13
Kag Huling mga Pagpaandam
Kali kag pangtatlong pagpanha nako sa inro. Rumruma kag ingpasuyat it Dios nak nagsisiling,
“Kung inggwa it mag-akusar laban sa ida kaibahan, ay kinahangyan nak apamatuuran kali it ruha o tatlong tawo pramas magtestigo.”* 13:1 Basaha ra sa Deu. 19:15.
It katong sa ako pangruhang pagpanha sa inro, ay ingpaandamaney nako kinang nagkakasala dati, kaibahan it kinang iba pa, nak sa ako pagpanha ngasing raha ay inding gador nako sinra igpalampason. Gusto ninro nak mapamatuuran nako sa inro nak si Kristo nak gador kag nagbibisaya parayan sa ako, buko baga? Ipakita nako kag kamatuuran it kali sa inro pagpanha nako raha ag aparusahan nako katong padayon nak naghihimo it kayainan. Dahil si Kristo ay buko mahinay magparusa, kundi gamhanan Sida. Matuor, nakita kag kahinayan ni Kristo it katong Sida'y inglansang sa krus, pero kag gahom it Dios ay imaw it nakita ngasing dahil Sida ay nabubuhi gihapon. Imaw ra, kami ay nakaagom it Ida kahinayan dahil sa amo pagpakig-usa sa Ida, pero tungor sa amo paghiwas pag-abot namo raha sa inro, ay amo ipakita kag gahom nak halin sa Dios, dahil sa amo pagpakig-usa sa Ida parayan sa Ida gamhanang pagkabuhi.
Kada, mas maado nak usisaon anay ninro kag inro sarili pramas maayaman ninro nak kamo ay nagtutu-o nak gador kang Kristo. Muyati ninro it maado kag inro sarili. Dapat tan-a ay natagumpaawaney kamo nak hinaey si Hesu-Kristo sa inro. Puyra yang kung ingpapamatuuran gihapon ninro nak waya pa yaki kamo igtutu-o sa Ida. Ag kabay pang maayaman ra ninro nak kami ay matuor nak Apostoles. Ingpapangamuyo namo sa Dios nak kabay pang waya sa inro it naghihimo it aber niong kayainan. Waya kami it hanrom nak magpanha raha pramas parusahan kamo agor pamatuuran nak kami ay matuor nak mga Apostoles. Kundi kag amo hanrom yang ra ay mahimo kamo it maado, aber sa pagmuyat gihapon ninro, waya't halaga kag amo karapatan, kumo kag amo responsibilidad ay indiey nak gador namo igkuntrahon kag kamatuuran, kundi tumanon kina. Dahil nasasadyahan kami sa oras nak kami ay mahinay sa pagmuyat it tawo, ag kamo ay makusog. Ag kag amo ingpapangamuyo ay kag inro pagpanumbalik ag pagbag-o sa Ida. 10 Kada ngani ingsusuyatey kali nako habang waya pa ako hina, pramas sa oras nak hinaey ako sa inro ay bukoey kinahangyan nak maggamit pa ako it mga mabug-at nak bisaya, bilang paggamit it karapatan nak ingta-o sa ako it Gino-o para sa pagpakusog sa inro pagtu-o, buko para siraon kamo.
KAG HULING MGA PAGPANGAMUSTA
11 Sa panghuli, mga hali nako, kabay pang masasadyahan kamo, pandu-a kag inro pagpangabuhi, batuna kag ako paglaygay, magkausa kamo sa inro pag-iisip ag maging matimunong. Ag kung ahimuon ninro kina ay magiging kaibahan ninro kag Dios nak imaw kag inghalinan it pagpalangga ag katimunungan.
12 Ag magkamustahan kamong tanan sa usa'g-usa sa balaan ag mapinalanggaong parayan. 13:12 Kaling “magkamustahan kamong tanan sa usa'g-usa sa balaan ag mapinalanggaong parayan” sa bisayang Bantoanon ay “magkamustahan kamo tanan sa usa'g-usa sa balaan nak haro” sa bisayang Griyego. Kag tanang mga sinakupan it Dios ay nagpapangamusta ra sa inro.
13 Kabay pang mapasa-inrong tanan kag kaaduhan it Ginoong Hesu-Kristo, kag pagpalangga it Dios ag kag pagpakig-usa it Ispirito Santo.

*13:1 13:1 Basaha ra sa Deu. 19:15.

13:12 13:12 Kaling “magkamustahan kamong tanan sa usa'g-usa sa balaan ag mapinalanggaong parayan” sa bisayang Bantoanon ay “magkamustahan kamo tanan sa usa'g-usa sa balaan nak haro” sa bisayang Griyego.