12
Kag Pangitaon ag mga Pahadag ni Apostol Pablo
Napipilitan akong magpadayon nak ipagmarako kag tungor sa ako sarili aber kali ay waya't puyos. Kada ngasing ako isiling sa inro kag tungor sa pangitaon ag mga pahadag nak ingpakita sa ako it Gino-o. 2-3 Inggwa it katitingayang natabo sa usang kakilaya nako, usang tawo nak nagtutu-o kang Kristo. Tuna tong kina ay natabo sa ida, katorsing tuigey kag nakalipas, sida ay ingraya sa ingsisiling nak pangtatlong langit kung hariin kag Dios. Buko nako ayam kung ispirito yang nida kag ingraya ruto o kaibahaney kag ida yawas. Dios yang kag nakakasador it kina. Pero kag ako ayam, kinang tawo ay ingrayang gador sa Paraiso. Ag habang hagto sida, nakarungog sida it mga butang nak indi puyding ieksplikar sa bisaya it tawo ag waya gitugute it Dios nak kali ay isiling. Tungor sa tuyar nak tawo, ako sida ingpapagmarako, pero kung tungor sa ako sarili, ay indi nako mahimong magmarako, puyra yang kung tungor sa ako mga kahinayan.* 12:3-5 Sa isip it mga maayam sa Bibliya kag tawo nak ingmimitlang dili ay si Apostol Pablo mismo. Pero dahil gusto nida nak maging mapainubuson sida ay ida ingbibisaya kali nak pay tungor sa kakilaya yang nida.
Dahil aber gustuhon nako nak magmarako, ay indi gihapon ako mawagit sa katinuan, dahil kag ako ingbibisaya ay matuor. Pero ingpipigahan nako kag ako sarili, pramas kag pagsukoy it tawo sa ako ay buko basi raha. Kundi gusto yang nako nak kung ako ay inra asukuyon ay dapat basi sa inra nakikita sa ako kabuhi ag narurunggan sa ako pagbisaya.
Ag dahil indi gusto it Dios nak ako ipahambog kag mga katitingayang pagpahadag nak Ida ingpakita sa ako, ay Ida ingpasugtan si Satanas nak magta-o sa ako it kahirapan nak puyding ikumpara sa usang ungon dili sa ako yawas.
Ag tatlong beses akong nagpakitluoy sa Gino-o nak bay-on kali sa ako. Ag ingsiling Nida sa ako, “Subra kag Ako kaaduhan para sa imo pramas tis-an nimo kag imo kahirapan, dahil kag Ako gahom ay ingpapakita parayan sa kahinayan it tawo.” Kada ngani akoy nasasadyahan nak ipagmarako kag ako mga kahinayan agor perming rahali sa ako kag gahom ni Kristo. 10 Ngani, ako ay kontentoy sa ako mga kahinayan, sa mga insulto, mga kahirapan, mga paghingabot ag mga kabug-atan, alang-alang kang Kristo. Dahil sa oras nak ako ay mahinay, ruto ako makusog.
Kag Pagkabayaka ni Apostol Pablo sa mga Taga-Corinto
11 Pay ako ay talagang nawagit sa katinuan dahil sa pagmarako it tuyar, pero ingpipilit ninro ako. Ngani, dapat tan-a ay kamo kag nagmamarako para sa ako. Dahil aber buko mataas kag ako kamutangan bilang tawo, ay waya ra gihapon ako it kakuyangan kisa rutong mga ingsisiling ninra nak pinaka-mataas kuno nak mga apostoles. 12 Nakitaey ninro nak ako ay matuor nak apostol, dahil kali ay akoey ingpamatuuran sa inro parayan sa mga katitingayang buhat ag tanra ag iba pang mga milagro nak nagpakita it gahom it Dios, habang ako ay nagpupursige sa pagtudlo sa inro it katong ako ay nagtiner raha. 13 Inggwa baga ako it inghimong maado sa mga nagtutu-o nak nagtitipon sa inra mga banwa, nak waya nako nahimo sa inro? Waya it pagkakaiba kag ako inghimo sa inra ag sa inro, puyra yang sa mga butang nak waya ako'g pabug-at sa inro tuyar sa paghagar it ako mga kinahangyan. Pasensyaha yang ninro ako riling ako nahimong sala!
14 Ngasing, hanra ray akong magpanha sa inro sa pangtatlong beses. Ag pareho sa dati indi ako magpabug-at sa inro parayan sa paghagar it ako mga kinahangyan, kumo kamo kag ako gustong makita buko para kabigon kag inro mga manggar. Dahil kamo ay pay ako mga anak, ag buko mga anak kag nagtitipon it kwarta para sa inra mga maguyang, kundi kag mga maguyang kag imaw it nagtitipon para sa inra mga anak. 15 Kada para sa ako, usang marakong kasadyahan kag magta-o it ako manggar ag kusog para sa inro kabuhi nak ispiritwal. Ay asi, kung apalanggaon kamo nako it subra, ay maisot yang baga kag inro pagpalangga sa ako? 16 Ay kung imaw kina, ay dey imaw! Basta't wayang gador ako'g pabug-at sa inro! Pero inggwa it nagsisiling nak abang tuso kuno ako, ag ingluko kamo nako agor pangwartahan kamo. 17 Katong ibang ako ingsugo papanha raha sa inro, ingluko baga kamo nako parayan sa inra agor pangwartahan kamo? 18 Ingpangabay nak gador nako si Tito nak magpanha sa inro, ag ingsugo ra nako katong ibang hali nato nak magnunot. Ingluko baga kamo nina Tito? Ah pati ra! Ag kung kag inra motibo ag ugali nak ingpakita sa inro ay maado, ay dey ni-o kag pagkakaiba it inra ingpakita sa ako ingpakita? Di baga, kag amo mga parayan it pagpakita ay pareho yang.
19 Baka sa pagtuna pa yang, ay ing-iisipey ninro nak waya kami it ibang inghimo kundi perming dipensahan kag amo mga sarili. Mga pinalangga, kag tanang amo ingbibisaya ay katong namumut-an it Dios dahil sa amo pagpakig-usa kang Kristo, ag kinang tanan ay para pakusugon kag inro pagtu-o.
20 Ako ay nagkakabayaka sabaling pag-abot nako raha ay makita kamo nako nak iba kisa sa ako ing-aasahan. Ag imaw ra, pag makita ninro ako, sabaling masiling ra kamo nak iba ako kisa sa inro ing-aasahan. Sabaling maabtan kamo nako raha nak nag-aaway-away, nag-iinggitan, naghahangit-hangitan, nag-iinak-inakan, nagsisiraan, nagtsitsismisan, nagpapahambugan, ag nagkikinagulo. 21 Talagang nababayaka ako sabaling sa ako pag-abot raha ay pahud-an ray ako it Dios dahil sa inro mayaing inghihimo. Ag ako ay malilisor dahil maramo pa sa inro nak dating nakasala nak hastang ngasing ay waya pa nahinuysoy sa inra inghimong kadupitan, kalaw-ayan, ag imoralidad.

*12:5 12:3-5 Sa isip it mga maayam sa Bibliya kag tawo nak ingmimitlang dili ay si Apostol Pablo mismo. Pero dahil gusto nida nak maging mapainubuson sida ay ida ingbibisaya kali nak pay tungor sa kakilaya yang nida.