inro, pero kali ay halin sa ako mapainubusong kabubut-on ag pagka-mabuot tuyar sa ingpakita ni Kristo. Ako, nak inra ingsisiling nak mahud-anon kuno pag nakaatubang sa inro, pero maisog kuno ag waya nahadlok magsuyat pag mayado. Ag imaw kali kag ako pangabay nak abatunon ninro kag ako karapatan pramas indi ako mapilit nak magpakita it ako kaisog pag-abot nako raha, kumo hanraey ako nak atubangon kag iba, kinang mga nag-iisip nak kami kuno ay nagpapangabuhi kumporme sa kalibutanhong parayan. Matuor, mga tawo yang kami pareho sa inro nak nagpapangabuhi ra dili sa kalibutan. Pero kag amo parayan it pakikipaglaban sa kayainan ay buko halin dili sa duta yang, kumo kag mga armas nak amo inggagamit ay buko tuyar sa inggagamit it mga kalibutanhong tawo, kundi kinang mga inggwa't gahom halin sa Dios. Kina ay inggwa it sarang nak perdihon kag mga tawong nagmamatugas sa Dios, ag siraon kag inra tiko nak pagmatarong. Ag parayan dili ingpipirdi namo kag tanang kaisipan nak nagpapanguntra sa Dios pramas tumanon kag kabubut-on ni Kristo. Ag pag kamo ay nagpapakita nak nagsusunor nak gador kamo kang Kristo, ay makikita ra ninro nak hanraey kaming parusahan kag mga padayon nak nagsusuway.
Kag problema sa inro ay nagmumuyat yang kamo sa pangliwas nak kahimtangan it tawo. Isipa ninro it maado! Dahil kung inggwa it magsiling nak sinra ay kang Kristo, ay dapat rumrumon ra ninra nak imaw ra kami. Dahil kung subra tan-a kag ako pagmarako tungor sa amo karapatan, ay indi ako dapat mahuda, dahil Gino-o kag nagta-o it kali sa amo pramas pakusugon namo kag inro pagtu-o, buko para siraon. Ingsisiling nako kali sa inro, buko nak para hadlukon kamo parayan sa ako mga ingsuyat. 10 Dahil siling it iba kag ako mga suyat ay masyadong prangka ag maisog, pero kag ako hitsura ay mayuda, ag kag ako pagbisaya ay waya't puyos. 11 Kag mga nagsisiling it tuyar ay dapat rumrumon nak kung ni-o kag amo ingsisiling sa amo mga suyat pag mayado kami, ay tuyar ra kag amo atumanon pag-abot namo raha sa inro.
12 Waya ngani namo igkukumparahan kag amo sarili ruto sa mga tawo nak kag inra ingpapagmarako ay tungor sa inra sarili. Pero kung kag parayan it inra pagsukoy ay ikumpara kag inra sarili sa iba nak pareho sa inra ay waya sinra nagpapakita it maadong kaisipan. 13 Pero para sa amo, waya kami igmamarako it subra sa dapat. Aber inggwa kami it puyding ipagmarako nak ministeryo nak ingtugyan it Dios sa amo, ag kamong mga taga-Corinto ay kaibahan ruto. 14 Kada ngani waya namo iglalampase kag karapatan nak amo nasasakupan kung nagmamarako kami tungor sa amo inghimo sa inro, kumo kami talaga kag unang nagbantala sa inro it Maadong Balita tungor kang Kristo.
15 Ngani, waya kami igmamarako it subra sa dapat. Dahil waya namo igpapagmarakuan kag ministeryo nak inghimo it iba, nak pay kina ay kami kag naghimo. Kundi kag amo ing-aasahan ay kag inro pagtu-o ay kabay pang magtibay, agor maramo pa kag maabot it amo ministeryo ag mabuligan ninro kami. 16 Kag amo hanrom ay magraya it Maadong Balita sa mga mayado pang mga lugar nak waya pa naaabot it kina, kumo waya kami it gustong akuon ag ipagmarako kag hinirapan it iba. 17 Ngani, kag tawong nagmamarako, ay waya't ibang dapat ipagmarako kundi kag Gino-o yang. 18 Dahil kag pagmarako it tawo sa ida sarili ay waya't balor. Ngani, kag inggwa't balor ay kung sida ay namumut-an it Gino-o.