2
Kag Pagbaton it Ibang mga Apostoles sa Pagka-apostol ni Pablo
Pagkalipas it katorseng tuig ay nagpagto ray ako sa Herusalem. Ag sa ako pagpagto, kaibahan nako si Nong Bernabe, pati ra si Tito. Ako ay nagpagto ruto dahil gingpahadag sa ako it Dios. Pag-abot nako ruto, kami-kami yang ag mga ingkikilayang pinuno it mga nagtutu-o kag nagtipon ruto. Ag gingpahadag nako sa inra kag ako ingbabantala nak Maadong Balita sa mga buko Hudyo. Ginghimo nako kali pramas masaduran it aga pa kung sinra ay makausa sa ako ingtutudlo sa buko Hudyo, sabaling kag ako pagpangabudlay sa pagwali it kato ag hastang ngasing ay mawar-an it puyos.
Pero nagkumporme sinra sa ako ginghimo dahil si Tito, aber usang Griyego, ay waya ninra gipilita nak sunron kag kustombre it mga lahi it Hudyo nak nagpapatuli pramas maging mga katawuhan it Dios.* 2:3 Sa Kasuguan ni Moises, siling it Dios nak bawat kayake ay dapat matuli bilang tanra nak sida ay napabilang sa Dios. Kada kag ibang mga lahi it Hudyo nak nagtutu-o kang Kristo ay nagpapatey nak aber mga buko Hudyo nak nagtutu-o ay dapat matuli ra agor mabaton sinra it Dios nak Ida mga anak. Ugaling bag-o kami nagpagto sa Herusalem ay inggwa't mga tawo nak nagsisiling nak sinra kuno ay amo mga hali sa pagtu-o. Ag nagyakot sinra sa amo agor tiktikan yang kag ato kahilwayan halin sa pagkaulipon sa Kasuguan ni Moises parayan sa ato pagpakig-usa kang Kristo. Kag inra gusto ay ipatuli si Tito, dahil gusto ninrang mapaulipon ray kita sa Kasuguan. 2:4 Kag Kasuguan ni Moises ay nakikita sa unang limang libro it Yumang Kasuyatan, lalong-laloey sa Exodo, Levitico, Mga Bilang ag Deuteronomio. Hali makikita kag maramong klasing mga kasuguan. Hali kag mga kasuguan tungor sa tamang pamatasan it tawo sa ida kabuhi nak pangpersonal, sa pag-asawa, sa pamilya, sa komunidad, ag sa ibat-ibang mga butang. Inggwa it mga kasuguan tungor kung ni-o kag dapat ihalar sa Dios para limpyuhan ag patawaron kag tawo agor puyde sidang magpayungot sa Dios. Kaibahan dili ra kag mga kasuguan para sa mga saserdote, kag pagpatuli, kag pagkaon, kag adlaw it inugpahuway, mga pista, ag iba pa. Ag kag sampuyong kasuguan ay usang grupo yang it mga sugo sa tanang Kasuguan ni Moises. Pero aber maisot, wayang gador kami gipasugot pramas kag matuor nak panudlo it Maadong Balita nak inro ingpatihan ay indi mabayduhan.
Pero halin rutong mga ingkikilayang pinuno it mga nagtutu-o, waya sinra't gingrugang sa ako panudlo. Ag para sa ako, aber dungganon sinra, waya ako natahap sa inra dahil waya it ingpapalabi kag Dios. Kundi gingkilaya ninra akong si Pablo ay gingtugyanan it Dios pramas magpangwalihan it Maadong Balita sa mga buko Hudyo, tuyar ra sa pagtugyan Nida kang Apostol Pedro nak magpangwalihan sa mga lahi it Hudyo. 2:7 Padayon nak nag-istar si Apostol Pedro sa Herusalem aber maramong ibang mga nagtutu-o kang Kristo ay naghalin tong sinra ay gingpahirapan it mga Hudyo. Dahil kag Dios nak nagpakamaado sa ministeryo ni Pedro bilang Apostol it mga lahi it Hudyo, ay imaw ra kag Dios nak nagpakamaado sa ako ministeryo bilang Apostol sa mga buko Hudyo.
Kada katong ingkikilayang mga haligi it mga nagtutu-o nak sina Santiago, Pedro ag Juan, tong naayaman ninra kag pagpakamaado it Dios sa ako ministeryo sa mga buko Hudyo ay gingbaton ninra kami ni Nong Bernabe bilang kaibahang manugwali. Nagkasugtanan kaming tanan nak kami ni Nong Bernabe kag mawali sa mga buko Hudyo, ag sinra ay sa mga lahi it Hudyo.§ 2:9 Kag mga lahi it Hudyo ay ingtatawag rang mga tinuli. 10 Kag pangabay yang ninra ay indi namo gipabad-an kag ato mga pobreng hali nak kalahing Hudyo sa Herusalem,* 2:10 Nahirapan kag mga Kristyanong taga-Hudeya kung hariin kag Herusalem dahil sa pagpahirap sa inra it mga relihiyusong Hudyo pati dahil sa grabeng tigkagutom. (Basaha ra sa Bin. 11:27-30; Rom. 15:26 ag 2 Cor. 8:1-7; 9:1-5.) ag imaw matuor nako it gingtitinguhaan nak himuon.
Pagsaway ni Pablo kang Pedro sa Syudad it Antiokya
11 Pero tong huli nak nagbisita si Apostol Pedro sa amo ruto sa syudad it Antiokya sa Sirya ay ako sida gingsaway sa atubangan it mga hali sa pagtu-o, dahil halatang gador nak buko tama kag ida ginghimo. 12 Dahil katong waya pa naabot kag pilang lahi it Hudyo nak gingpapagto it Pinaka-haligi nak si Santiago sa mga grupo it mga nagtutu-o sa Herusalem, sida ay waya nahuda nak magkaon kaibahan kag mga buko Hudyo. Pero tong nag-abotey sinra, ay nag-iiwasey sidang makikaon sa mga buko Hudyo, dahil nahadlok sida sa amo mga kalahing Hudyong nag-abot nak nagsisiling nak bawal kina sa Kasuguan ni Moises. 2:12 Kumporme sa Kasuguan ni Moises, bawal nak kag usang lahi it Hudyo ay magkaon kaibahan kag buko Hudyo sabaling makaon nida kag ingbabawal nak makakapadupit sa ida. Kali kag ibang bagay nak ingtutudlo it kaling grupo it mga Hudyo nak dapat sunron pareho sa pagpatuli. (Basaha ra sa Bin. 11:1-3.) 13 Ag kag ibang mga kalahing Hudyo namo raha nak nagsusunor kang Kristo ay nagpatuyar sa ida ginghuman nak pagpakitang tawo. Kada aber si Nong Bernabe ay narayhaney ra. 14 Ngani, tong nakita nako nak sinra ay wayaey gipapangabuhi it tadlong kumporme sa matuor nak panudlo it Maadong Balita, imaw katong ako gingbisayahan si Apostol Pedro sa atubangan it tanan. Siling nako, “Bilang nakakilayay kang Kristo, kung ikaw gani nak lahing gador it Hudyo ay waya gitutuman sa Kasuguan bilang lahi it Hudyo, ay pauno pa nimo mapipilit kag buko Hudyo nak magpangabuhi nak tuyar sa usang lahi it Hudyo.”
Kag Pagtu-o Yang kag Parayan Pramas Maging Matarong sa Pagmuyat it Dios
15 Ag nagpadayon ako sa pagsiling sa inra tanan, “Kitang mga lahi it Hudyo ay iba sa mga buko Hudyo nak waya't ayam sa kasuguan it Dios. 16 Pero ayam nato nak kag tawo ay waya naging matarong sa pagmuyat it Dios parayan yang sa pagtuman sa Kasuguan ni Moises, kundi parayan sa pagtu-o kang Hesu-Kristo. Kada ngani aber kitang mga lahi it Hudyo ra ay nagtu-o kang Kristo Hesus agor himuon kita it Dios nak matarong dahil sa ato pagtu-o, ag buko dahil sa ato pagtuman sa Kasuguan. Dahil ngani tuyar sa ako ingsiling, waya nak gador it tawong naging matarong sa pagmuyat it Dios parayan sa pagtuman sa Kasuguan.
17 “Pero bilang mga lahi it Hudyong nagpakig-usa kang Kristo, kung sa ato hanrom nak maging matarong sa pagmuyat it Dios, kita ay ingpapamutang nak makasal-anan it ato mga kasimanwa, dahil ingbadaaney nato kag ibang mga kustombre sa Kasuguan ni Moises, kag gustong bisayahon baga it kali ay si Kristo kag naging dahilan kada kita ay nakasala? Ay syempre buko! 18 Pero sa kamatuuran, kung ato ray abalikan kag pagtuman sa Kasuguan nak atoey ingbadaan ay kitay mismo kag makakapamatuor nak kita ngani ay nakasala. 19-20 Dahil naayamaney nako nak wayaey ako it kakayahan nak tumanon kag tanan sa Kasuguan, kada kag ako apagtuan ay waya't iba kundi kag kamatayon ag kaparusahan. Kada ngani gingbadaan nako kag pagtuman sa Kasuguan pramas tumanon kag kabubut-on it Dios. Ngani, pay ako ay nalansang sa krus kaibahan ni Kristo. Kada pay bukoey ako kag nabubuhi kundi si Kristo kag nabubuhi rili sa ako. Ag kaling ako pagpangabuhi ngasing ay parayaney sa ako pagtu-o sa Ida nak imaw kag Anak it Dios, nak nagpapalangga ag naghalar it Ida kabuhi para sa ako. 21 Waya nako gibaliwaya-a kag kaaduhan it Dios sa ako, dahil kung kag tawo ay maging matarong sa Ida pagmuyat parayan sa pagtuman it Kasuguan ni Moises, ay dey waya't puyos kag kamatayon ni Kristo!” Imaw kali kag ako gingsiling kana Apostol Pedro sa Antiokya.

*2:3 2:3 Sa Kasuguan ni Moises, siling it Dios nak bawat kayake ay dapat matuli bilang tanra nak sida ay napabilang sa Dios. Kada kag ibang mga lahi it Hudyo nak nagtutu-o kang Kristo ay nagpapatey nak aber mga buko Hudyo nak nagtutu-o ay dapat matuli ra agor mabaton sinra it Dios nak Ida mga anak.

2:4 2:4 Kag Kasuguan ni Moises ay nakikita sa unang limang libro it Yumang Kasuyatan, lalong-laloey sa Exodo, Levitico, Mga Bilang ag Deuteronomio. Hali makikita kag maramong klasing mga kasuguan. Hali kag mga kasuguan tungor sa tamang pamatasan it tawo sa ida kabuhi nak pangpersonal, sa pag-asawa, sa pamilya, sa komunidad, ag sa ibat-ibang mga butang. Inggwa it mga kasuguan tungor kung ni-o kag dapat ihalar sa Dios para limpyuhan ag patawaron kag tawo agor puyde sidang magpayungot sa Dios. Kaibahan dili ra kag mga kasuguan para sa mga saserdote, kag pagpatuli, kag pagkaon, kag adlaw it inugpahuway, mga pista, ag iba pa. Ag kag sampuyong kasuguan ay usang grupo yang it mga sugo sa tanang Kasuguan ni Moises.

2:7 2:7 Padayon nak nag-istar si Apostol Pedro sa Herusalem aber maramong ibang mga nagtutu-o kang Kristo ay naghalin tong sinra ay gingpahirapan it mga Hudyo.

§2:9 2:9 Kag mga lahi it Hudyo ay ingtatawag rang mga tinuli.

*2:10 2:10 Nahirapan kag mga Kristyanong taga-Hudeya kung hariin kag Herusalem dahil sa pagpahirap sa inra it mga relihiyusong Hudyo pati dahil sa grabeng tigkagutom. (Basaha ra sa Bin. 11:27-30; Rom. 15:26 ag 2 Cor. 8:1-7; 9:1-5.)

2:12 2:12 Kumporme sa Kasuguan ni Moises, bawal nak kag usang lahi it Hudyo ay magkaon kaibahan kag buko Hudyo sabaling makaon nida kag ingbabawal nak makakapadupit sa ida. Kali kag ibang bagay nak ingtutudlo it kaling grupo it mga Hudyo nak dapat sunron pareho sa pagpatuli. (Basaha ra sa Bin. 11:1-3.)