GALASYA
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA SUYAT NI APOSTOL PABLO PARA SA
MGA TAGA-GALASYA
Kaling suyat ay ingsuyat ni Apostol Pablo mga 23 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 53 A.D.) Gingsuyat nida kali sa mga nagtutu-o kang Kristo sa iba't-ibang banwa sa probinsya it Galasya nak ida ingtudluan tungor sa Maadong Balita. (Bin. 13:13—16:6; 18:23.) Kag Galasya ngasing ay sakopey it Turkey.
Riling suyat ay gingkukuntra ni Apostol Pablo kag salang panudlo it usang grupo it mga lahi it Hudyo nak nag-iba sa mga nagtutu-o kang Kristo. Ingsisiling ninra nak kag tawo ay indi'g himuon it Dios nak matarong kung indi ra sinra magtuman it pilang buluhaton sa Kasuguan ni Moises, lalong-laloey kag pagpatuli, pati kag mga bawal tungor sa pagkaon. Siling ninra nak si Apostol Pablo ay buko matuor nak Apostol, kada ingbaliwaya kuno nida kag pagtudlo it kaling mga dapat sunron hali.
Kada, sa suyat nak kali, gingpapamatuuran ni Apostol Pablo kag ida pagka-apostol ag kag ida panudlo bilang matuor nak manugbantala it Maadong Balita. Ingpapahadag ra nida dili nak kag tawo ay maluluwas yang parayan sa kaaduhan it Dios ag sa pagtu-o kang Kristo, ag bawal magrugang it mga buluhaton halin sa Kasuguan nak dapat tumanon. Ingparumrom ra nida sa inra nak magpasakop sa Ispirito Santo ag maging mapinalanggaon sa inra isigkatawo nak nagtutu-o kang Kristo, kumo imaw kina kag katuparan it Kasuguan.
KAG SUYOR IT GALASYA
Kag Pagpangamusta 1:1-5
Usa Yang kag Maadong Balita 1:6-10
Kag Pamatuor sa Pagka-apostol ni Pablo 1:11—2:21
Kag Kasuguan ag Kag Pagtu-o 3:1—4:31
Kag Kahilwayan it mga Nagtutu-o kang Kristo 5:1—6:10
Kag Katapusan it Suyat 6:11-18
Kag Suyat ni Apostol Pablo para sa
MGA TAGA-GALASYA
1
KAG MGA PAUNANG BISAYA
1-2 Mga pinalangga nakong kahalihan sa pagtu-o nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios raha sa probinsya it Galasya.* 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 13:13—14:25; 16:1-6; 18:23 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa probinsya it Galasya.
Ako si Pablo nak naging usang Apostol kag nagsusuyat it kali. Buko tawo kag nagpili ag nagsugo sa ako, kundi si Hesu-Kristo ag Dios nak Tatay nak imaw kag nagbanhaw sa Ida. Ako ag kag tanang hali sa pagtu-o nak kaibahan nako rili ay nagpapangamusta sa inro.
Kabay pang mapasa-inro kag kaaduhan ag katimunungan nak halin sa Dios nak ato Tatay ag sa Ginoong Hesu-Kristo. Ida ginghalar kag Ida kabuhi para sa kapatawaran it ato kasal-anan. Ginghimo Nida kali kumporme sa kabubut-on it Dios nak ato Tatay agor luwason kita sa pagkaulipon it kayainan rili sa kalibutan. Sa Dios kag tanang kadayawan hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.
USA YANG KAG MAADONG BALITA
Natingayang gador ako sa inro! Asing abang rali kamo nagtalikor sa Dios nak nagtawag sa inro pramas maging Ida kamo parayan sa kaaduhan ni Kristo. Dahil kag inro ingpapatihan ngasing ay ibang tudlo nak imaw kuno kag “Maadong Balita.” Pero sa kaklaruhan ay waya't ibang “Maadong Balita.” Kada yang inggwa it mga tawo raha sa inro nak nagpapanggulo sa inro kaisipan, sa kagustuhan ninrang ibahon kag matuor nak “Maadong Balita” tungor kang Kristo. Pero aber kami o anghel man halin sa langit, kag magtudlo sa inro it taliwas sa Maadong Balita nak amo ingtudloey sa inro, ay kabay pang kag waya't katapusang parusa ay ita-o sa ida it Dios! Tuyar ngani sa nasilingey namo dati, ako ray gingsisiling liwat sa inro ngasing. Kung sin-o man kag magbantala sa inro it “Maadong Balita” kuno nak taliwas sa inro nabaton halin sa amo tong primero, ay kabay pang kag waya't katapusang parusa ay ita-o sa ida it Dios!
10 Sa palagay ara ninro, kada tuyar baga kag ako ingbibisaya ay dahil inghihingabot nako kag pagpuri it tawo kisa sa pagpuri it Dios, o inghihingabot yang nako nak mamut-an ako it tawo? Buko! Dahil kung kag ako inghahanap ay tuyar yang it kina, ay dey bukoey tan-a ako ulipon ni Kristo.
KAG PAMATUOR SA PAGKA-APOSTOL NI PABLO
11 Mga hali nako sa pagtu-o, gusto nakong ipaayam liwat sa inro nak kaling Maadong Balita nak ako gingbabantala sa inro ay buko human-human it tawo. 12 Dahil waya nako kali nabaton ag natun-e halin sa tawo ag buko ra tawo kag nagtudlo sa ako, kundi si Hesu-Kristo mismo kag nagpahadag it kali sa ako. 1:12 Basaha ra sa Bin. 9:1-19.
13 Narungganey ninro kung pauno ako dati nagsusunor sa amo relihiyon bilang lahi it Hudyo. 1:13 Sa inra relihiyon kag ingsusunor it mga lahi it Hudyo ay Kasuguan ni Moises, kaibahan kag ibang nakasuyat sa mga libro it inra mga propeta ag mga maayam nak tawo. Ag it kato, ako gingpapahirapan kag mga nagtutu-o sa Dios parayan kang Hesus, ag inghihimo nako kag tanan pramas waya nak gador it mabibilin sa mga nagsiserbisyo sa Ida. 14 Ag kung ako ay ikumpara sa ako mga kaidad nak mga kalahing Hudyo, waya't nakakapareho sa ako katutom sa mga sulunranon nak amo namat-an halin sa amo mga ginikanan. Rako nak gador kag ako pagtinguha nak sunron kali.
15 Pero aber tuyar kag ako ginghimo, bag-o pa ako natawo inggahiney ako it Dios para sa Ida. Ag dahil sa Ida kaaduhan ako ay Ida tinawag ra para magserbisyo sa Ida. Gingbuotey it Dios 16 kag tamang oras nak ingpakilaya Nida sa ako kag Ida Anak pramas maibantala nako sa mga buko Hudyo§ 1:16 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.” kag tungor sa Ida. Ag tong nag-abotey kinang oras, ay waya ako gihagar it paglaygay sa aber sin-ong tawo. 17 Ag waya ra ako gipagto sa syudad it Herusalem agor magpangunseho sa mga nauna sa akong Apostoles. Kundi ako ay nagpagto anay sa disyerto it Arabya* 1:17 Rili sa disyerto it Arabya ay minsan yang nag-uuyan, kada apila yang ra kag mga tawo ruto. Kali ay usa pang pamatuor nak waya it tawong nagtudlo kang Apostol Pablo it Maadong Balita. bag-o nagbalik sa syudad it Damasco sa Sirya.
18 Pagkalipas nako ruto it tatlong tuig, nagpagtoy ako sa Herusalem pramas magpakigkita kang Apostol Pedro nak ingtatawag rang Sepas. 1:18 Kali kag tawag nak ingta-o ni Hesus kang Pedro sa bisayang Hebreo. (Basaha ra sa Juan 1:42.) Ag ruto ako gitiner it kinseng adlaw. 19 Ag purya sa ida, wayaey ako it ibang nakitang apostol ruto, kundi kag pinuno it mga nagtutu-o ruto nak si Santiago, nak hali 1:19 Sa bisayang Griyego ausa yang kag inra bisaya para sa hali, pakausa, manghor ag maguyáng, kada puyde nak sa kamatuuran si Santiago ay hali o manghor ni Hesus. (Basaha ra sa Mat. 13:55; Mar. 6:3; Luk. 24:10 ag Bin. 1:14; 12:17; 15:13; 21:18.) it Ginoong Hesus. 20 Sa atubangan it Dios, ayam Nida nak kaling ako ingsusuyat ay buko binakak.
21 Pagkatapos, nagpagto ray ako sa mga mayadong lugar it probinsya it Sirya ag Cilisya. 22 Katong panahon nak kato, buko pa ra kilaya kag ako hitsura it mga nagtutu-o kang Kristo nak nagtitipon sa pagdayaw sa probinsya it Hudeya. 23 Narurunggan yang ninra nak ako nak dating nagpapahirap ag nagpapangmatay sa inra ay nagbabantalaey ngasing it tungor sa pagtu-o kang Kristo. 24 Kada gingdayaw ninra kag Dios dahil ako'y Ida ingbag-o.

*1:1-2 1:1-2 Puyding basahon nato sa Bin. 13:13—14:25; 16:1-6; 18:23 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa probinsya it Galasya.

1:12 1:12 Basaha ra sa Bin. 9:1-19.

1:13 1:13 Sa inra relihiyon kag ingsusunor it mga lahi it Hudyo ay Kasuguan ni Moises, kaibahan kag ibang nakasuyat sa mga libro it inra mga propeta ag mga maayam nak tawo.

§1:16 1:16 o “mga Hentil” nak halin sa bisayang Inglis nak “Gentile.”

*1:17 1:17 Rili sa disyerto it Arabya ay minsan yang nag-uuyan, kada apila yang ra kag mga tawo ruto. Kali ay usa pang pamatuor nak waya it tawong nagtudlo kang Apostol Pablo it Maadong Balita.

1:18 1:18 Kali kag tawag nak ingta-o ni Hesus kang Pedro sa bisayang Hebreo. (Basaha ra sa Juan 1:42.)

1:19 1:19 Sa bisayang Griyego ausa yang kag inra bisaya para sa hali, pakausa, manghor ag maguyáng, kada puyde nak sa kamatuuran si Santiago ay hali o manghor ni Hesus. (Basaha ra sa Mat. 13:55; Mar. 6:3; Luk. 24:10 ag Bin. 1:14; 12:17; 15:13; 21:18.)